Gallai prosiect POWIS bach gael effaith fawr ar ddioddefwyr clefyd y galon

Wedi ei bostio ar 30 Mawrth 2010
chrismoriarty

Chris Moriarty

Efallai nad yw’n ddim lletach na batri AA, ond gallai’r pwmp bychan sy’n cael ei ddatblygu gan Calon Cardio Technology Ltd yn Abertawe i gynorthwyo’r galon drawsnewid bywydau miliynau o bobl ledled y byd sy’n dioddef o glefyd y galon. Calon Cardio sydd newydd dderbyn Ysgoloriaeth Arloesi Tywysog Cymru (POWIS) â’r nod o helpu’r cwmni i gynnal y gwaith ymchwil a datblygu drudfawr i greu’r pwmp Calon.

Chris Moriarty, Peiriannydd Mecanyddol o Abertawe, yw’r unigolyn diweddaraf i dderbyn un o Ysgoloriaethau Arloesi clodfawr newydd Tywysog Cymru. Nod ei ymchwil PhD, yn yr Athrofa Gwyddorau Bywyd ym Mhrifysgol Abertawe, yw ceisio lleihau cost cynhyrchu’r pwmp calon drwy asesu’r dewis o ddeunydd a’r prosesau cynhyrchu.

Ar hyn o bryd cynhyrchir y ddyfais gan ddefnyddio titaniwm, sy’n ddeunydd drud ag iddo gostau cynhyrchu uchel. Gobaith Chris yw datblygu cynllun cost isel, o bosibl polymer/ceramig.  

Wrth sôn am ei Ysgoloriaeth POWIS, dywedodd Chris Moriarty:

“Rwyf i wrth fy modd yn cael derbyn yr ysgoloriaeth hon, sy’n gyfle gwych i gynorthwyo â datblygu menter mor bwysig a allai fod o fudd i bobl drwy’r byd. Mae gweithio ar y cyd â chwmni newydd arloesol gyda’r dechnoleg ddiweddaraf yn anhygoel o gyffrous.”

Dywedodd Graham Foster o Calon Cardio, sy’n arwain yr ymchwil:

 “Gellir mewnblannu’r pwmp Calon yn y corff dynol i wneud gwaith calon sydd wedi’i niweidio gan afiechyd. Y syniad yw bod hyn yn darparu digon o gymorth i gadw’r cylchrediad i fynd wrth i’r galon wella. I mi mae’r syniad o allu helpu i wella triniaeth feddygol fel hyn yn rhyfeddol o gyffrous ac rwyf i wrth fy modd ein bod wedi ffurfio partneriaeth â POWIS i gydweithio ar y prosiect Calon.”

Bydd y prosiect o dan oruchwyliaeth academwyr yn yr Athrofa Gwyddorau Bywyd ym Mhrifysgol Abertawe ac yn adeiladu ar y cysylltiadau rhwng academwyr a’r clwstwr o wyddorau-bioleg sy’n ffynnu yn yr ardal fel mae’r Athro Gareth Morgan, Pennaeth Ysgol Feddyginiaeth Prifysgol Abertawe:

“Calon Cardio oedd un o’r cwmnïau cyntaf i ymgartrefu yn yr Athrofa Gwyddorau Bywyd ac ‘rydym wedi’u cefnogi o’r cychwyn cyntaf. Mae dyfais Calon yn enghraifft wych o’r hyn a ellir ei gyflawni pan m ae Meddygaeth yn cwrdd â Pheirianneg ac ‘rydym yn falch iawn i groesawu Chris Moriarty i deulu’r Athrofa.”

Fel rhan o Ysgoloriaeth POWIS, mae cwmnïau hefyd yn elwa ar gysylltiadau clos y rhaglen â phrifysgolion rhyngwladol. Mae tîm Calon Cardio wedi manteisio’n llawn ar ymweliad diweddar gan academyddion o Athrofa Bolytechnig Worcester (WPI) ym Massachusetts, UDA. Gan weithio ar y cyd, maent yn dechrau ar gyfnod o ymchwil sy’n mynd i’r afael â materion yn ymwneud â chydweddiad bio o ganlyniad i fewnblannu dyfeisiadau meddygol yn y corff dynol, a gerllaw WPI mae Athrofa Technoleg Massachusetts (MIT). 

Mae POWIS yn rhoi aelodaeth am ddim (werth $60,000 y flwyddyn) ar Raglen Cyswllt Diwydiannol MIT, sy’n rhoi mynediad buan i gwmnïau at arbenigedd academaidd o safon fyd-eang mewn meysydd gwyddonol, peirianyddol a thechnolegol allweddol ynghyd â’r cyfle i fynd i’w digwyddiadau a’u cynadleddau byd-eang am ddim.

Dywedodd Will Krawszik, Cymrawd Arloesi’r prosiect:

 “Mae Academi Fyd-Eang Prifysgol Cymru wrth ei bodd yn gweithio gyda Calon Cadio ar yr ymchwil arloesol hwn. Ein gobaith yw y gall ein cefnogaeth helpu’r cwmni i ddatrys ei ddewis o ddeunyddiau cynhyrchu gan gyflymu’r effaith y gallai’r pwmp Calon ei gael ar bobl sy’n dioddef o glefyd y galon.”

Rhaglen arloesol werth £11.4m yw POWIS, a chaiff ei rheoli gan raglen Academi Fyd-Eang y Brifysgol, gan ddod â’r sector breifat ac addysg uwch yng Nghymru at ei gilydd ynghyd â graddedigion ifanc disglair o bob rhan o’r byd.

 Lansiwyd y rhaglen yn ffurfiol gan EUB Tywysog Cymru ac mae pob ysgoloriaeth werth £100,000. Bydd y cynllun yn cyflenwi 100 o raddedigion o ansawdd byd-eang i fusnesau yng Nghymru rhwng 2009 a 1014, gan eu cefnogi drwy raglen sydd ymysg y pecynnau PhD â’r gwerth ariannol gorau drwy’r byd. Caiff POWIS ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) drwy raglen Cydgyfeirio’r Undeb Ewropeaidd, a weinyddir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, ynghyd â buddsoddiad gan y sector breifat a chyllid Prifysgol Cymru ei hun. Mae’r Brifysgol yn chwilio am gwmniau a phrosiectau ymchwil newydd drwy’r flwyddyn.

 /Diwedd

Nodiadau i Olygyddion

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect Calon cysyllter â:  Kevin Fernquest ar: 01792 51372 neu ebost:

k.fernquest@swansea.ac.uk neu ewch i: http://www.swansea.ac.uk/ils/Workingwithus/Currentclientorganisations/

I gael gwybodaeth i’r Wasg a’r Cyfryngau, cysyllter â Joanna Davies, Pennaeth Cyfathrebu, Prifysgol Cymru: 02920 376999.  07534 228754 j.davies@wales.ac.uk

I gael rhagor o wybodaeth am yr Academi Fyd-Eang, cysyllter â Richie Turner, Dirprwy Gyfarwyddwr Materion Allanol: Ffôn: 02920 376974  r.turner@wales.ac.uk  neu ewch i: www.globalacademy.org.uk

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori