Ymgysylltu gyda Myfyrwyr yng Nghanolfannau Cydweithredol PC

Wedi ei bostio ar 13 Mawrth 2014

Yn 2013, anfonodd y Brifysgol holiadur a llythyr eglurhaol at sampl o 30 o ganolfannau cydweithredol fel arolwg peilot i geisio profi ymwybyddiaeth o benodau B4 a B5 yng nghodau Ansawdd Addysg Uwch y DU yr ASA, a’r camau oedd yn cael eu cymryd i ymateb iddynt.

Y Cod Ansawdd yw’r pwynt cyfeiriol diffiniol ar gyfer pawb sy’n ymwneud â darparu addysg uwch sy’n arwain at ddyfarniad neu a ddilysir gan ddarparwr addysg uwch yn y DU. Mae Pennod B4 yn ymdrin â’r ffyrdd y mae darparwyr addysg uwch yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu a chyflawni eu potensial academaidd, personol a phroffesiynol ac mae Pennod B5 yn ymdrin ag Ymgysylltu gyda Myfyrwyr.

Gyda 25 o ymatebion, roedd y prosiect bychan hwn yn adlewyrchu trawstoriad o ganolfannau cydweithredol Prifysgol Cymru yn nhermau arbenigedd pwnc, maint, lleoliad daearyddol a llywodraethu. Roedd yn cynnwys colegau bach annibynnol gyda marchnad benodol, canolfannau ym meddiant cwmnïau byd-eang mawr, canolfannau gydag amrywiaeth o raglenni PC, yn ogystal â chanolfannau’n cynnig rhaglenni a ddilyswyd gan ddarparwyr eraill yn ogystal â PC.

Roedd adrannau’r holiadur yn cynnwys cwestiynau ar sawl agwedd gan gynnwys Dysgu myfyrwyr, cymorth dysgu i fyfyrwyr, ymglymiad myfyrwyr mewn cynllunio strategol, llais y myfyrwyr a systemau’n ymwneud ag ymgysylltu â myfyrwyr.

Roedd adborth y canolfannau’n werthfawr gan ddangos bod brwdfrydedd clir ar gyfer ymgysylltu â myfyrwyr a pharodrwydd i ddatblygu mentrau eraill yn y maes hwn. Roedd gan yr holl ganolfannau a ymatebodd gymorth dysgu datblygedig i’w myfyrwyr ar lefel y rhaglen ac roedd y canlynol yn amlwg yn bwysig; mynediad at staff academaidd, arweiniad tiwtorial, mentora, cyngor academaidd. Roedd nifer o ganolfannau tramor yn pwysleisio eu trefniadau arbennig i helpu myfyrwyr o’r tu allan i’w gwlad.

Er mai dim ond canran fach o’n canolfannau oedd yn cymryd rhan, gellir tynnu rhai casgliadau o’r wybodaeth hon. Dyw hi ddim yn syndod mai maint, math, cenhadaeth a diwylliant sefydliadau ein canolfannau yw’r ffactorau allweddol sy’n ffurfio ethos y sefydliad mewn perthynas â phrofiad y myfyriwr ac ymgysylltu â myfyrwyr.

Efallai fod cymorth i fyfyrwyr, cynrychiolaeth myfyrwyr a chyfranogiad wedi’u datblygu’n well ar lefel y rhaglen nag ar lefel uwch a thraws-sefydliadol er bod rhai datblygiadau diddorol yn ymwneud â’r olaf mewn rhai o’n canolfannau. Mae ffocws yn datblygu ar ddehongliadau ehangach a mwy holistig o brofiad y myfyriwr gyda mwy o bwyslais ar y personol a’r proffesiynol, ac nid yr academaidd yn unig ac unwaith eto ceir enghreifftiau diddorol iawn o ymarfer da yn y maes hwn.

O ystyried pwysigrwydd rhannu enghreifftiau o ymarfer da ac arloesi gyda’n holl ganolfannau cydweithredol, roedd yr arolwg hwn yn ddefnyddiol iawn ac yn werth ei ailadrodd ar draws rhai o’n canolfannau eraill, gyda chymorth cyfweliadau gyda staff a myfyrwyr yn ein canolfannau.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori