Digwyddiadau arbennig yng Ngregynog

Gwanwyn 2014 - Gwanwyn 2015

Gregynog Cartoon

Teithiau Hanes y Neuadd – Teithiau Cyffredinol 2.30pm
30 Mawrth, 20 Ebrill, 4 Mai, 15 Mehefin, 6 Gorffennaf, 3 Awst, 7 Medi (Diwrnod Agored Treftadaeth - gweler isod), 28 Medi.
Teithiau Cyffredinol o’r Neuadd gyda Mary Oldham, Llyfrgellydd Gregynog sydd â gwybodaeth wych am hanes a phwysigrwydd diwylliannol y Neuadd. Wrth i ni nodi canmlwyddiant dechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf cawn ein hatgoffa sut yr arweiniodd profiadau rhyfel Gwendoline a Margaret Davies at sefydlu Gregynog fel canolfan ar gyfer adfywiad cymdeithasol, diwylliannol ac ysbrydol pobl Cymru yn dilyn y Rhyfel. £3/person. Rhaid archebu o flaen llaw.
NEWYDD : Sgwrs Thematig – Celf a Chrefft yng Ngregynog – 17 Awst 2.30pm
Yn canolbwyntio ar bensaernïaeth a chelfi Gregynog o’r 1880au i’r 1920, gyda Mary Oldham. £3/person, argymhellir archebu o flaen llaw.

Cystadleuaeth Cerddor Ifanc Gregynog – 29 Mawrth 7pm
Cystadleuaeth bwysig i offerynwyr dan 18 oed. Mynediad am ddim yn ystod y dydd i glywed y rowndiau cynderfynol. Bydd y rhai sy’n cyrraedd y rownd derfynol yn cystadlu am wobr ariannol a Thlws Peter Garbett-Edwards mewn cyngerdd gyda’r nos yn dechrau am 7pm. Mae tocynnau’r cyngerdd yn £12.50 a bydd cinio dau gwrs cyn y cyngerdd ar gost o £15.50 ar gael am 5.30pm.
www.gregynogymc.co.ukgregynogyoungmusician@live.co.uk

Diwrnod Cennin Pedr er budd Gerddi Hanesyddol – 30 Mawrth 11-4pm *
Dewch i Gregynog heddiw i fwynhau’r miloedd o gennin pedr a blannwyd o gwmpas y Neuadd a’r ystâd. Bydd y tâl mynediad heddiw yn mynd i Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru. (Taith Ddewisol o’r Neuadd am 2.30pm, £3/person - argymhellir archebu ar gyfer y daith).

Llwybr Cwningen y Pasg – 18-21 Ebrill 11-3pm
Dewch i fwynhau’r daith boblogaidd hon drwy gaeau a choedwigoedd yn chwilio am gliwiau! Cewch dynnu eich llun gyda chwningod mwyaf Sir Drefaldwyn neu roi cynnig ar y golff gwirion. Gwisgwch eich boned Pasg. £3/plentyn sy’n derbyn anrheg Pasg. Hefyd, arddangosiadau gan Gymdeithas Gwenynwyr Maldwyn.
Sioe Ffasiwn – 25 Ebrill 7pm
Bydd L’Armoire, enillwyr gwobr Siop Dillad Achlysur Orau Canolbarth Cymru yng Ngwobrau Priodas Cenedlaethol Cymru, yn cynnal Sioe Ffasiwn er budd Cymdeithas Clefyd Motor Neurone Sir Drefaldwyn. Tocynnau £10, yn gynnwys gwydraid o win o 01686 626547/01686 627630.

Ffair Priodasau – 27 Ebrill 11–3pm
Dewch am dro drwy hanes i ddychmygu eich diwrnod arbennig yn Neuadd Brydferth Gregynog a’i gerddi rhestredig gradd 1. Mwynhewch wydraid o win pefriog a phrofi rhai o ganapés creadigol ein Prif Gogydd wrth sgwrsio gyda’n staff profiadol a’n cyflenwyr priodasol amrywiol.

Diwrnod Agored y Cynllun Gerddi Cenedlaethol - 8 Mehefin 11-4.30pm *
Dewch i weld y gerddi rhestredig gradd 1 heddiw i gefnogi’r Cynllun Gerddi Cenedlaethol. £3. Sgyrsiau cyflwyniadol am ddim gydag Annette Dowling am 11.30am, 12.30pm a 1.30pm – ffoniwch i archebu.

