Cynhadledd Ymglymiad Myfyrwyr Caerdydd

Wedi ei bostio ar 26 Mai 2010
engagement

Cynhadledd Ymglymiad Myfyrwyr Caerdydd


Dros ddeuddydd 22 - 23 Ebrill, roedd ail lawr Gwesty crand Park Plaza yng Nghaerdydd yn fyw o sgwrsio a siarad. Daeth safonwyr, staff dilysu a chynrychiolwyr o sefydliadau rhyngwladol a chartref at ei gilydd ar gyfer Cynhadledd Ymglymiad Myfyrwyr gyntaf Prifysgol Cymru. Roedd yn gyfle i aelodau’r gynghrair a chanolfannau cydweithredol gymryd rhan mewn sesiynau’n ymwneud â materion ymglymiad myfyrwyr.

Ni lwyddodd cwmwl llwch y llosgfynydd yng Ngwlad yr Iâ i atal y 50 o gynrychiolwyr a deithiodd i Gaerdydd o amryfal rannau o’r DU, Iwerddon a’r Almaen. Mae’n werth nodi ymdrech arbennig Dr Hubert Schafer a Dr Silke Mittrach (o Hochschule fur Unternehmensfuhrung), a lwyddodd, yn dilyn oriau lawer yn teithio ar hyd yr autobahn yn yr Almaen, yr autoroute yn Ffrainc, Twnnel y Sianel ac yn olaf rhwydwaith ffyrdd droellog Prydain, i gyrraedd ein canolfan ddinesig â’u brwdfrydedd yn heintus.

Cadeirydd y Gynhadledd oedd y Dirprwy Is-Ganghellor yr Athro Nigel Palastanga, gyda’r Swyddog Cyswllt Myfyrwyr Ben Gray yn cymryd rôl trefnydd. Gan dynnu ar ei brofiad fel cyn-Lywydd UCM, cyflwynodd Ben weithdy Cymorth Cyswllt Staff Myfyrwyr, a fu’n llwyddiant mawr.

Cafwyd sgyrsiau gan 10 o siaradwyr dros y digwyddiad dau ddiwrnod, oedd yn canolbwyntio ar faterion yn ymwneud â’r modd y dylai sefydliadau ymglymu'n effeithiol â myfyrwyr. Rhoddodd y prif siaradwr, Swyddog Datblygu’r ASA Derfel Owen, gyflwyniad yn amlinellu ymagwedd yr ASA at ymglymiad myfyrwyr. Yna cafwyd ffilm fer yn manylu ar y pwysau yr oedd myfyrwyr yn eu profi ac yn amlygu eu disgwyliadau o addysg uwch. Cafwyd trafodaeth fywiog a sesiwn holi ac ateb gyda Derfel. Yna cafwyd cyflwyniad arall gan Alex Bols, Pennaeth Addysg ac Ansawdd UCM, oedd yn trafod sut i sicrhau bod y myfyriwr yn ganolog yn y gweithdrefnau apêl a chwyno.

Ymysg y cyfranwyr eraill a fu’n siarad oedd cynrychiolwyr o: UWIC (Peter Redding); Prifysgol Glyndŵr (Liz Edwards a Gemma Rochester); Coleg Holborn yn Llundain (Nina Mitreska) a Resource Development International (Claudia Luca), gyda phob un yn ei dro yn rhoi cyflwyniadau ar sefydlu myfyrwyr o bersbectif eu sefydliadau eu hunain. Roedd trefniadau tramor, ar-lein a thraddodiadol ymysg y pynciau a drafodwyd.

Yn ogystal, cyflwynodd Matt Armitage a’r Athro Palastanga pas de deux i gyfeiliant y Campws Byd-Eang a chwmpas cynyddol Prifysgol Cymru. Enynnodd eu cyflwyniad gryn frwdfrydedd gan gynrychiolwyr a staff fel ei gilydd.

Eto, mae’r hen ddywediad sy’n honni bod gormod o waith yn arwain at gynhadledd ddiflas yn hollol wir. Felly gwahoddwyd yr holl gynrychiolwyr i gynio gyda’r nos yn neuadd wledda Castell Caerdydd sy’n dyddio o’r 15fed ganrif. Roedd hi’n noson werthfawr ac yn brofiad buddiol ar gyfer rhwydweithio a chynnal sgyrsiau rhwng canolfannau cydweithredol a staff Dilysu Prifysgol Cymru. Yn dilyn adloniant gan grŵp y Castell, ‘Bute-iful Nights’, difyrrwyd y gynulleidfa â pherfformiad byrfyfyr gan aelodau nodedig o staff y Brifysgol gyda’r perfformwyr yn efelychu seiniau ac ymddygiad anifeiliaid fferm.

Yn gyffredinol, roedd y gynhadledd yn dir ffrwythlon ar gyfer sbarduno’r canolfannau cydweithredol i roi cychwyn ar drafodaethau adeiladol â’i gilydd am faterion o ddiddordeb cyffredin yn ymwneud ag ymglymiad myfyrwyr. Y gobaith yw y bydd llwyddiant y digwyddiad hwn yn gosod cynsail ar gyfer y Gynhadledd Ymglymiad Myfyrwyr sydd ar y gweill yn Singapore ar 26 Mai. Bydd 10 o sefydliadau yn bresennol o Singapore, India, Tsieina Malaysia, ynghyd â chynrychiolwyr o’r Cyngor Prydeinig yn Singapore.


Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori