O Gymru i'r India – Cefnogi Twf Economaidd Cymru

Wedi ei bostio ar 5 Hydref 2012

Ddiwedd mis Medi, trefnodd Prifysgol Cymru, ar y cyd â Siambr Masnach De Cymru, ymweliad llwyddiannus iawn gan Siambr SME India a Phrifysgol JK Lakshmipat, Jaipur, India.

Cynhaliwyd y digwyddiad drwy wahoddiad yn Stadiwm Liberty ar 27 Medi gyda 48 o gynrychiolwyr o Ddiwydiant, Llywodraeth, Cynghorau lleol a Phrifysgolion Cymru.

India yw un o'r economïau sy'n tyfu gyflymaf yn y byd a chyda phoblogaeth dros 1.2 biliwn mae galw enfawr yno am y dechnoleg a thechnegau diweddaraf i gynorthwyo â datblygu seilwaith y wlad, ynghyd â gofal iechyd, gweithgynhyrchu ac ynni gwyrdd. Amcangyfrifir fod tua 17 miliwn o fusnesau bach a chanolig yn India sy'n cyfrannu dros 40% o'r cynhyrchion gweithgynhyrchu cyffredinol a 49% o allforion. Siambr SME India yw un o'r cyrff rhwydweithio busnes mwyaf yn yr India gyda thua 15,000 o aelodau gweithredol.

Hysbyswyd y cynrychiolwyr am y cyfleoedd niferus sydd ar gael i gyrff o Gymru ffurfio partneriaethau yn y dyfodol gyda phoblogaeth SME India, ac fe'u hysbyswyd am yr amrywiol lwybrau sydd ar gael i alluogi eu cwmnïau i ddatblygu a gwella potensial masnach gyda chwmnïau tebyg yn yr India.

Agorwyd y digwyddiad gan Graham Morgan, Cyfarwyddwr Siambr Masnach De Cymru, a siaradodd am y cyfleoedd sydd ar gael ar hyn o bryd yng Nghymru, ac fe'i dilynwyd gan yr Athro Medwin Hughes, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru, a ychwanegodd ei gefnogaeth i'r fenter.

Roedd cynrychiolaeth dda o Siambr SME India gydag uwch swyddogion a nododd eu cefnogaeth lawn i hwyluso cyfleoedd masnach yn y dyfodol. Wrth sôn am y digwyddiad dywedodd Cadeirydd Siambr SME India Ramesh Kumar, yng nghwmni'r Llywydd Mr Chandrakant Salunkhe:

“Cawsom ni sesiwn ddwys gydag aelodau Siambr Masnach De Cymru ac uwch reolwyr Prifysgol Cymru. Roedd pawb yn rhannu eu barn yn ddidwyll ac addysgol ac roedd ymdeimlad o frys a phenderfyniad i greu pont rhwng Cymru a'r India, rhwng Siambr SME India a Phrifysgol Cymru."

Roedd y digwyddiad yn llwyddiant mawr gyda llawer o gynrychiolwyr yn creu cysylltiadau newydd. Wrth sôn am y digwyddiad dywedodd Chris Odling-Smee, Prif Weithredwr Marine Group:

“Fel busnes blaengar ac arloesol yn Ne Cymru rydym ni'n chwilio am sianeli at farchnad ryngwladol. Roedd y fforwm siambr masnach hwn a drefnwyd gan Brifysgol Cymru yn hynod o addysgiadol ac mae hefyd yn caniatáu i ni sefydlu cysylltiadau uniongyrchol yn gyflym â chwmniau tebyg yn yr India. Rydym ni'n edrych ymlaen at weithio gyda'n cydweithwyr newydd yn y rhwydwaith hwn."

Cytunwyd y byddai ymweliadau masnach pellach yn cael eu trefnu i sicrhau perthynas tymor hir o fudd i'r ddwy wlad.

/Diwedd

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Dr Akshay Peer: a.peer@wales.ac.uk

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori