Teithiau cerdded newydd yn cynnig golwg newydd ar diroedd Gregynog

Wedi ei bostio ar 15 Mawrth 2011
foxglovesgregynog

Neuadd Gregynog yn y Gwanwyn

Lle gallwch chi ysgwyd llaw â chawr, gweld cen a oroesodd llygredd y Chwyldro Diwydiannol a chrwydro drwy goedwig dderw hynafol, wyllt sy'n cwmpasu gerddi ffurfiol ysbrydoledig?

Yr ateb yw ystad 750 erw Gregynog, ger y Drenewydd, sydd newydd agor rhai o gorneli mwyaf arwyddocaol yr ystad i’r cyhoedd: mae pedair taith gerdded newydd â chod lliw wedi’u creu ynghyd â phaneli dehongli, taflen map a chuddfan adar, diolch i gyllid Cyngor Cefn Gwlad Cymru.

Mae ystad Gregynog, sy’n cynnwys gerddi ffurfiol, parcdir, corsydd, tir fferm a choedwigoedd, wedi’i lleoli ar gyrion pentref Tregynon, tua chwe milltir o’r Drenewydd. Y canolbwynt yw Neuadd Gregynog, lleoliad cynadledda a digwyddiadau hardd dan ofalaeth Prifysgol Cymru a fu unwaith yn gartref i’r chwiorydd adnabyddus Margaret a Gwendoline Davies.

Creodd y chwiorydd, wyresau’r diwydiannwr o Oes Fictoria, David Davies o Landinam, y casgliad mwyaf o weithiau’r Argraffiadwyr a’r Ôl-Argraffiadwyr ym Mhrydain, ac fe'u cymynroddwyd i Amgueddfeydd ac Orielau Cenedlaethol Cymru.

I helpu ymwelwyr a phobl leol i werthfawrogi’r ystad yn llawn, mae taith gerdded newydd y Llyn Lili, taith y Gwningar, taith y Goedwig Fawr a thaith y Dyffryn wedi’u creu, gan gynnig rhywbeth o ddiddordeb i bawb. Mae’r atyniadau’n cynnwys gwenynfa newydd sbon, bwthyn anghysbell Mellors, cwt paentio’r chwiorydd Davies a Neuadd y Crynwyr yng nghanol y llyn lili, a’r guddfan gwylio adar ym mherfeddion Coedwig Tŷ'r Ardd. Hefyd , yn drawiadol a difyr, ceir cerflun garreg o law anferthol yn codi o'r ddaear, sy'n ffefryn gan bobl sy’n crwydro'r goedwig.

Mae gerddi Neuadd Gregynog yn addo bod yn wledd o liw y gwanwyn hwn wrth i 22,000 o fylbiau sydd newydd eu plannu a 400 o rosod flodeuo mewn gwahanol fannau, gan gynnwys yng nghilfachau'r berth ywen enwog.

Wrth sôn am y datblygiadau newydd ar yr Ystad, dywedodd Cyfarwyddwr Gregynog, Karen Armstrong;

“Er bod nifer o lwybrau eisoes yn bodoli drwy’r ystad, efallai nad oedd modd cyrraedd at yr ardaloedd pwysicaf a mwyaf dramatig.”

‘Mae’r paneli dehongli bywyd gwyllt, sydd wedi’u gosod gyda chymorth Cyngor Cefn Gwlad Cymru, yn galluogi i ymwelwyr ddeall pwysigrwydd yr amgylchedd naturiol yng Ngregynog’.


/Diwedd

Nodiadau i Olygyddion

Er mwyn cynorthwyo i gefnogi Gregynog, bydd ymwelwyr yn talu £3 i fynd i mewn i'r gerddi ffurfiol o 15 Ebrill eleni yn ogystal â thâl o £2.50 i bob car ar gyfer y llwybrau cerdded. Mae’r cynllun aelodaeth flynyddol yn costio £15 i unigolion a £25 i deulu. Mae manylion ar gael o Gregynog ar 01686 650224.

Bydd cyfres o nwyddau newydd y Pasg ar gael yn y siop. Bydd bwyd lleol blasus yn cael ei weini yng nghaffi’r cwrt a chynhelir helfa cwningod y Pasg a sesiwn stori o 22-25 Ebrill rhwng 11am a 3pm. Cynhelir Ffair Briodas ar 8 Mai, a fydd yn gyfle prin i weld y tu mewn i Neuadd odidog Gregynog.

I gael gwybodaeth i’r wasg a’r cyfryngau, cysylltwch â Tom Barrett, Swyddog Cyfathrebu Prifysgol Cymru: t.barrett@cymru.ac.ukSylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori