Bwthyn Hunangynhaliol

GardenCottage2

Ceir awyrgylch o heddwch a thawelwch llwyr ym Mwthyn yr Ardd, sydd wedi ei leoli ar rodfa breifat, yn edrych dros dir porfa ac wedi ei amgylchynu gan goetir aeddfed, 10 munud o dro o’r brif neuadd. Mae wedi ei addasu o ddau fwthyn garddwr i greu llety cyfforddus a helaeth gyda lle i 12 o bobl gysgu mewn 6 ystafell wely, 2 ohonynt en-suite. Ceir cyfleusterau da yn y gegin yn cynnwys stof drydan, popty microdon, oergell, rhewgell a pheiriant golchi llestri, gyda digon o le i baratoi a chadw bwyd a digon o lestri ac offer coginio. Cynhesir y bwthyn gan stôr-wresogyddion ac mae gwres a thrydan wedi eu cynnwys yn y pris.

Mae’r ystafell fwyta ’n edrych dros dir porfa. Mae’r lolfa, sydd â theledu a lle i 8 eistedd yn gyfforddus, hefyd yn rhannu’r un olygfa.

Cottageviewfrombedroom

Ar y llawr gwaelod mae ystafell en-suite gyda dau wely ac ystafell gyda thŷ bach a sinc. Mae ffôn talu yn y cyntedd gan fod gwasanaeth ffôn symudol yn gyfyng. Mae’r llawr cyntaf wedi ei rhannu’n ddwy, ac mae gan y ddwy ochr ei grisiau ei hun. I’r dde ceir ystafell gyda dau wely, ystafell sengl, ystafell gyda gwely sengl a gwelyau bync gydag ystafell ymolchi a chawod a thoiled ar wahân. I’r chwith ceir ystafell gyda dau wely, ystafell gyda chawod a thoiled ac ystafell en-suite gyda gwely dwbl a sengl. Darparir dillad gwelyau a thywelion ac mae cot a chadair uchel ar gael os oes angen. Mae peiriant DVD, recordydd fideo, peiriant CD, cloc larwm a sychwr gwallt hefyd ar gael os oes angen.

Mae lle i barcio 3 char ac mae llecyn gwair ar osgo o flaen y bwthyn. Mae sied ar gael i gadw beiciau a gellir darparu barbiciw golosg bach.

Gan fod y bwthyn ar dir Neuadd Gregynog caiff ymwelwyr ddefnyddio’r gerddi a’r coetir helaeth o amgylch.

Prisiau:

Tymor Tawel £117.45 y noson / Tymor Canol £183.85 y noson / Tymor Prysur £220 y noson

I weld pryd mae’r bwthyn ar gael cwblhewch ein Ffurflen Ymholiadau.