Dyrchafu Athro PC yn Brif Gymrawd yr Academi Addysg Uwch

Wedi ei bostio ar 4 Tachwedd 2014
Simon UW Brand

Mae Prif Gymrodoriaeth yr Academi Addysg Uwch wedi’i ddyfarnu i’r Athro Simon Haslett, Dirprwy Is-Ganghellor Cyswllt Prifysgol Cymru ac Athro Daearyddiaeth Ffisegol.

Yr Academi yw’r corff cenedlaethol ar gyfer cyfoethogi dysgu ac addysgu mewn addysg uwch, a’r Prif Gymrodoriaethau yw’r lefel uchaf o ddyfarniad gan yr Academi a roddir i gydweithwyr sydd wedi dangos “record gynaliadwy, effeithiol o effaith strategol ar lefel sefydliadol, genedlaethol neu ryngwladol” ac sydd ag ymrwymiad i “arweinyddiaeth strategol ehangach mewn addysgu a chyfoethogi profiad dysgu’r myfyriwr.”

Dyfernir Cymrodoriaethau ar sail gwybodaeth a phrofiad yr academydd, ac ar hyn o bryd dim ond tua 130 o Brif Gymrodyr sydd yn y DU.

Mae gan yr Athro Haslett gyfoeth o brofiad addysgu a chyn iddo ymgymryd â’i swydd bresennol ym Mhrifysgol Cymru, roedd yn cyfarwyddo’r Ganolfan Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu ym Mhrifysgol Cymru, Casnewydd fel yr oedd ar y pryd. Tan yn ddiweddar, roedd yn Athro Ymweliadol mewn Ymchwil Addysgeg ym Mhrifysgol De Cymru, a hefyd yng Nghampws Abertawe Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant. Mae wedi ymwneud hefyd â nifer o brosiectau sy’n edrych sut y gellir cysylltu ymchwil ac addysgu mewn ymarfer academaidd mewn addysg uwch, ac mae’n aelod o Grŵp Llywio Cyfeiriadau’r Dyfodol yr AAU, dull cydweithredol o gyfoethogi ansawdd yn sector addysg uwch Cymru.

Wrth sôn am y Brif Gymrodoriaeth dywedodd yr Athro Haslett:

“Fel academydd sydd wedi ymrwymo i gyfoethogi ansawdd profiad y myfyriwr, a mentora academyddion newydd, rwyf i wrth fy modd i dderbyn cydnabyddiaeth gan yr Academi fel hyn ac rwyf i’n gobeithio defnyddio’r statws i godi ymwybyddiaeth ymhellach o’r agenda cyfoethogi yng Nghymru a thu hwnt, a pharhau i gyfoethogi cyfleoedd dysgu i fyfyrwyr yn ein prifysgolion”.

I unigolion, mae’r Gymrodoriaeth yn arwydd a gydnabyddir yn rhyngwladol o lwyddiant ac fe’i dyfernir i’r rheini sy’n cwrdd â’r safonau priodol o ran addysgu a chefnogi dysgu mewn addysg uwch, dan Fframwaith Safonau Proffesiynol y DU (UKPFS). Mae’n nod ansawdd nodedig, sy’n atgyfnerthu eu datblygiad personol a phwysleisio proffesiynoldeb ymarfer da yn eu maes o fewn addysg uwch.

I gael rhagor o wybodaeth am yr Academi, ewch i’w gwefan - www.heacademy.ac.uk

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

Dolenni Tebyg