Cwmni o Ogledd Cymru'n elwa o gynllun POWIS

Wedi ei bostio ar 13 Rhagfyr 2010
polymer
Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod dau y dyfarnwyd Ysgoloriaethau Arloesi Tywysog Cymru (POWIS) iddynt wedi ymuno â Gluco Technology Cyfyngedig yng ngogledd Cymru, cwmnni sy’n datblygu gludyddion perfformiad uchel i gwmnïau technoleg uwch a chwmni sydd hefyd yn ymgymryd â gweithgaredd ymgynghorol sylweddol yn seiliedig ar ei hymwneud hir dymor â maes peirianneg polymwereiddio adweithiol h.y. pob agwedd ar bolymerau a chyfansoddau matrics polymeraidd, o synthesis graddfa mainc defnyddiau ar gyfer gwireddiadau targed i ddulliau cynhyrchu ar raddfa lawn i rychwant o sectorau diwydiannol.

Gyda chefnogaeth y cwmni, bydd y ddau fyfyriwr yn ymgymryd ag ymchwiliadau i gefnogi a chynnal datblygiadau technegol ac yn cynorthwyo gyda’r gwaith o fasnacheiddio cynhyrchion mewn marchnadoedd megis peirianneg hunansymudol, cyffredinol, biofeddygol, fferylloll a nifer o rai eraill, lle mae rhagoriaeth dechnegol yn anhepgor ar gyfer llwyddiant.

Sian Roberts yw un o’r ymgeiswyr y dyfarnwyd iddi un o ysgoloriaethau pwysig POWIS. Thema ei hymchwil PhD yw Gludyddion Newydd ar gyfer Cymhwysion Uwch Beirianneg ac mae hi wedi ei chofrestru gyda Phrifysgol Glyndŵr. Golyga ei hymchwil astudio mecanwaith asio a chynnal a chynllunio gludyddion datblygedig i gefnogi’r marchandoedd cyfredol y mae Gluco Technology Cyfyngedig eisoes yn withredol ynddynt a chynorthwyo i ddatblygu defnydd a marchnadoedd newydd ar gyfer gludyddion perfformmiad uwch a chynhyrchion cyfansawdd.

Wrth sôn am ei phrofiad hyd yma o weithio gyda Gluco Technology a POWIS, dywed Sian:

“Mae’r profiad cynnar o Ysgoloriaeth Arloesi Tywysog Cymru a Gluco Technology Cyfyngedig yn ardderchog. Cafwyd cefnogaeth ragorol gan dîm POWIS a’u rhwydwaith yn ogustal â chan y cwmni o’r cychwyn cyntaf. Bu’r rhyngweithio’n ysgogi’r meddwl ac yn heriol bob tro ac edrychaf ymlaen yn llawn chwilfrydedd at fy ymchwil dros y tair blynedd nesaf.”

Yr ail berson y dyfarnwyd ysgoloriaeth iddo yw Rob Ashworth. Cofrestrwyd ei PhD yntau gyda Phrifysgol Glyndŵr a’i thema yw Strwythurau Cyfansawdd Newydd: Asio a phriodoleddau. Cynhelir yr ymchwil hwn hefyd yng nghyd-destun anghenion Gluco ac un o’r amcanion yw llwyr ddeall sut mae dulliau prosesu adweithiol cynhenid sy’n ymwneud â defnyddiau neu gyfansoddau polymeraidd eu sail a’r technolegau arloesol y gall bod eu hangen arnynt yn gallu arwain at lansio cyhyrchion technegol newydd a phrosesau ar gyfer sectorau masnachol dethol h.y. systemau sy’n arwain at ddefnyddiau gyda gwell priodoleddau neu sy’n haws neu’n rhatach i’w cynhyrchu.

Wrth sôn am weithio gyda Gluco, dywedodd Rob:

“Hyd yn hyn, bu fy mhrofiad o weithio gyda POWIS a Gluco yn gadarnhaol iawn. Mae staff POWIS wedi bod yn hwylus iawn, gan gynorthwyo gyda phob agwedd ar yr ysgoloriaeth, o gofrestru i helpu mynychu darlithoedd o bell. Mae tîm Gluco wedi rhannu eu technoleg a’u gwybodaeth gyda mi yn llwyr ac maen nhw’n rhoi hwb ymlaen i ‘mhrosiect mewn ffordd sy’n ysgogi’r meddwl.”