Gŵyl Gregynog - 13-29 Mehefin
Bydd gŵyl gerddoriaeth glasurol hynaf Cymru’n edrych ar effaith Rhyfel Cartref Lloegr a’r Rhyfel Byd Cyntaf yng Nghymru a’r gororau, yn arbennig y cerddorion nodedig o wlad Belg a ddaeth yma’n ffoaduriaid drwy haelioni Gwendoline a Margaret Davies. Ymhlith y perfformwyr bydd Alamire, The Brabant Ensemble, Cerddorfa Genedlaethol Cymru y BBC, Coope, Boyes and Simpson, Côr Radio Fflemaidd, Yossif Ivanov, Christopher Maltman, The Nash Ensemble, Paul O’Dette, Phantasm, Jordi Savall a Sirinu. Cyflwynir gan Gwmni Gŵyl Gregynog Cyf. Tocynnau o www.gregynogfestival.org a 01686 207100.

Gŵyl Cerddoriaeth Ieuenctid Powys - 13 Gorffennaf 2-6pm
Dewch i dreulio prynhawn yng nghwmni cerddorion ifanc o Gerddorfa Ieuenctid a Band Ieuenctid Gogledd Powys a fydd yn perfformio repertoire amrywiol o gwmpas y Neuadd. Mae hwn yn siŵr o fod yn ddigwyddiad hwyliog ac ysbrydoledig i bawb. Tocynnau ar gael wrth y gât a gweinir lluniaeth. Ceir rhagor o fanylion gan Karen Ramsey, englishclasses@hotmail.com neu 07730005463.

Gala Opera Canolbarth Cymru- 20 Gorffennaf 6pm
Ymunwch â Chyfeillion Opera Canolbarth Cymru i fwynhau cyngerdd Gala gyda phedwar unawdydd proffesiynol ifanc a Robert Challinor wrth y piano, gyda chlasuron opera poblogaidd yn dathlu 25 mlynedd o opera yng nghanolbarth Cymru. Dewch â phicnic i’w fwynhau yn ystod yr egwyl, te/coffi ar gael. Tocynnau £15 o Theatr Hafren (01686 614555) neu ar y drws. Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01686 441027.

Cwmni Theatr Chapterhouse yn cyflwyno: ‘The Adventures of Sherlock Holmes’ - 1 Awst 7pm
Mae’r cwmni theatr safonol hwn yn dychwelyd i erddi rhestredig gradd 1 Gregynog i gyflwyno’r sioe deuluol boblogaidd hon. Bydd y gerddi ar agor i gael picnic o 6pm. Bar ar gael. Dewch â blancedi a seddi isel. Oedolion £14 / myfyrwyr a phlant £10 / teuluoedd (2+2) £42. 10% o ostyngiad i grwpiau o 10+.

Diwrnod Agored Treftadaeth - 7 Medi 11-4pm
Mynediad am ddim i’r Neuadd heddiw mewn cydweithrediad ag Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru. Teithiau ar gael: 11.30 – Taith Hanes, 1pm- Art, 2.30pm Sgwrs am Drysorau’r Llyfrgell – archebu o flaen llaw yn hanfodol. Arddangosfeydd. Te a chacen yn y neuadd. Caffi’r Cwrt ar agor am ginio a the prynhawn.

Penwythnos Cerddoriaeth Glasurol gyda Roderick Swanston – ‘Waving and Drowning, British Music and the First World War’ 3-5 Hydref yn gynwysedig
Darlithydd, awdur a darlledwr blaenllaw y mae galw mawr am ei wasanaeth yw Roderick Swanston. Mae wedi ysgrifennu a chyflwyno dros gant o raglenni i’r BBC fel The History of British Music. Mae’n anrhydedd i Gregynog gynnal ei benwythnos astudio cerddoriaeth glasurol. Ar drothwy coffau’r Rhyfel Byd Cyntaf, bydd y cwrs hwn yn edrych ar effaith y rhyfel ar gerddoriaeth Lloegr cyn, yn ystod ac ar ôl y Rhyfel. Newidiodd cymeriad a datblygiad cerddoriaeth rhwng c1910 a’r 1920au yn fawr fel y gwelir yng ngherddoriaeth Elgar, Holst, Bliss, Vaughan Williams ac eraill. Bydd y penwythnos hwn yn edrych ar y gerddoriaeth a gyfansoddwyd yng nghyd-destun y rhyfel a’r cyfnod a’i dilynodd a bydd yn ceisio ei defnyddio fel drych i’r cyfnod a’r agweddau newidiol, gan gynnwys cyfeiriadau at lenyddiaeth a chelf y cyfnod. Bydd y penwythnos yn dechrau nos Wener ac yn gorffen ar ôl cinio dydd Sul gyda llety a phrydau’n gynwysedig. Cost £295/person. Ceir cyngerdd ar y nos Sadwrn yn yr Ystafell Gerdd. Rhaglen lawn ar gael yn fuan.

