Cadeirydd Ymchwil Prifysgol Cymru newydd i Brifysgol Cymru Casnewydd

Wedi ei bostio ar 27 Medi 2010
GillianYoungs454

Yr Athro Gillian Youngs

“Mae gan yr economi ddigidol y gallu i drawsnewid nid yn unig amgylcheddau busnes a masnachol ond hefyd bywydau a phosibiliadau beunyddiol pobl o bob oed. Ond dim ond dechrau deall potensial cynhwysfawr yr economi newydd hon i gyfuno datblygiad economaidd gyda rhagor o gyfiawnder a chynhwysiant cymdeithasol yr ydym.”

Dyna a ddywed yr Athro Gillian Youngs, y trydydd person i dderbyn Cadair Ymchwil Prifysgol Cymru. Mae’r Athro Youngs hefyd wedi’i phenodi yn Athro’r Economi Ddigidol ac yn Gyfarwyddwraig Academaidd Athrofa Uwch Ddarlledu (IAB) ym Mhrifysgol Cymru, Casnewydd.

Hon yw un o’r saith Cadair Ymchwil newydd a gyllidir gan y Brifysgol, pump ohonynt yn y sefydliadau sydd yn rhan o Gynghrair Prifysgol Cymru sydd yn cynnwys Prifysgol Cymru; Prifysgol Metropoitanaidd Abertawe; Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd (UWIC); Prifysgol Cymru Casnewydd; Prifysgol Glyndŵr a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Mae gan yr Athro Youngs gefndir mewn cyfryngau, busnes ac academia ac mae wedi bod yn ymchwilio i’r economi ddigidol ers mwy na degawd. Datblygodd ei diddordebau ymchwil academaidd yn uniongyrchol o’i gwaith gyda gwahanol dechnolegau yn ystod ei gyrfa. Roedd yn un o’r ymchwilwyr cynharaf yn y DU ar ddatblygiadau digidol ac ar y cychwyn roedd yn gweithio yn Hong Kong ac yn dysgu yng nghanolfan Prifysgol Syracuse yno.

Dychwelodd i’r DU i weithio mewn swydd cyfryngau a chyfathrebiadau ym Mhrifysgol Leicester ac arweiniodd ddatblygiad un o’r cyrsiau MA cyntaf i archwilio TGC a’r trawsnewidiadau economaidd, gwleidyddol a chymdeithasol yn berthynol iddynt. Bu hefyd yn arolygu myfyrwyr PhD rhyngwladol oedd yn ymchwilio i ddatblygiadau TGC ar draws y byd.

Globaleiddio oedd ei hymchwil academaidd cynnar a chyhoeddwyd ei chasgliad a olygwyd ar y cyd, Globalization: Theory and Practice (Continuum), un o’r gweithiau beirniadol cyntaf ar y pwnc ym 1996, yn ddiweddar mewn trydydd rhifyn diwygiedig sylweddol. Mae wedi cyhoeddi’n helaeth mewn cylchgronau rhyngwladol pwysig, mae wedi golygu casgliadau a dogfennau’n berthynol i bolisi yn cynnwys UNESCO a’r sector Cyrff Anllywodraethol yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Mae ei monograff Global Political Economy in the Information Age: Power and Inequality (Routledge, 2007) yn asesu datblygiadau TGC yn fyd-eang yn cynnwys y berthynas â China ac India yn ogystal â’r rhannau lleiaf datblygedig yn y byd. Mae ei holl waith ar TGC a globaleiddio wedi canolbwyntio ar gwestiynau anghyfartaledd a grymusiad, yn cynnwys eu perthynas â menywod. Ac mae hyn wedi bod yn sail i lawer o’i gwaith sydd yn berthynol i bolisi yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Yn ddiweddar derbyniodd Yr Athro Youngs grant cyfres seminarau ymchwil ESRC (2011-2013) ar y thema ‘Polisi Digidol: Cysylltedd, Creadigrwydd a Hawliau’ ar y cyd gyda chydweithwyr yn Adran Cyfryngau a Chyfathrebiadau, Prifysgol Leicester; Athrofa Rhyngrwyd Rhydychen ac Athrofa Cyfathrebiadau, Prifysgol Leeds. Hon yw’r ail gyfres seminarau ymchwil ESRC y mae wedi’u harwain a bydd yn cynnwys ffocws ar yr agenda ddigidol yng Nghymru.

Wrth dderbyn ei Chadeiryddiaeth Cynghrair Prifysgol Cymru, dywedodd Yr Athro Youngs:

“Mae’n anrhydedd cael fy mhenodi fel Cadeirydd Ymchwil Cynghrair Prifysgol Cymru ac rwyf yn fawr edrych ymlaen at ymuno â IAB sydd yn dod ag arbenigedd busnes ac academaidd at ei gilydd i greu mathau newydd o ymchwil sydd ag effaith uniongyrchol ar ddatblygiad yr economi ddigidol a’i chynhwysedd yng Nghymru.”

Wrth longyfarch Yr Athro Youngs, dywedodd Is-Ganghellor Prifysgol Cymru, yr Athro Marc Clement:

“Daw’r Athro Youngs â dealltwriaethau difyr iawn am sut i ddatblygu’r economi ddigidol ymhellach sydd â phosibliadau ymchwil cyffrous iawn. Dyma apwyntiad ardderchog ac enghraifft arall o’r ffyrdd y mae Cadeiryddion Ymchwil Prifysgol Cymru yn cael eu defnyddio i roi’r gefnogaeth orau posibl i fusnesau a diwydiannau Cymru.”

Mae noddi Cadeiriau Ymchwil Prifysgol Cymru yn rhan o nod Prifysgol Cymru o gefnogi lles economaidd, cymdeithasol, diwylliannol a deallusol Cymru. Bydd yn cefnogi adeiladu a gwella gallu ymchwilio addysg uwch yng Nghymru, yn unol â’r genhadaeth sefydliadol a’r sectorau blaenoriaeth a nodwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Bydd y Cadeiryddion hefyd yn ganolog yn y gwaith ar gyfer mentrau Cynghrair gyfan. Mae hyn yn cynnwys gweithio gyda rhaglenni’r Brifysgol sydd yn seiliedig ar ddiwydiant, Ysgoloriaethau Arloesi Tywysog Cymru (POWIS).

/Diwedd

Nodiadau i Olygyddion:

Mae Prifysgol Cymru Casnewydd yn rhan o Gynghrair Prifysgol Cymru sydd hefyd yn cynnwys Prifysgol Cymru; Prifysgol Metropolitanaidd Abertawe; Prifysgol Glyndŵr a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Nod Cynghrair Prifysgol Cymru yw cyfoethogi a gwella Addysg Uwch yng Nghymru.

Am ragor o wybodaeth am Brifysgol Cymru Casnewydd ewch i: www.newport.ac.uk

Am ragor o wybodaeth am Brifysgol Cymru ewch i: www.cymru.ac.uk

Am wybodaeth y wasg a chyfryngau cysylltwch â Tom Barrett, Swyddog Cyfathrebiadau Prifysgol Cymru: t.barrett @cymru.ac.uk neu ffoniwch 02920 376999

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori