Un o raddedigion Prifysgol Cymru yn cipio ysgoloriaeth i'r Unol Daleithiau

Wedi ei bostio ar 13 Ebrill 2010
MIT Scholarship Photo

O'r chwith i'r dde: Baz Dhaliwal; Gerald Davies; yr Athro Dylan Jones-Evans a'r Arglwydd Griffiths o Fforestfach (llun: Richard Bosworth)

Gan bontio’r bwlch rhwng Caerdydd â Cambridge (Massachusetts), bydd Baz Dhaliwal, sy’n raddedig o Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd (UWIC), yn hedfan i UDA i drafod syniadau busnes gydag elît academaidd America, diolch i fenter newydd a gyllidwyd gan Academi Fyd-Eang Prifysgol Cymru mewn partneriaeth â Chlwb Busnes Caerdydd.

Bydd yr ysgoloriaeth yn caniatáu i unigolyn â gradd Prifysgol Cymru ymweld â MIT (the Massachusetts Institute of Technology) i gyfarfod ag arbenigwyr byd a dysgu sut i ddatblygu syniadau entrepreneuraidd i greu cynhyrchion neu wasanaethau o ansawdd byd-eang yn ôl yma yng Nghymru.

Amcan y cynllun yw rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i raddedigion o Gymru a’u meithrin i fod mewn gwell sefyllfa i wneud y gorau o’u potensial busnes. Y gobaith yw y bydd yr unigolyn ar y cynllun yn gallu cyfrannu at sbarduno economi lipa Cymru.

Deiliad cyntaf Ysgoloriaeth Teithio Prifysgol Cymru yw Baz Dhaliwal, cyn-fyfyriwr cynllunio cynnyrch o UWIC. Cyflwynwyd yr ysgoloriaeth i Baz gan yr Arglwydd Fforestfach mewn swper arbennig ar Nos Lun, Ebrill 13 gan Glwb Busnes Caerdydd. Mae busnes newydd Baz, Rikoset Ltd, yn datblygu cynhyrchion newydd ac arloesol i atal anafiadau chwaraeon, helpu adsefydlu a gwella perfformiad athletwyr proffesiynol.

Ar hyn o bryd mae’r cwmni’n datblygu ei gynnyrch cyntaf sef teclyn i warchod y grimog, sydd wedi’i anelu at bêl-droedwyr proffesiynol, cynnyrch a ddyfeisiwyd yn wreiddiol fel prosiect israddedig i gynllunio cynnyrch.

O dderbyn y dyfarniad, mae Baz yn hyderus y bydd yr ymweliad â MIT yn cael effaith gadarnhaol ar ei fusnes:

‘Rwyf i’n teimlo y bydd y profiad hwn yn hynod o fuddiol i’n cwmni ni. Bydd yn rhoi cyfle i ni siarad ag arbenigwyr blaenllaw a fydd yn gallu cynnig gwybodaeth am dechnolegau newydd sy’n datblygu, a allai fod o fudd i gynlluniau cyfredol a newydd. Rwyf i wrth fy modd yn cael y cyfle hwn gan Brifysgol Cymru a Chlwb Busnes Caerdydd.”

Dywedodd Dhaliwal hefyd bod Rikoset yn y broses o ddatblygu cynhyrchion eraill sydd wedi codi o ganlyniad uniongyrchol i’r ymchwil a wnaed ar gyfer y gwarchodwr crimog. Bydd yr ymweliad â MIT a chael mynediad at yr wybodaeth a’r arbenigedd sydd yn y brifysgol entrepreneuraidd a thechnegol hon sy’n arwain y byd, yn helpu datblygiad y cynhyrchion hyn.

Estynnodd Huw Thomas, Cadeirydd Prifysgol Cymru, ei longyfarchiadau i Baz Dhaliwal:

‘Mae’n bleser gen i ddyfarnu Ysgoloriaeth Teithio gyntaf Prifysgol Cymru i Baz. Mae’r ysgoloriaeth hon yn cwmpasu ein hethos yn berffaith, sef dod â’r gorau o’r byd i Gymru, a mynd â’r gorau o Gymru i’r byd. Drwy fentrau fel Ysgoloriaethau Arloesi Tywysog Cymru a’r ysgoloriaeth hon, rydym ni’n cefnogi pobl ifanc dalentog mewn ffordd ragweithiol ac ymarferol ac yn defnyddio ein cysylltiadau clos â MIT er budd ein graddedigion. Mae’n gyfle gwych i unigolyn ifanc ehangu ei orwelion a dychwelyd i Gymru gyda syniadau busnes cyffrous a hyfyw a fydd, gobeithio, yn rhoi hwb gwerthfawr i’r economi.”

Ychwanegodd Cadeirydd Clwb Busnes Caerdydd, yr arwr rygbi, Gerald Davies:

‘Rwyf i mor falch o weld cydweithio agosach rhwng Clwb Busnes Caerdydd a Phrifysgol Cymru i ddatblygu’r cyfle hwn i raddedigion ifainc. Mae cynlluniau fel y rhain sy’n anfon graddedigion ar gyrchoedd tramor yn creu sefyllfa lle mae’r graddedigion a’r busnesau fel ei gilydd yn elwa a dymunwn yn dda i Baz a’i gwmni am bob llwyddiant yn y dyfodol.”

Mae rhaglenni entrepreneuriaeth MIT ymysg y gorau drwy’r byd, ac wedi arwain at greu 25,800 o gwmnïau gweithredol gan gyn-fyfyrwyr MIT. Mae’r rhain ar hyn o bryd yn cyflogi tua 3.3 miliwn o bobl ac yn creu gwerthiant byd-eang blynyddol o £1.5 triliwn, gan gynhyrchu’r hyn sy’n cyfateb i’r 11eg economi fwyaf yn y byd.

Diwedd

Nodiadau i Olygyddion:

I gael rhagor o wybodaeth am Academi Fyd-Eang Prifysgol Cymru ewch i:

www.academifyd-eang.org.uk

 Am wybodaeth i’r Wasg a’r Cyfryngau, cysylltwch gyda Tom Barrett, Swyddog Cyfathrebu Prifysgol Cymru: t.barrett@cymru.ac.uk 02920 376991

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori