Yr Academi Fyd-Eang a Sony UK yn rhannu gweledigaeth gyffredin

Wedi ei bostio ar 8 Tachwedd 2010
SonyFrontPhoto

Canolfan Sony, Pencoed

Gan esgor ar bartneriaeth arloesol, yn ddiweddar dyfarnodd Academi Fyd-Eang Prifysgol Cymru, mewn cydweithrediad â Chanolfan Technoleg Sony UK Ysgoloriaeth Arloesi Tywysog Cymru (POWIS) i Brifysgol Cymru Casnewydd.

Bydd y dyfarniad POWIS yn ariannu ymchwilydd penodol i weithio yn Sony am dair blynedd i ddatblygu eu galluoedd technolegol, ac astudio am PhD ar yr un pryd dan oruchwyliaeth academaidd y Brifysgol. Bydd yn talu’r holl ffioedd dysgu a chyflog blynyddol o £20,000 (3 blynedd) a grant ymchwil o £5,000.

Drwy ffurfio’r garfan hon, mae’r Ganolfan Ymchwil Roboteg Wybyddol a Sony UK yn cael mynediad at wyddonydd o ansawdd uchel â syniadau blaengar a fydd yn helpu i yrru ymchwil a busnes yn eu blaen.

Panakos Andreas o wlad Groeg, sy’n raddedig mewn Peirianneg Electronig a Chyfrifiadurol o Brifysgol Dechnegol Creta, yw’r ysgolhaig a ddewiswyd i roi cychwyn ar y prosiect hwn a bydd yn dechrau ar ei waith y mis hwn.

Amcan y prosiect ymchwil, a ddechreuwyd gan Ganolfan Technoleg Sony UK yn Ne Cymru, yw datblygu system archwilio cynnyrch wedi’i awtomeiddio gan ddefnyddio technoleg adnabod gweledol arloesol i archwilio cynhyrchion drwy fesur nifer o nodweddion arwyddocaol y cydrannau - gan gynnwys maint, lliw, patrwm, siâp 3 dimensiwn a thymheredd. Agwedd hanfodol o’r prosiect yw datblygu algorithm dysgu peiriant deallus i ganiatáu ehangu’r system i gymwysiadau eraill i archwilio amrywiaeth eang o gynhyrchion a chydrannau.

Os bydd yn llwyddiannus, gallai’r prosiect Llwyfan Golwg Gyffredin (CVP) gyflenwi nifer o fuddion i’r maes gweithgynhyrchu. Er enghraifft drwy amnewid archwilio cynnyrch â llaw am system wedi’i hawtomeiddio, nid yw cywirdeb yr archwilio mor ddibynnol ar berfformiad gweithwyr unigol ac felly mae’n gwella ansawdd a dibynadwyedd y broses. Yn ogystal mae’r system CVP yn meddu ar y gallu i leihau cost hyfforddi a llafur oherwydd mae’n gwneud archwilio cynhyrchion yn broses symlach gan ganiatáu i adnoddau â sgiliau gael eu symud i weithgareddau pwysig eraill yn y broses gweithgynhyrchu.

Mae Sony yn gynhyrchydd byd-eang blaenllaw ym maes cynhyrchion sain, fideo, cyfathrebu a thechnoleg gwybodaeth. Sefydlodd waith cynhyrchu yng Nghymru (Canolfan Technoleg Sony UK) ym Mhencoed ym 1992, ac fe’i hagorwyd yn swyddogol gan ei Mawrhydi y Frenhines. Mae Canolfan Technoleg Sony UK yn cynhyrchu camerâu a systemau camerâu darlledu proffesiynol technoleg uchel ar gyfer y farchnad fyd-eang. Yn ogystal mae’n atgyweirio llawer o gynhyrchion y stryd fawr a phroffesiynol. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Canolfan Technoleg Sony UK wedi bod yn cydweithio â nifer o gwmnïau technoleg uchel i ddatblygu a chynhyrchu cynnyrch newydd, drwy gyflenwi cynllunio, caffael, cynhyrchu byrddau cylched, cydosod cynhyrchion, profi cynhyrchion, logisteg a gwasanaeth ôl-werthiant.

Mae Labordy Deallusrwydd Robotig (RIL) Prifysgol Cymru Casnewydd yn ganolfan ymchwil hynod o lwyddiannus yn Ysgol Fusnes Casnewydd, ac fe’i cydlynir gan Dr Torbjorn Dahl. Mae’r Labordy’n astudio gwahanol agweddau o ddeallusrwydd ac ymddygiad deallus gyda phwyslais ar ddeallusrwydd mewn robotiaid a systemau wedi’u hawtomeiddio.

Mae Academi Fyd-Eang Prifysgol Cymru wedi cynllunio POWIS yn arbennig i ddod â’r sector preifat ynghyd â graddedigion disglair o bob rhan o’r byd ac arbenigedd academaidd o Gymru a ledled y byd. Lansiwyd POWIS yn 2009 gan EUB Tywysog Cymru, ac fe’i hariannir yn rhannol gan y Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewropeaidd, a buddsoddiad gan Brifysgol Cymru ei hun. Mae gan y cynllun gyllideb o £11.4M i’w defnyddio i annog cwmnïau o Gymru i ymgymryd â phrosiectau ymchwil a datblygu cydweithredol arloesol.

Soniodd Rheolwr Cyffredinol Canolfan Technoleg Sony UK, Gerald Kelly, am ei frwdfrydedd am y prosiect:

“Yma yn Sony, rydym ni bob amser yn credu mewn partneriaethau busnes tymor hir, yn enwedig gydag academia. Mae cael ysgolhaig POWIS yn gweithio gyda ni yn gyfle gwych i gael cefnogaeth gan academia dros gyfnod o dair blynedd, ac rydym ni’n hyderus y bydd yn ein helpu ni i gyflawni ein hamcanion ar gyfer y prosiect hwn. Rwyf i’n cefnogi POWIS yn llawn ac yn edrych ymlaen at gyfnod hir a ffrwythlon o gydweithio.”

Ychwanegodd yr Athro Marc Clement, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru:

“Rydym ni wrth ein bodd yn gweithio gyda Sony a Labordy Deallusrwydd Robotig Casnewydd ar y prosiect arloesol hwn. Mae’r cydweithio hwn yn tanlinellu pwysigrwydd hanfodol y gwaith rydym ni’n ymgymryd ag ef ar y cyd â sector diwydiant Cymru drwy POWIS, sydd wedi’i gynllunio i ddod â budd nid yn unig i’r myfyrwyr a’r cwmnïau unigol ond i economi Cymru gyfan.”

/Diwedd

Nodiadau i Olygyddion:

I gael rhagor o wybodaeth am Sony UK: www.sonyuktec.co.uk/contactus.html
I gael rhagor o wybodaeth am Labordy Deallusrwydd Robotig PC Casnewydd: http://ril.newport.ac.uk/oldnews.html

Mae Prifysgol Cymru yn rhan o Gynghrair Prifysgol Cymru sydd hefyd yn cynnwys Prifysgol Fetropolitan Abertawe Prifysgol Glyndŵr; Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd (UWIC); Prifysgol Cymru Casnewydd a Phrifysgol Cymru, y Drindod Dewi Sant. Amcan Cynghrair Prifysgol Cymru yw cyfoethogi ac uchafu Addysg Uwch yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth am Academi Fyd-Eang Prifysgol Cymru ewch i: www.academifyd-eang.org.uk
I gael rhagor o wybodaeth am Brifysgol Cymru ewch i: www.cymru.ac.uk

I gael gwybodaeth i’r wasg a’r cyfryngau, cysylltwch â Swyddog Cyfathrebu Prifysgol Cymru, Tomas Llewelyn Barrett t.barrett@cymru.ac.uk

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori