Nadolig 2012 yn Neuadd Gregynog

Wedi ei bostio ar 6 Rhagfyr 2012
Fireplace Xmas

Y lle tân yn y neuadd Nadoligaidd

Mae Neuadd Gregynog yn prysur baratoi ar gyfer Nadolig arbennig iawn eleni, gan drawsnewid caban yn y coed yn Groto Hudol i Siôn Corn, llwyfannu pantomeim a chynnal cyfres o bartïon, ciniawau a theithiau cerdded gaeafol.

Prifysgol Cymru sy’n rhedeg Neuadd Gregynog, sy’n ganolfan gynadledda, digwyddiadau ac astudio hardd a hanesyddol wedi'i lleoli mewn gerddi godidog ger pentref Tregynon yn agos i'r Drenewydd.

Dechreuodd cyfnod yr ŵyl yng Ngregynog ar 26 Tachwedd pan gynhaliwyd diwrnod blodau a bwydydd Nadolig. Roedd digwyddiadau’r dydd yn cynnwys gweithdy trefnu blodau ymarferol gydag Annette Dowling, arddangosfa goginio Nadoligaidd gan y prif gogydd Heiko Simmchen, a chinio blasus dau gwrs a ddenodd nifer ac a fwynhawyd gan bawb.

Yn dilyn hyn cafwyd Cyngerdd Nadolig ar 2 Rhagfyr wedi’i drefnu gan Gyfeillion Gregynog. Yn y prynhawn hyfryd hwn o gerddoriaeth clywyd enillydd Cystadleuaeth Cerddor Ifanc Gregynog, y chwaraewr obo Tom Blomfield, gyda choffi a mins peis i ennyn ysbryd yr ŵyl.

Gyda’r digwyddiadau Nadoligaidd yn mynd rhagddynt, mae digon o gyfleoedd pellach i fod yn rhan o’r dathlu.

Ar 9, 15 a 16 Rhagfyr, bydd Groto Siôn Corn ar agor i ymwelwyr gyda staff yn gobeithio am bluen neu ddwy o eira i gwblhau’r olygfa cerdyn Nadolig. Mae’r ffi mynediad sef £4.50 i bob plentyn yn cynnwys anrheg a siocled poeth.

Mae croeso i deuluoedd hefyd gyda’r pantomeim Aladin, gyda dwy sioe ar 16 Rhagfyr am 3pm a 6.30pm. Fame Factory sy’n perfformio’r sioe ryfeddol hon sy’n cynnwys popeth fyddech chi’n ei ddisgwyl o bantomeim godidog. Cost y tocynnau yw £10 i oedolion, £7 i blant neu £29 i deuluoedd.

I’r sawl sy’n mwynhau cerdded, mae gan Neuadd Gregynog amrywiaeth o deithiau cerdded gaeafol ar yr ystâd 750 erw. Gyda’r llyn yn nhaith gerdded y Cwm wedi'i adnewyddu, a 1000 o degeirian gaeaf wedi'u plannu yn y gerddi, gall ymwelwyr fwynhau’r golygfeydd bendigedig ac yna dychwelyd at y neuadd am fowlen o gawl cynnes.

I archebu tocynnau neu am ragor o wybodaeth ewch i wefan Gregynog   – www.gregynog.wales.ac.uk neu ffoniwch 01686 650224.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori