Cyfle arbennig i Raddedigion Di-waith o Gymru

Wedi ei bostio ar 17 Mawrth 2010
Massachusetts Institute of Technology

Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.)

Mae Prifysgol Cymru a Chlwb Busnes Caerdydd wedi dod at ei gilydd i gynnig ysgoloriaeth deithio i helpu graddedigion di-waith i ddatblygu eu sgiliau entrepreneuraidd.

Cyhoeddwyd yr ysgoloriaeth yn ffurfiol yn Narlith yr Arglwydd Puttnam yn ddiweddar a bydd yn rhoi cyfle i unigolyn graddedig dreulio hyd at bythefnos yn Sefydliad Technoleg byd-enwog Massachusetts (MIT), lle bydd yn cyfarfod ag amrywiol entrepreneuriaid, arbenigwyr ac academyddion i’w helpu i ddatblygu ei syniadau am fusnes newydd.

Mae rhaglenni entrepreneuriaeth MIT ymysg y gorau drwy’r byd. Ar hyn o bryd mae 25,800 o gwmnïau gweithredol wedi’u sefydlu gan gyn-fyfyrwyr MIT sy’n cyflogi tua 3.3 miliwn o bobl ac sy’n cynhyrchu gwerthiant blynyddol byd-eang o £1.5 triliwn, sy’n cyfateb i’r 11eg economi mwyaf yn y byd.

Mae Is-Ganghellor Prifysgol Cymru, yr Athro Marc Clement, yn credu y gallai’r ysgoloriaeth hon greu sail ar gyfer cynorthwyo pobl ifanc i wireddu eu breuddwydion entrepreneuraidd:

“Mae Prifysgol Cymru yn credu’n gryf fod angen dod â’r gorau o’r byd i Gymru a mynd â’r gorau o Gymru i’r byd. Drwy ein cysylltiadau â MIT, rydym yn falch iawn o allu cynnig yr ysgoloriaeth hon i un o raddedigion 2009.

“Mae’r farchnad swyddi yn gynyddol anodd i bobl ifanc ac mae’n hanfodol ein bod yn cefnogi eu creadigrwydd, eu hynni a’u menter mewn ffyrdd gwahanol. Drwy gynnig cyfle i un o’n graddedigion ehangu gorwelion ym mhrifysgol fwyaf entrepreneuraidd y byd, ein gobaith yw y bydd yn cael ei ysbrydoli i ddod yn ôl a dechrau busnes yma yng Nghymru. Yn bwysicach, bydd yn gallu arloesi drwy rannu syniadau ar draws cyfandiroedd mewn ffordd fydd o fudd i economi Cymru.”

Wedi dychwelyd o’r Unol Daleithiau, bydd deiliad yr ysgoloriaeth yn cael ei osod ar unwaith ar y Rhaglen Menter i Raddedigion a gaiff ei rhedeg gan Menter Cymru.

I fod yn gymwys am yr ysgoloriaeth, rhaid i ymgeiswyr fod yn ddi-waith ar hyn o bryd ac wedi graddio yn 2009 o’r prifysgolion canlynol: Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor, Prifysgol Glyndŵr, Prifysgol Llanbedr Pont Steffan, Prifysgol Metropolitan Abertawe, Prifysgol Abertawe, Coleg Prifysgol y Drindod, Prifysgol Cymru Casnewydd ac UWIC.

Bydd rhaid i’r ymgeiswyr ysgrifennu 400 o eiriau yn esbonio sut y byddai ysgoloriaeth teithio yn gymorth iddynt gychwyn busnes. Bydd yr ymgeiswyr ar y rhestr fer yn cael y cyfle i gyflwyno eu syniadau i banel o feirniaid a chyhoeddir enw enillydd yr ysgoloriaeth yn ystod cinio olaf Clwb Busnes Caerdydd gyda’r Arglwydd Griffiths o Fforest-fach ar 12 Ebrill 2010. Y dyddiad cau am geisiadau yw hanner dydd, 6 Ebrill.

Ceir rhagor o fanylion am yr ysgoloriaeth ar www.wales.ac.uk/travelscholar neu drwy ebostio travelscholar@wales.ac.uk

/Diwedd

I gael manylion i’r Wasg a’r Cyfryngau, cysyllter â Joanna Davies, Head Cyfathrebu Prifysgol Cymru: media@cymru.ac.uk Ffôn: 07534 228754

I gael rhagor o wybodaeth am yr Academi Fyd-Eang, ewch i’r wefan: www.wales.ac.uk

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori