EUB Tywysog Cymru yn dathlu llwyddiant ei ysgolheigion

Wedi ei bostio ar 7 Gorffennaf 2010
POWISHRHCellTherapy-Press

EUB Tywysog Cymru yn cyfarfod ag Ysgolheigion POWIS Cwmni Cell Therapy Ltd (llun: Rhys Webber)

Flwyddyn ar ôl lansio rhaglen Ysgolheigion Arloesi Tywysog Cymru (POWIS), croesawodd Canghellor Prifysgol Cymru, EUB Tywysog Cymru, y cohort cyntaf o ysgolheigion POWIS i’w breswylfa swyddogol yng Nghymru yn Llwynywermod, Gorllewin Cymru, i ddathlu llwyddiant y prosiect.

Dywedodd llefarydd o Clarence House:

“Roedd Tywysog Cymru wrth ei fod yn cyfarfod â’r grŵp cyntaf o gyfranogwyr rhaglen Ysgolheigion Arloesi Tywysog Cymru yn dilyn lansio’r prosiect y llynedd. Roedd Ei Uchelder Brenhinol yn awyddus i glywed am gynnydd yr ysgolheigion drwy eu gwaith gydag Academi Fyd-Eang Prifysgol Cymru.”

Hefyd yn bresennol yn y digwyddiad roedd cynrychiolwyr o 21 o gwmnïau POWIS, sy’n chwarae rhan hanfodol yn chwistrellu syniadau ac egni newydd i economi Cymru. Un cwmni o’r fath oedd Cell Therapy Ltd, y mae ei ymchwil i therapïau bôn-gelloedd yn enghraifft o’r hyn a gyflawnwyd drwy gymorth a chydweithrediad yr Academi Fyd-Eang.

Dan arweiniad yr enillydd Gwobr Nobel yr Athro Syr Martin Evans, mae tri ysgolhaig POWIS yn gweithio yn nhîm Cell Therapy Ltd, gan feithrin cynnyrch bôn-gelloedd cyntaf y byd sy’n lleihau’r creithio a achosir gan drawiad ar y galon. Mae gan y cynnyrch y potensial i gynyddu’n sylweddol disgwyliad bywyd 5 miliwn o ddioddefwyr y flwyddyn drwy ddefnyddio celloedd y cleifion eu hunain. Bydd y driniaeth bôn-gelloedd chwyldroadol hon hefyd ymysg y cyntaf o feddyginiaethau’r genhedlaeth nesaf y bydd modd eu haddasu a’u personoli.

Mae cydweithrediad Cell Therapy Ltd â POWIS yn dod â rhagoriaeth ymchwil tair prifysgol uchel eu parch at ei gilydd mewn cynghrair Cymru-gyfan: Prifysgol Cymru ynghyd â Phrifysgolion Caerdydd ac Abertawe sy’n dangos sut mae sefydliadau addysg uwch yng Nghymru, mewn cyfnod o gyni, yn gallu cydweithio er budd economi’n seiliedig ar wybodaeth.
Dywedodd Ajan Reginald, Prif Swyddog Gweithredol Cell Therapy Ltd:

‘Roedd cynllun POWIS yn werthfawr iawn i ni, gan alluogi i ni recriwtio rhai o’r myfyrwyr gorau a mwyaf disglair nid yn unig o Gymru, ond o bob rhan o’r byd hefyd. Mae’r cynllun unigryw hwn felly yn ein galluogi ni i gyfuno cyfalaf gwyddonol a deallusol o safon fyd-eang i ddatblygu meddyginiaethau’r genhedlaeth nesaf a all helpu pobl o Gymru a’r byd i gyd.’

Menter arloesol £11.4m yw POWIS sy’n dod â’r sector breifat yng Nghymru ac addysg uwch a graddedigion ifanc disglair o bob rhan o’r byd at ei gilydd; mae ysgolheigion cyfredol POWIS yn hanu o bedwar ban byd: Ewrop, Affrica, Asia ac America – sy’n tystio i gysylltiadau rhyngwladol cynyddol y fenter.

Gyda phob ysgoloriaeth werth £100,000, caiff POWIS ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) drwy raglen Cydgyfeirio’r Undeb Ewropeaidd a weinyddir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, buddsoddiad sector breifat a chyllid Prifysgol Cymru ei hun. Mae’r cynllun yn gweithio at y nod o ddarparu 100 o raddedigion o safon fyd-eang i fusnesau Cymru rhwng 2009 a 2014, gan roi cefnogaeth iddynt drwy raglen sydd ymysg y pecynnau ariannol gorau yn y byd ar gyfer graddau PhD.

Dywedodd Is-Ganghellor Prifysgol Cymru yr Athro Marc Clement:

‘Mae’n bleser aruthrol i gyflwyno ysgolheigion cyntaf POWIS i Ganghellor y Brifysgol, Tywysog Cymru, flwyddyn ar ôl i’w Uchelder Brenhinol lansio’r rhaglen. Yn ogystal â dathlu llwyddiant blwyddyn gyntaf y rhaglen ysgoloriaethau, rydym ni wrth ein bodd hefyd i fod yn cydweithio â’r Athro Syr Martin Evans a’i Uchelder Brenhinol i sicrhau prosiect cydweithredol newydd pwysig POWIS rhwng Prifysgolion Caerdydd ac Abertawe a Phrifysgol Cymru. Mae’r fenter hon yn enghraifft dda o waith parhaus Prifysgol Cymru gyda phrifysgolion eraill a byd busnes er budd Cymru gyfan.’

/Diwedd

Nodiadau i Olygyddion

POWIS
Mae pob ysgoloriaeth POWIS yn gosod ysgolhaig o safon fyd-eang mewn cwmni am gyfnod o dair blynedd ac yn ystod y cyfnod hwn maent yn ymgymryd ag ymchwil a datblygu ar unrhyw agwedd o waith y cwmni; boed hynny i wella cynhyrchion a gwasanaeth y cwmni, y prosesau mewnol neu’r modd y mae’n rhyngweithio â chwmnïau eraill.

Disgwylir i ysgolheigion POWIS fod wedi’u lleoli gyda’r cwmni yng Nghymru yn llawn amser a defnyddio canlyniadau’r cyfnod hwn i gwblhau PhD. Rhaid iddo fod yn drefniant sy’n gweddu i bawb gyda’r cwmni a’r ysgolhaig yn cael y budd gorau bosibl o’r rhaglen.

Lansiwyd POWIS yn 2009 gan EUB Tywysog Cymru, ac fe’i hariannir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) a buddsoddiad gan Brifysgol Cymru ei hun. Mae i’r cynllun gyllideb o £11.4 i annog cwmnïau o Gymru i ymgymryd â phrosiectau ymchwil a datblygu arloesol a chydweithredol.

I gael rhagor o wybodaeth am yr Academi Breswyl a Byd-Eang ebostiwch: academi.fyd-eang@cymru.ac.uk neu ewch i: www.academifyd-eang.org.uk/

I gael rhagor o wybodaeth am POWIS please ebostiwch: powis @cymru.ac.uk neu ewch i www.academifyd-eang.org.uk/
I gael rhagor o wybodaeth am Brifysgol Cymru ewch i: www.cymru.ac.uk

I gael gwybodaeth i’r wasg a’r cyfryngau, cysylltwch â Tom Barrett, Swyddog Cyfathrebu, Prifysgol Cymru: t.barrett @cymru.ac.uk / 02920 376991/07584016168

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori