Prosiectau Cyfredol

 • Ewrop Môr Iwerydd yn Oesoedd y Metelau                                                                     Cychwynnodd y prosiect ym mis Ebrill 2013 i barhau am dair blynedd dan arweiniad yr Athro John Koch, gyda chymorth dau archaeolegydd o Rydychen ac o Fangor. Amcan y prosiect yw dwyn ynghyd dystiolaeth archaeolegol ac ieithyddol er mwyn taflu goleuni newydd ar darddiadau daearyddol yr ieithoedd Celtaidd.
 • Teithwyr Chwilfrydig: Thomas Pennant a Theithio i Gymru ac i'r Alban 1760-1815                                                                                                                                 

  Nod y prosiect yw archwilio'r adroddiadau a gynhyrchwyd gan deithwyr i'r ddwy wlad ar droad y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Bydd hefyd yn canolbwyntio ar ysgrifau 'Tad Twristiaid Cambria', sef Thomas Pennant (1726-98), naturiaethwr a hynafiaethydd o Sir y Fflint, awdur Teithiau dylanwadol iawn i Gymru ac i'r Alban. 

 • Cwlt y Seintiau                                                                                                                   Prif nod y prosiect yw creu golygiad electronig o'r farddoniaeth a gyfeiriwyd at y seintiau, bucheddau rhyddiaith y seintiau ac achau'r seintiau, sef y tri math o destun sy'n ffurfio corpws hagiograffi'r Gymraeg. 
 • Trosglwyddo Gwybodaeth a Rhwydweithiau Cymdeithasol                                       

  Yn y prosiect hwn ymchwilir sut y trosglwyddwyd dysg o Ewrop i Ferthyr Tudful yn y 1840au a 1850au, ac yn enwedig dylanwad nawdd lleol a rôl y dosbarth canol is yn y broses o foderneiddio cymdeithas ac ysgolheictod yng Nghymru.

 • Astudiaethau Enwau Cymreig                                                                                       Bydd y ‘Guide to Welsh Name-Studies’, fel y’i gelwir am y tro, yn cynnig mwy na llyfryddiaeth brintiedig gonfensiynol oherwydd bydd yn cynnwys crynodebau llawn o lawer o erthyglau, a mynegeion electronig i astudiaethau hwy; at hynny, bydd yr holl gofnodion wedi eu tagio yn ôl y cynnwys a’r ardal y maent yn ymwneud â hwy. 
 • Geiriadur Prifysgol Cymru                                                                                                Yn 1921 sefydlodd Bwrdd Gwybodau Celtaidd Prifysgol Cymru gynllun i gynhyrchu geiriadur Cymraeg hanesyddol safonol ar ddelw’r Oxford English Dictionary. Treuliwyd 27 o flynyddoedd yn casglu tystiolaeth a chyhoeddwyd y Geiriadur mewn pedair cyfrol rhwng 1950 a 2002. Daeth y cynllun dan reolaeth y Ganolfan yn 2006 pan ddiddymwyd y Bwrdd Gwybodau Celtaidd ac mae'r tîm bellach yn ailolygu'r Geiriadur yn drylwyr ac yn ychwanegu ato. Lansiwyd fersiwn ar lein llawn yn 2014, sydd ar gael am ddim i’r cyhoedd.
 • Enwau Lleoedd Sir Amwythig                                                                Fel rhan o brosiect mawr i gwblhau’r gwaith o lunio arolwg Cymdeithas Enwau Lleoedd Lloegr o enwau lleoedd sir Amwythig dan nawdd yr AHRC (dilynwch y ddolen at wefan y prosiect), byddwn yn paratoi astudiaeth o enwau Cymraeg y sir. Byddwn yn neilltuo cyfrol swmpus i gantrefi Clun (yn y de-orllewin) a Chroesoswallt (yn y gogledd-orllewin), lle mae’r iaith Gymraeg wedi cyfrannu’n helaeth at y doponymeg leol.