Ychwanegodd yr Athro A F Johnson, CEO., a Dr S S F Wong, Cyfarwyddwr Technoleg Gluco Technology Cyfyngedig:

“Mae’r cwmni’n fodlon iawn gyda’r gefnogaeth a dderbyniodd gan dîm POWIS, ac nid mewn perthynas â materion ynglŷn â gweinyddu dyfarniadau POWIS yn unig. Prif atyniad cynllun POWIS yw’r ffaith bod modd i eiddo deallusol a ddeillia o’r ymchwil aros ym meddiant y cwmni ac mae’r ffaith bod myfyrwyr yn cael ei hannog mewn modd gadarnhaol iawn gan Brifysgol Cymru i fynychu cyrsiau a chymryd diddordeb byw yn y ffordd y gall eu rhaglenni ymchwil effeithio ar iechyd masnachol y cwmni hefyd yn ystyriaeth bwysig. Yn wir, i gwmni bychan fel ni, un o’n gobeithion tymor hir yw y bydd y myfyrwyr am barhau i weithio tuag at ddatblygiadau eraill ar ôl graddio.”

Dwywaith y flwyddyn, fel rhan o Ysgoloriaethau Arloesi Tywysog Cymru,, mae’r Academi Fyd-eang yn rhedeg cyrsiau preswyl ar hyfforddi arloesedd. Mae’r cyrsiau preswyl ar hyfforddi arloesedd yn rhad ac am ddim i gwmnïau, myfyrwyr ac academyddion sy’n gweithio gyda’r Academi Fyd-eang. Canolbwyntia’r cyrsiau ar y prif feysydd, megis rheoli polisi arloesi, entrepreneuriaeth, rheoli prosiect a masnacheiddio eiddo deallusol.

Arweinir rhaglenni a sesiynau cyrsiau gan rai o feddylwyr mwya’r byd, e.e. academwyr o Ysgol Sloan MIT. Rhaglennir y digwyddiadau hyn yn ofalus i gefnogi arloesi ehangach ac anghenion R&D y cwmnïau.

Cynllun arloesol gwerth £11.4 miliwn a reolir gan raglen Academi Fyd-eang Prifysgol Cymru yw Ysgoloriaethau Arloesi Tywysog Cymru (POWIS). Daw â’r sector breifat yng Nghymru ac addysg uwch a myfyrwyr ifanc disglair o bob rhan o’r byd ynghyd. Fe’i lansiwyd yn ffurfiol y llynedd gan EUB Tywysog Cymru ac mae pob ysgoloriaeth werth £100,000. Bydd y cynllun yn darparu 100 o raddedigion o safon byd i fusnesau Cymru rhwng 2009 a 2014, gan eu cefnogi gyda rhaglen sydd ymysg y pecynnau cefnogi myfyrwyr PhD gorau yn ariannol yn y byd.

Cyllidir POWIS yn rhannol gan y Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewropeaidd (ERDF) trwy raglen Cydgyfeirio’r Undeb Ewropeaidd a weinyddir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, buddsoddiad sector breifat a chronfeydd Prifysgol Cymru ei hun. Mae Prifysgol Cymru’n weithredol gydol y flwyddyn yn chwilio am gwmnïau a phrosiectau ymchwil newydd.

/Diwedd

Nodiadau i Olygyddion:

Mae Prifysgol Cymru’n rhan o Gynghrair Prifysgol Cymru sydd hefyd yn cynnwys Prifysgol Fetropolitan Abertawe; Prifysgol Glyndŵr; Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd (UWIC); Prifysgol Cymru, Casnewydd a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Amcan Cynghrair Prifysgol Cymru yw cyfoethogi a gwella Addysg Uwch yng Nghymru.

Am fwy o wybodaeth am Academi Fyd-eang Prifysgol Cymru, ewch at: www.globalacademy.org.uk
Am fwy o wybodaeth am Brifysgol Cymru, ewch at : www.cymru.ac.uk
 
Am wybodaeth i’r wasg a’r cyfryngau, cysylltwch â’r Swyddog Cyfathrebu, Tomas Llewelyn Barrett os gwelwch yn dda, ar t.barrett@cymru.ac.uk
Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

Dolenni Tebyg

In: Newyddion a Digwyddiadau