Enwi Crewyr Cyfoeth Cymru

Wedi ei bostio ar 16 Mai 2012
DylanandNiall

Yr Athro Dylan Jones-Evans a Dr Niall Mackenzie

Dylai Cymru ganolbwyntio ar gefnogi’r cwmnïau hynny sydd â’r gallu i dyfu a datblygu ymhellach, meddai Niall Mackenzie a Dylan Jones-Evans.

Mae Academi Fyd-Eang Prifysgol Cymru, mewn partneriaeth gyda’r Western Mail, wedi cyhoeddi rhestr newydd heddiw o gwmnïau maint canolig Cymru.

Mae’r atodiad “Wealth Creators” yn canolbwyntio ar y grŵp o gwmnïau maint canolig hynny y cyfeiriodd Cyfarwyddwr Cyffredinol newydd y CBI, John Cridland, atynt y llynedd fel “byddin angof y DU”. Mae gan fusnesau o’r fath, er eu bod yn ffurfio llai nac 1 y cant o gyfanswm y cwmnïau yng Nghymru, allu enfawr ar gyfer allforio, arloesedd a gweithredu fel peiriant twf newydd i’r economi. Mae’r rhestr yn benodol yn nodi’r cwmnïau hynny gyda throsiant blynyddol o rhwng £5 a £15 miliwn (sef y diffiniad a ddefnyddir gan y sector bancio ar gyfer corfforaeth maint canolig) yn 2011. Mae trosiant cyfunol y 200 o gwmnïau sy’n cael eu nodi yn £1.9 biliwn ac maent yn cyflogi 21,638 o bobl.

Yn ôl yr Athro Dylan Jones-Evans, sydd wedi casglu’r data gyda Dr Niall McKenzie, mae’r atodiad hwn yn dangos rhai o’r hyrwyddwyr cudd sy’n bodoli o fewn y byd busnes yng Nghymru a allant, gyda’r cyngor a’r gefnogaeth gywir, gael effaith arwyddocaol ar economi Cymru.

“Os yw gwleidyddion San Steffan a Chaerdydd yn canolbwyntio ar ddatblygu economi ffyniannus dros y blynyddoedd nesaf, yna mae’n rhaid iddyn nhw dargedu busnesau sydd â’r gallu i dyfu a chyflogi a sicrhau bod y cwmnïau hynny sy’n creu cyfoeth yn manteisio ar y cyllid sydd ar gael i’w helpu i dyfu ymhellach.

“Er enghraifft, mae Llywodraeth y DU wedi darparu hyd at £20 biliwn i gefnogi busnes dan y Cynllun Gwarantu Benthyciad Cenedlaethol. Mae hefyd wedi cyhoeddi £1.2 biliwn i’r Bartneriaeth Cyllid Busnes i ddatblygu ffurfiau newydd o gyllid sydd ddim yn dod o’r banc. Gan fod gan Lywodraeth Cymru ei fanc ei hun ar ffurf Cyllid Cymru, gallai gwneuthurwyr polisi gyflwyno strategaeth gydlynol fel y gallai’r cyllid hwn, ynghyd â’r arian sydd eisoes yn cael ei ddal gan Cyllid Cymru, greu ffynhonnell cyllid llawer mwy ar gyfer cwmnïau Cymru.”

“Mae Llywodraeth y DU hefyd wedi cyhoeddi uchelgais i fwy na dyblu allforion blynyddol y DU i £1 triliwn erbyn 2020, fydd nid yn unig yn ehangu rôl Cyllid Allforio’r DU ond hefyd yn dyblu’r gefnogaeth i Fasnach a Buddsoddi'r DU. Fel y dengys y rhestr hon o gwmnïau, mae gan Gymru botensial enfawr, trwy ei diwydiant gweithgynhyrchu, ar gyfer lefelau cynyddol o fasnachu rhyngwladol ac mae hyn yn cynnig gwir gyfle i Fae Caerdydd weithio gyda Whitehall i gael mwy o gwmnïau o Gymru i fasnachu dramor”.

Dywedodd Dr McKenzie: “Mae datganoli datblygiad economaidd wedi rhoi cyfle i Gymru roi’r polisïau a strwythurau gorau yn eu lle i ganfod, cefnogi a datblygu’r busnesau hynny sy’n gallu creu swyddi a gwneud gwir wahaniaeth i ffyniant ein cenedl.

“Ac nid drwg o beth fyddai dechrau gyda strategaeth gydlynol sy’n cefnogi’r rhai sy’n creu cyfoeth o fewn yr economi a’u gallu nhw i dyfu.”

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori