"Profiad gwirioneddol ysbrydoledig a erys gyda mi weddill fy oes"

Wedi ei bostio ar 26 Tachwedd 2010
BazMITSloan

Baz Dhaliwal y tu allan i Ysgol Reoli enwog Sloan yn MIT (Ffoto: Richie Turner)

Dyna’r hyn oedd gan Baz Dhaliwal, y person cyntaf i dderbyn ysgoloriaeth arloesi deithiol Prifysgol Cymru i’w ddweud yr wythnos diwethaf am ei ymweliad diweddar â Sefydliad Technoleg Massachusetts (MIT).

Wedi ei hariannu gan Academi Byd-eang Prifysgol Cymru mewn partneriaeth â Chlwb Busnes Caerdydd, sefydlwyd yr ysgoloriaeth i alluogi graddedigion Prifysgol Cymru i ymweld ag MIT a chwrdd ag arbenigwyr blaenllaw’r byd i ddysgu sut y gallan nhw ddatblygu eu syniadau entrepreneuraidd i fod yn gynhyrchion a gwasanaethau o safon byd yn ôl yma yng Nghymru.

Mae busnes gyntaf Baz, Rikoset Cyf., yw datblygu cynhyrchion newydd ac arloesol i atal anafiadau mewn chwaraeon, helpu adferiad a gwella perfformiad athletwyr proffesiynol; ei gynnyrch cyntaf yw gwasanaeth crimogau chwyldroadol i bêldroedwyr proffesiynol, sy’n cael ei brofi ar hyn o bryd mewn amryw o glybiau yn Ne Cymru. Yn ôl Baz, bu amserlen ei wythnos, yn cyfarfod ag arbenigwyr blaenllaw mewn entrepreneuriaeth a thechnoleg yn agoriad llygad.

“Mae’r ymweliad hwn wedi fy nysgu i feddwl y tu hwnt i’r bocs ac i geisio gwthio arloesedd i’w eithaf. Agorwyd fy meddwl i’r posibiliadau y gellid eu cyflawni o newid ffordd o feddwl ac edrych ar y darlun mawr. Yn MIT, maen nhw wedi sylweddoli na fydd addysg ar ei phen ei hun yn creu cyfoeth ac mae yn y modd y rhoddir y wybodaeth hon ar waith y mae allwedd llwyddiant. Dyna pam mae MIT yn codi pontydd gyda diwydiant yn gynnar iawn, er mwyn dangos i’w myfyrwyr sut i gymhwyso’r wybodaeth maen nhw wedi ei dysgu i’r byd go iawn y tu hwnt i furiau’r brifysgol”.

Pan ofynnwyd iddo beth allai Cymru ei wneud i ailarodd llwyddiant MIT, teimlai Baz nad y myfyrwyr eu hunain oedd y broblem, ond y diwylliant roedden nhw’n gweithredu ynddo.

“Mae’r trip hwn wedi gwneud imi weld y gwaith da y mae Prifysgol Cymru’n ei wneud yng Nghymru. Trwy roi ffordd MIT ar waith, eu bwriad yw rhoi sbardun i gynnau’r economi Gymreig, rhywbeth na lwyddodd neb i’w wneud cyn hyn. Nid deallusrwydd y myfyrwyr yw’r prif wahaniaeth rhwng Cymru a MIT, gan ‘mod i’n credu bod myfyrwyr llawn mor glyfar â myfyrwyr MIT. Mewn agwedd y mae’r gwahaniaeth pennaf a’r ffordd o feddwl bod angen meithrin entrepreneuriaeth a bod yn arloesol o’r diwrnod cyntaf yn y brifysgol. Petaem ni’n mabwysiadu’r agwedd hon yng Nghymru, rwy’n ffyddiog y gallem ninnau hefyd gyrraedd yr un lefel o gyfoeth ag a wnaed yn MIT”.

Cred yr Athror Dylan Jones-Evans, Cyfarwyddwr yr Academi Fyd-eang, y gall creu dolen rhwng busnesau ifanc yng Nghymru a MIT helpu i drawsnewid economi Cymru.

“Mae gan Brifysgol Cymru berthynas unigryw gyda Rhaglen Cyswllt Diwydiant MIT, sy’n ein galluogi i gael mynediad i gnewyllyn gwybodaeth un o brif brifysgolion y Byd. Dysgodd Baz lawer o’r daith fasnach arloesol a gynalasom yr wythnos diwethaf, mae’n amlwg, ac rwy’n credu y bydd ei fusnes yn mynd o nerth i nerth oherwydd y wybodaeth a’r profiad a gafodd.

“Pleser gan Brifysgol Cymru, mewn partneriaeth â Chlwb Busnes Caerdydd, yw cyhoeddi y bydd yn cynnig ysgoloriaeth arall i ymweld ag MIT y flwyddyn nesaf, fel y gall un arall o raddedigion entrepreneuraidd Prifysgol Cymru ymelwa o wneud cyswllt â sefydliad arloesi ac entrepreneuriaeth gorau’r Byd”

/Diwedd

Am fwy o wybodaeth ar ysgoloriaeth deithio Prifysgol Cymru 2011 i MIT, e-bostiwch global.academy@cymru.ac.uk

I gael rhagor o wybodaeth am Brifysgol Cymru ewch i: www.cymru.ac.uk
I gael gwybodaeth i’r wasg a’r cyfryngau cysylltwch â Tom Barrett, Swyddog Cyfathrebu Prifysgol Cymru: t.barrett@cymru.ac.uk
 

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori