Ymarfer Ymchwil-Addysgu yng Nghymru 2013

Wedi ei bostio ar 19 Gorffennaf 2013

Mae’r Set Gweithredu Plethwaith Ymchwil-Addysgu yn trefnu’r gynhadledd hon sydd i’w chynnull gan yr Athro Simon Haslett a’i chynnal gan Brifysgol Cymru yng Ngregynog ger y Drenewydd (Powys) ar 9 a 10 Rhagfyr 2013.

Diben y Gynhadledd fydd lledaenu a dathlu enghreifftiau ac astudiaethau achos o ymarfer ymchwil-addysgu a bydd o ddiddordeb i staff a myfyrwyr prifysgol, gan barhau â’r cynadleddau ymchwil-addysgu a gynhaliwyd yng Ngregynog yn 2009 a 2011. Y gobaith yw y bydd prif siaradwr yn cyflwyno ar ddau ddiwrnod y Gynhadledd. I lwytho i lawr y pamffledyn, .

GALW AM BAPURAU

Gwahoddir papurau gan weithwyr proffesiynol a myfyrwyr addysg uwch ar ddwy thema fras yn ymwneud ag ymarfer proffesiynol, addysgu, dysgu ac ymchwil.

Ymarfer mewn Addysgu yn sgil Ymchwil: papurau sy’n cynnig enghreifftiau sefydliadol, adrannol neu unigol ac astudiaethau achos o’r modd y defnyddir ymchwil i gyfrannu at addysgu, boed yn ymwneud â chynnwys y cwricwlwm neu ddulliau pedagogaidd.

Ymgysylltu gan Fyfyrwyr gydag Ymchwil yn y Cwricwlwm: papurau sy’n cynnig enghreifftiau sefydliadol, adrannol neu unigol ac astudiaethau achos sy’n hyrwyddo cyfleoedd ar gyfer dysgu gan fyfyrwyr drwy ddulliau ymchwil a/neu’n seiliedig ar ymholi a phroblemau. Croesewir papurau o bersbectif myfyrwyr hefyd.

Dylech gyflwyno crynodeb hyd at 300 o eiriau. Mae cyfle opsiynol i gyfrannu papur ysgrifenedig llawn i gyfrol o drafodion y Gynhadledd yn cael ei drafod gyda chyhoeddwyr. Mae croeso i bapurau a draddodir yn llafar neu ar ffurf poster; nodwch eich dewis ac unrhyw ofynion wrth gyflwyno. Bydd hyd y cyflwyniadau llafar yn dibynnu ar y nifer o bapurau a gaiff eu derbyn. Anfonwch ebost i Jessica Williams j.c.williams@wales.ac.uk erbyn dydd Gwener 9 Awst 2013.

COFRESTRU

Archebwch erbyn 9 Awst 2013 i gofrestru

Cyfradd breswyl (llety am un noson a phrydau bwyd):

  • Cyfradd safonol: £100
  • Cyfradd myfyrwyr: £50
  • Cyfradd ddyddiol (yn cynnwys cinio a lluniaeth): £30 y diwrnod
  • Cinio nos (3 chwrs, ychwanegiad dewisol i’r gyfradd ddyddiol): £16.

Bwrsariaethau myfyrwyr: mae Prifysgol Cymru’n cynnig hyd at 12 o fwrsariaethau cynhadledd i fyfyrwyr cofrestredig sy'n dilyn rhaglen astudio sy’n arwain at ddyfarniad Prifysgol Cymru mewn sefydliad yng Nghymru. Bydd y fwrsariaeth yn cynnwys ffioedd y gynhadledd, llety am un noson a phrydau bwyd yng Ngregynog, a chostau teithio rhesymol yng Nghymru. Cysylltwch â Jessica Williams j.c.williams@wales.ac.uk i ymgeisio.

Anfonwch y taliad cywir i Jessica Williams, Cyfadran Prifysgol Cymru, Rhodfa’r Brenin Edward VII, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NS. Sieciau’n daladwy i ‘Prifysgol Cymru’. Ebostiwch Jessica Williams j.c.williams@wales.ac.uk os oes angen anfoneb. Nodwch fanylion unrhyw ofynion arbennig wrth archebu.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori