Ysgolion a Cholegau Cymru'n Elwa ar Ymweliadau Llenyddol

Wedi ei bostio ar 29 Tachwedd 2010
NamWithChildren

Ennillydd blwyddyn diwethaf y wobr, Nam Le, gyda plant ysgol

Mae rhaglen addysg Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru, DylanED, sydd newydd ei hehangu, yn dod â rhai o lenorion blaenllaw’r byd i ysgolion, colegau a phrifysgolion yn Ne Cymru'r wythnos hon, ynghyd â rhai o enwau llenyddol mwyaf adnabyddus y wlad.

Bydd y llenorion sydd ar restr fer Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru yn ymweld â nifer o sefydliadau addysg uwch i siarad â myfyrwyr a chyflwyno gweithdai wedi’u teilwra’n arbennig yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, Prifysgol Fetropolitan Abertawe, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin, Prifysgol Cymru, Casnewydd ac Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd (UWIC).

Bydd enw enillydd y Wobr yn cael ei gyhoeddi ar 1 Rhagfyr, ac yn 2010 mae DylanED yn cyflwyno mentrau newydd gan gynnwys gweithdai ysgolion uwchradd gyda llenorion nodedig o Gymru. Ymhlith y casgliad o enwau llenyddol sydd wedi bod yn cyflwyno gweithdai ysgolion yn Ne Cymru dros yr wythnosau diwethaf mae’r bardd o Gaerdydd, Mab Jones, yr adroddwr straeon Michael Harvey, y bardd-berfformiwr Martin Daws a’r dramodydd, perfformiwr a bardd Phil Bowen, ac ymysg y llefydd yr ymwelwyd â hwy roedd Ysgolion Cyfun Cefn Hengoed yn Abertawe, Cwrt Sart yng Nghastell Nedd a Dyffryn Taf yng Nghaerfyrddin.

Mae’r sesiynau ysgol wedi’u cynllunio i fod mor ddifyr â phosibl, gan archwilio amrywiol ddulliau o adrodd straeon gwreiddiol gan ddefnyddio technegau megis ysgrifennu rap, cân neu sgets gomedi.

Dywedodd yr Athro Peter Stead, sylfaenydd Gwobr Dylan Thomas:

“Mae rhaglen addysg y Wobr yn tyfu bob blwyddyn, ac rydyn ni bellach wedi datblygu o ymweld â llond llaw o Brifysgolion mewn wythnos yn 2008 i ymgyrch fis o hyd sy’n cynnwys nid yn unig y llenorion ar y rhestr fer ond talent Gymreig gynhenid hefyd.

“Mewn arolwg diweddar gan Wobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru, canfuwyd bod dros ddwy ran o dair o blant De Cymru yn awyddus i wybod mwy am ysgrifennu creadigol, sy’n mynd law yn llaw â’n hamcanion ar gyfer y rhaglen addysg.

“Mae DylanED wedi bod yn rhan allweddol o’r Wobr o’r dechrau - mae’n fwy na gwobr ariannol yn unig - rydym ni’n wirioneddol awyddus i wneud gwahaniaeth i ddyfodol llenorion ifanc.”

Datblygodd y Wobr lenyddol, sydd wedi ennill statws Elusennol yn bennaf oherwydd ei gwaith helaeth â sefydliadau addysgol, y rhaglen gyda’i noddwr swyddogol, Prifysgol Cymru, ac mae’n derbyn cefnogaeth Sefydliad Laura Ashley.

Dywedodd yr Athro Marc Clement, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru:

“Mae’r posibiliadau sy’n cael eu cynnig drwy Raglen DylanED yn anogaeth bellach - pe bai angen hynny - i’r Brifysgol wrth iddi noddi’r Wobr. Nid yn unig y mae’r rhaglen yn annog gwerthfawrogiad pobl ifanc o lenyddiaeth, mae hefyd yn eu hysbrydoli i ddatblygu eu sgiliau a’u talentau eu hunain fel llenorion. Mae’n gyffrous i feddwl y gallai’r Wobr drwy hyn fod yn hybu talent lenyddol newydd yng Nghymru - ac efallai hyd yn oed feithrin un o’i henillwyr yn y dyfodol!”

