Llyfr gan Gydymaith Ymchwil yn CCCA yn cael ei argymell gan y THE

Wedi ei bostio ar 17 Ionawr 2017
alex book cover

Mae Dr Alex Southern, sy'n Gydymaith Ymchwil gyda Chanolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg (CCCA) wedi cyhoeddi llyfr wedi’i seilio ar ei hymchwil PhD, dan y teitl The Ministry of Education Film Experiment: From Post-War Visual Education to 21st Century Literacy.

Mae’r llyfr yn canolbwyntio ar arbrawf cynhyrchu ffilmiau ar ôl y rhyfel, a noddwyd gan y Weinyddiaeth Addysg. Nod y prosiect oedd darparu ffilmiau ar gyfer disgyblion ysgolion uwchradd yn sgil Deddf Addysg 1944. Achosodd y Ddeddf i ysgolion gael eu had-drefnu yn ôl y system deiran lle rhannwyd disgyblion rhwng Ysgolion Gramadeg, Uwchradd Modern a Thechnegol, yn ôl canlyniadau’r arholiad Un ar Ddeg Plws.  Mae Dr Southern yn dangos y cyffelybiaethau rhwng yr arbrawf hwn mewn ‘addysg weledol’ a strategaethau addysg mwy diweddar a hyrwyddid gan Sefydliad Ffilm Prydain a Chyngor Ffilm y DU.  

Mae'r llyfr wedi’i gyhoeddi ar amser gwych, am ei fod yn cyd-daro â Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau (http://creativelearning.arts.wales/?diablo.lang=cym), menter gan Gyngor Celfyddydau Cymru, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, sydd ar waith ar hyn o bryd mewn ysgolion ar draws Cymru.  Mae’r ymchwil hefyd yn cydgordio â lansiad diweddar strategaeth Sefydliad Ffilm Prydain, BFI2022 (http://www.bfi.org.uk/2022/).

Meddai Dr Southern:  “Rwyf i wrth fy modd i weld y Times Higher yn argymell fy llyfr.  Hon oedd ymyrraeth gyntaf y llywodraeth mewn addysg ffilm, ac mae f’astudiaeth i’n cyfuno ymchwil archifol yn yr Archifau Gwladol, Kew, ac yn Archif Genedlaethol Sefydliad Ffilm Prydain â dadansoddiad testunol ar ffilm, gan osod yr arbrawf o fewn cyd-destun hanesion ffilm ac addysg.  Mae f’ymchwil i’n gosod yr 16 ffilm wreiddiol, sydd i’w cael yn Archif Genedlaethol Sefydliad Ffilm Prydain, o fewn cyd-destunau ehangach hanesion ffilm ac addysg yn ogystal â thrafodaethau cyfoes ynghylch llythrennedd gweledol. Mae fy nhrafodaeth innau’n dangos y cyffelybiaethau rhwng yr arbrawf hwn mewn ‘addysg weledol’ a strategaethau a gweithgarwch mwy diweddar ar gyfer ‘llythrennedd yr 21ain ganrif’ a gâi eu hyrwyddo gan Sefydliad Ffilm Prydain a Chyngor Ffilm y DU.”

Meddai Dr Paul Gerhardt, Cyfarwyddwr Addysg yn Sefydliad Ffilm Prydain, am y llyfr:  “Mae Alex Southern yn ein hatgoffa ni yma fod ‘na wersi i’w dysgu o hanes cymharol fyr ffilm.  Mae ffilm a’r cyfryngau’n dal i frwydro am rôl barhaol mewn addysg, ond mae’r astudiaeth achos hon yn awgrymu ein bod ni efallai wedi bod yn canolbwyntio'n ormodol ar y gwleidyddion ac nid yn ddigonol ar yr ymarferwyr.”

Mae Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg yn fenter ar y cyd rhwng Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Cymru, gyda’r nod o gael effaith sylweddol ar leihau annhegwch addysgol yng Nghymru drwy weithio ar lefelau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol er mwyn peri newid drwy welliannau ar sail tystiolaeth ym mholisïau ac arfer.  Fe'i sefydlwyd i fod yn ganolfan flaenllaw ar gyfer polisi cenedlaethol ac ymchwil cymhwysol, gan ganolbwyntio ar bob ffurf ar anfantais yn gysylltiedig â chyflawniad addysgol isel yng Nghymru. Yn sail i'r ganolfan mae ymrwymiad i hyrwyddo cyfiawnder a chynhwysiant cymdeithasol mewn modd sy’n cefnogi datblygiad cynaliadwy system addysg deg ac addas i'r diben ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru a thu hwnt.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau