Gerddi a Llwybrau

GerddiSaif Neuadd Gregynog mewn 750 o erwau o dir, gyda nifer o dirweddau gwahanol gan gynnwys gerddi ffurfiol rhestredig Gradd 1. Disgrifiodd y Gardener’s Chronicle y rhain ym 1912 fel ‘hynod artistig ac yn cydweddu’n llwyr â’r amgylchedd naturiol’. Ychwanegodd CADW ‘un o’r gerddi a’r parciau pwysicaf ym Mhowys, yn dyddio’n ôl i’r 1500au o leiaf.’

Ceir twr o blanhigion Rhododendron ac Asalea yn amgylchynu’r ffynonellau a’r pontydd concrit cynnar, ac mae’r gwrych ywen godidog sydd wedi’i docio a’r borderi o blanhigion yn creu cefnlen ogoneddus i’r Neuadd.

GerddiGwelir coedlannau ffawydd naturiol yn codi uwchlaw’r Glyn ac mae gerddi dŵr y Pant yn cynnwys enghreifftiau rhagorol o blanhigion ymyl y dŵr. Denir Glas y Dorlan at Nant Bechan, sy’n cordeddu drwy’r Ystad ar ei ffordd i’r Pwll Lili.

Coed Derw hynafol dros 300 mlwydd oed sy’n ffurfio’r Goedwig Fawr, a ddynodwyd yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig oherwydd y cen ar y coed, ac mae’r Cedrwydd, y Cypreswydd a’r Ffawydd Coprog gystal â dim a geir mewn unrhyw goedardd. Dilyna llwybrau llawr y Wern y cwm cysgodol prydferth lle mae ceffylau’n pori, gan arwain y ffordd at y lawntiau isel.

Mae’r Ystad yn denu amrywiaeth o adar, gyda gormod i’w henwi yma, ond mae ymwelwyr yr haf yn rhannu cyfoeth y gerddi â’r tri math brodorol o Gnocell y Coed. Gellir gweld y Dringwr Bach, sy’n ymdebygu i lygoden ymysg y coed Wellingtonia ac yng nghanol eira tawel y gaeaf gwelwn yr Hebog a’r Gwalch Glas.

Ceir rhwydwaith o lwybrau cerdded amrywiol eu hyd drwy’r coed, yn gwau eu ffordd drwy’r ystad gan gynnig golygfeydd cyfriniol o’r Neuadd a chefn gwlad Sir Drefaldwyn. I helpu ymwelwyr a phobl leol yr ardal i werthfawrogi’r ystâd yn llawn, rydym wedi creu teithiau cerdded newydd, Taith y Llyn Lili, Taith y Gwningar, Taith y Goedwig Fawr a Thaith y Dyffryn, gan gynnig rhywbeth o ddiddordeb i bawb. Mae atyniadau bellach yn cynnwys y wenynfa newydd sbon, bwthyn anghysbell Mellors, cwt paentio’r chwiorydd Davies a Neuadd y Hwyaid a saif yng nghanol y llyn lili, a’r guddfan gwylio adar ym mherfeddion Coedwig Tŷ’r Ardd. Hefyd, yn drawiadol a difyr ar yr un pryd, mae’r cerflun carreg o law anferthol sy’n codi o’r ddaear, sydd hefyd yn ffefryn gyda phobl sy’n cerdded trwy’r coed. Mae nifer o lwybrau tramwy yn cysylltu â thiroedd cyfagos i’r rhai mwy anturus.

Interactive-Map 

Bydd gerddi Neuadd Gregynog yn wledd o liw yn y gwanwyn wrth i 20,000 o fylbiau newydd a 400 o goed rhosod flodeuo mewn gwahanol fannau, yn cynnwys cilfachau’r gwrych ywen enwog.

Mae’r paneli esbonio bywyd gwyllt, sydd wedi eu gosod gyda chymorth Cyngor Cefn Gwlad Cymru, yn galluogi ymwelwyr i ddeall pwysigrwydd yr amgylchedd naturiol yng Ngregynog.

Er mwyn cefnogi’r gwaith cynnal a chadw yng Ngregynog, bydd ymwelwyr yn talu £3 i fynd i mewn i’r gerddi ffurfiol yn ogystal â £2.50 i bob car ar gyfer y llwybrau cerdded. Mae cynllun aelodaeth flynyddol yn £15 i unigolion a £25 i deulu.
Am ragor o fanylion ffoniwch Gregynog ar 01686 650224.

Mae datganiad hygyrchedd ar gael.