Cyngerdd Nadolig Cerddor Ifanc Gregynog - 7 Rhagfyr 3pm.
Cyngerdd prynhawn o gerddoriaeth dymhorol gan groesawu enillydd cystadleuaeth Cerddor Ifanc Gregynog 2014 yn ôl. £10 ar y drws i gynnwys te a mins peis. Dewch yn gynnar i sicrhau sedd dda a mwynhau addurniadau tymhorol y Neuadd.

Paratoi at y Nadolig! 8-10 Rhagfyr 10-4pm
Dewch i Gregynog am syniadau newydd ar gyfer dathliadau’r Nadolig mewn amgylchedd hwyliog a chyfeillgar. Mae pob dydd yn costio £35 gan gynnwys lluniaeth a chinio blasus dau gwrs. Archebu o flaen llaw yn hanfodol. DS: Gwely a brecwast ar gael - £73.50/ystafell ddwbl. Cynghorir archebu o flaen llaw ar gyfer y dyddiau poblogaidd hyn.
8 Rhagfyr - Crefftau Papur y Nadolig
Crëwch addurniadau trawiadol i’ch cartref gyda hen lyfrau a thaflenni cerdd. Dysgwch gelfyddyd plygu papur i greu torchau Nadolig, darnau bwrdd ac addurniadau i’r cartref.
9 Rhagfyr – Trefnu Blodau Nadolig
Dewch i dreulio diwrnod hamddenol yn creu trefniadau blodau ffres. Caiff taflen syniadau a rhestr o ddeunyddiau eu darparu. Pob lefel o allu. Bydd pawb yn mynd ag o leiaf ddau drefniant adref.
10 Rhagfyr - Coginio Nadolig
Cewch eich ysbrydoli i roi cynnig ar rywbeth gwahanol y Nadolig hwn gyda syniadau creadigol gan ein Prif Gogydd. Eisteddwch yn ôl i fwynhau’r arddangosfa - neu dewch i helpu a dysgu sgil newydd! Darperir taflenni ryseitiau.

Ogof Siôn Corn 6, 7 a 13 Rhagfyr 11-3pm
Ewch am dro drwy’r coed at ogof hudol Siôn Corn lle mae’n paratoi at y Nadolig gyda’i gynorthwywyr!
£4.50/plentyn gan gynnwys anrheg. Gwisgwch eich het Nadolig!

Pantomeim: Sleeping Beauty - 14 Rhagfyr 1pm a 4.30pm ac
Ogof Siôn Corn 14 Rhagfyr 11-3.30pm i ddeiliaid tocynnau panto

Mae’r cwmni theatr teithiol poblogaidd, Fame Factory, yn dychwelyd gyda’u cynhyrchiad hwyliog i’r teulu o Sleeping Beauty. Digon o ryngweithio a chyfraniad cynulleidfaol. Oedolion £10/myfyrwyr a phlant £7/teuluoedd (2 oedolyn a 2 blentyn) £29. (dau berfformiad: nodwch yr amser cynharach)
DS : Mae ymwelwyr â’r panto’n cael ymweliad preifat â’r ogof heddiw: £4.50/plentyn gan gynnwys anrheg.

Pedwarawd Llinynnol Alberni - 16 Ionawr 2015 8pm
Pedwarawd Llinynnol Alberni yw un o brif ensembles y DU ers iddo gael ei ffurfio 30 mlynedd yn ôl yn yr Academi Cerddoriaeth Frenhinol yn Llundain. Cyflwynir y cyngerdd ar y cyd â Chwmni Gŵyl Gregynog Cyf. Tocynnau a rhagor o wybodaeth : www.gregynogfestival.org a 01686 207100.

Mae ffi mynediad i’r ystad o £2.50 drwy dâl am barcio car yn gymwys i’r holl ddigwyddiadau yn ystod y dydd.
Mynediad i’r gerddi ffurfiol £3/person, plentyn (dan 16) £1, dan 5 am ddim. Mae tâl mynediad i’r gerddi ffurfiol yn gymwys i’r digwyddiadau â *
Caffi Trwyddedig y Cwrt a’r siop anrhegion ar agor bob dydd.
Tocynnau/ymholiadau i swyddfa docynnau Gregynog: 01686 650224 oni nodir yn wahanol neu enquiries@gregynog.org  
Edrychwch am ddiweddariadau rheolaidd ar y wefan www.gregynog.org
Os hoffech aros dros nos, mae llety gwely a brecwast ar gael am £73.50 yn unig i gwpl.