Roedd Jacqui Pany, darlithydd Saesneg yng Ngholeg Gŵyr, Abertawe, wrth ei bodd yn croesawu Elyse Fenton i’r coleg. “Rydyn ni’n edrych ymlaen at glywed ei sgwrs am y broses o ysgrifennu a dod yn fardd cyhoeddedig”, meddai. “Rwyf i’n siŵr y bydd hi’n ysbrydoli ein myfyrwyr.”

Dywedodd llefarydd ar ran yr Academi Gymreig, sy’n trefnu digwyddiadau, cyrsiau a chystadlaethau llenyddol yng Nghymru:

“Mae Academi yn croesawu rhaglen Maes ac Addysg Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru 2010. Rydym ni wrth ein bodd yn gweld pobl ifanc o dros ddeg o ysgolion mewn pedwar awdurdod lleol gwahanol yn cael cynnig cyfle i weithio gyda llenorion proffesiynol. Mae cyfarfod â llenorion a dysgu ganddyn nhw sut i ysgrifennu a chreu straeon yn brofiad amhrisiadwy - gall sbarduno gwreichionyn creadigol a all arwain at frwdfrydedd ac angerdd dros lenyddiaeth.

“Mae gan bob un o’r llenorion sy’n rhan o’r prosiect agweddau gwahanol iawn at ysgrifennu creadigol - rhywbeth y gall y bobl ifanc elwa arno a dysgu ohono. O weithdai rap i farddoniaeth neu adrodd stori – dylai’r prosiect hwn gynnig rhywbeth i bawb. Mae’n ffordd wych i ennyn diddordeb plant mewn llenyddiaeth a chodi ymwybyddiaeth o Wobr Dylan Thomas.”

/Diwedd

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Lauren Allchurch ar 01792 460200 neu ebostiwch lauren@mgbpr.com

Gwobr Dylan Thomas

Dyfernir Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru, sydd werth £30,000, i’r gwaith llenyddol gorau sydd wedi’i gyhoeddi neu ei gynhyrchu yn Saesneg gan awdur dan 30 oed.

Cyhoeddir yr enillydd yn y seremoni wobrwyo derfynol yn Abertawe, Cymru ar 1 Rhagfyr, 2010.

Beirniaid Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru 2010 yw:
Yr Athro Kurt Heinzelman, Kate Burton, Peter Florence (Cadeirydd y Beirniaid), Gwyneth Lewis, Bruno Maddox, Natalie Moody a’r Athro Peter Stead

Y rhestr fer lawn yw:
Nadifa Mohamed, Black Mamba Boy
Eleanor Catton, The Rehearsal
Caroline Bird, Watering Can
Karan Mahajan, Family Planning
Elyse Fenton, Clamor
Emily Mackie, And This is True
Prif Noddwr: Prifysgol Cymru

Yn y ganrif a mwy ers iddi gael ei chreu gan ac ar gyfer y werin Gymreig, mae Prifysgol Cymru wedi cynnal ei hymrwymiad i wasanaethu’r genedl, drwy gefnogi tair agwedd allweddol cymuned gynaliadwy - diwylliant, yr amgylchedd a’r economi. Mae’r Brifysgol wedi gweithio’n ddiflino i feithrin ac annog talent ifanc newydd o fewn Cymru ac yn gynyddol yn fyd-eang. Ers iddi gael ei hailgyfansoddi yn 2007, mae Prifysgol Cymru wedi buddsoddi’n eang mewn prosiectau sydd, fel y dywed yn ei chynllun strategol, ‘yn mynd â’r gorau o Gymru i’r byd ac yn dod â’r gorau o’r byd i Gymru.’ Mae’r rhain yn cynnwys Ysgoloriaethau Arloesi clodfawr Prifysgol Cymru, sy’n dod â’r graddedigion mwyaf disglair i weithio gyda busnesau Cymru, a nawdd i’r Babell Lên yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, yn ogystal â Gwobr Dylan Thomas.

Y noddwyr eraill yw:
Dinas a Sir Abertawe, Cyngor Sir Gaerfyrddin, Cyngor Sir Bwrdeistref Castell Nedd Port Talbot, Bevan & Buckland, JCP Solicitors, Clyne Farm, Fairyhill, Nawr, MGB, Trilein.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau