Ail-lansiwyd y gwerslyfr llwyddiannus Enterprise and Small Business

Wedi ei bostio ar 1 Mehefin 2012
enterprisecover

Enterprise and Small Business a golygwyd gan Yr Athro Dylan Jones-Evans ac Yr Athro Sara Carter

Lansiwyd trydydd golygiad y gwerslyfr llwyddiannus, “Enterprise and Small Business,- Principles, policies and practice” yr wythnos hon gan y cyhoeddwyr Pearson.

Golygwyd y testun gan yr Athro Dylan Jones-Evans, Cyfarwyddwr Menter ac Arloesi Prifysgol Cymru, a’r Athro Sara Carter, Athro Entrepreneuriaeth Prifysgol Strathclyde, ac mae’n cynnwys yr ymchwil diweddaraf, y meddylfryd cyfredol ac ymarfer ar entrepreneuriaeth a rheoli busnesau bach. Mae hefyd yn edrych ar dueddiadau’r dyfodol yn y maes, yn ogystal â thrafod pynciau newydd megis effeitheiddio (effectuation), cyfleoedd entrepreneuraidd ac entrepreneuriaid cyson.

Mae’r gyfrol hynod lwyddiannus hon yn cynnig cyflwyniad cynhwysfawr i entrepreneuriaeth, menter a busnesau bach i’r myfyriwr israddedig ac ôl-raddedig. Gyda thros 30 o gyfranwyr arbenigol o sefydliadau academaidd yn y DU, Ewrop ac UDA, mae’r trydydd golygiad hwn - sy’n adeiladu ar sylfeini’r cyntaf a’r ail - wedi’i ddiwygio a’i ddiweddaru’n helaeth.

Mae’r nodweddion allweddol yn cynnwys:

• Tair pennod ar hugain yn cwmpasu’r pynciau mwyaf hanfodol a chyfoes a addysgir ar gyrsiau busnes a menter bach
• Cyfraniadau gan academyddion rhyngwladol blaenllaw, pob un yn arbenigwr pwnc yn y maes
• Pedigri damcaniaethol ac ymchwil cryf yn sicrhau hygrededd academaidd uchel
• Annog meddwl beirniadol drwy gwestiynau trafod heriol
• Cyflwyno arweiniad i fyfyrwyr at astudiaethau pellach mewn entrepreneuriaeth, sy’n cynnwys dolenni at wefannau perthnasol

Dywedodd yr Athro Jones-Evans “Dyma’r trydydd tro i’r Athro Sara Carter a fi gydweithio ar y gwerslyfr hwn ac yn ein barn ni dyma’r golygiad gorau hyd yma. Dechreuodd y syniad am gyfrol a fyddai’n dod â grŵp o academyddion ym maes entrepreneuriaeth a busnes bach at ei gilydd ar ôl gweithdy yng Nghymru ddiwedd y 1990au. O ganlyniad rydym ni nawr wedi cyhoeddi tri golygiad gwahanol o’r gyfrol sy’n adlewyrchu blaenoriaethau newidiol maes entrepreneuriaeth a rheoli busnes bach. Yn ogystal â chyfraniadau gan academyddion sefydledig, rydym ni’n falch iawn fod y gwerslyfr hwn yn rhoi cyfle i ymchwilwyr newydd ym maes entrepreneuriaeth gyflwyno eu gwaith.”

Ceir manylion llawn y gyfrol yma:

http://www.amazon.co.uk/Enterprise-Small-Business-Principles-Practice/dp/0273726102/ref=dp_return_1?ie=UTF8&n=266239&s=books  

/DIWEDD

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori