Oes modd datblygu entrepreneuriaeth mewn cymunedau difreintiedig?

Wedi ei bostio ar 6 Ionawr 2012
DylanJonesEvans

Yr Athro Dylan Jones-Evans, Cyfarwyddwr Menter ac Arloesi Prifysgol Cymru

Oes modd datblygu entrepreneuriaeth mewn cymunedau difreintiedig?

Dyna brif bwnc papur diweddar gan yr Athro Dylan Jones-Evans, Cyfarwyddwr Menter ac Arloesi Prifysgol Cymru.

Mae’r erthygl "Entrepreneurship in Deprived Urban communities - the case of Wales " a gyd-awdurwyd gan Dr Piers Thompson o Brifysgol Fetropolitan Caerdydd a Dr Caleb Kwong o Ysgol Fusnes Essex wedi’i chyhoeddi’n ddiweddar yn yr Entrepreneurship Research Journal (ERJ) o Wasg Electronig Berkeley.

Gan ddefnyddio data o’r Monitor Entrepreneuriaeth Byd-Eang a Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, mae’r papur yn dadansoddi’r berthynas rhwng gweithgaredd entrepreneuraidd cynnar, agweddau a nodweddion entrepreneuraidd, a gwahanol barthau amddifadedd.

Canfu’r papur beth tystiolaeth fod y sawl sy’n byw yn y cymunedau mwyaf difreintiedig yn llai tebygol o fod yn weithgar mewn entrepreneuriaeth gynnar er y gellid cyfrif am hyn oherwydd nodweddion unigol y rheini sy’n byw yn yr ardaloedd hynny.

Esboniodd yr Athro Jones-Evans mai canfyddiad allweddol yw mai rhan fach iawn mae diffyg busnesau cyfredol neu wasanaethau cyhoeddus yn ei chwarae wrth droi pobl oddi wrth entrepreneuriaeth.

“Mae’r dadansoddiad o’r data yn awgrymu nad oes angen sefydlu màs critigol o fusnesau i annog busnesau newydd yn ardaloedd difreintiedig Cymru, gan fod atyniad cystadleuaeth isel i’w weld yn chwarae rôl yn annog busnesau newydd.

“Yn ogystal, mae’r ffaith fod nodweddion unigol y sawl sy’n byw yn yr ardaloedd hyn yn bwysig yn awgrymu bod polisïau i helpu grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli yn y cymunedau yn fwy priodol na chyngor a chymorth busnes cyffredinol i oresgyn a helpu cwmnïau i dyfu mewn amgylchiadau economaidd gwannach.”

Problem allweddol arall a ganfuwyd yw’r diffyg patrymau o fewn cymunedau difreintiedig, i raddau helaeth oherwydd diffyg traddodiad o entrepreneuriaeth.

Fodd bynnag, yn ôl yr Athro Jones-Evans, gellid goresgyn hyn drwy ymyriadau polisi priodol megis darparu fforymau ar gyfer rhyngweithio rhwng entrepreneuriaid a’r cyhoedd. Dywedodd:

“Byddai annog gwell rhyngweithio rhwng entrepreneuriaid a’r sawl sy’n byw mewn cymunedau difreintiedig yn galluogi unigolion i fod yn ymwybodol o’r posibiliadau sydd ar agor iddynt yn hytrach na chael eu digalonni gan y diffyg gweithgaredd economaidd presennol yn eu hardal.

“Gellid cefnogi hyn drwy ddarparu rhaglenni hyfforddi i sicrhau sgiliau menter cyffredinol a fyddai’n helpu entrepreneuriaid a hefyd sicrhau bod nifer uwch o’r boblogaeth yn cael yr ystod eang o sgiliau entrepreneuraidd sydd eu hangen ar gyfer gweithio mewn cwmnïau bach”.

Ceir copi llawn o’r papur yn http://www.bepress.com/erj/vol2/iss1/2  

/DIWEDD

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau