Prifysgol Cymru yn gwobrwyo'r goreuon

Wedi ei bostio ar 16 Mehefin 2010
inspirephoto

Angela Gorman a Nigel Palastanga

Daeth dynion a merched mwyaf disglair Cymru at ei gilydd neithiwr yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd, neithiwr, (Mehefin 15), i ddathlu eu campau yng Ngwobrau Ysbrydoli Cymru sy'n cael eu trefnu gan y Sefydliad Materion Cymreig, prif felin drafod Cymru.

'Roedd y gwobrau yn cydnabod pobl ym meysydd busnes, addysg, gwyddoniaeth, y celfyddydau a’r cyfryngau, yr amgylchedd a chwaraeon, yn ogystal â dod o hyd i bencampwyr dinasyddiaeth a chyflawnwyr ifanc gydag enwebiadau o’r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol yng Nghymru.

'Roedd Prifysgol Cymru yn falch i gymryd rhan eleni trwy noddi'r categori, 'Cymru Fyd-eang'. Bwriad y wobr oedd i gydnabod cyfraniad eithriadol gan unigolyn i hyrwyddo proffil cadarnhaol i Gymru, mewn unrhyw faes, yng ngweddill y byd.

Daeth tair gwraig i'r brig a ddewiswyd gan banel o dri beirniad, oedd yn cynnwys Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol Prifysgol Cymru, Alwena Morgan. Y dair a wnaeth gyrraedd y rownd derfynol oedd Elin Haf Davies, Ena Niedergang ac Angela Gorman, sydd oll wedi gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl yng Nghymru a thramor gyda'u gweithgareddau elusennol.  

Wedi rhwyfo 5,691 o filltiroedd dros foroedd yr Iwerydd ac India, mae Elin Haf Davies wedi  hyrwyddo fflag Cymru yn lythrennol ar draws y byd. Ym mis Chwefror 2008, cyrhaeddodd Elin, Antigua ac ennill y teitl, y fenyw gyntaf i rwyfo ar draws fôr yr Iwerydd.  Cododd Elin £190,000 o bunnoedd i elusen a blwyddyn yn ddiweddarach aeth hi'n ôl i'r môr Indiaidd gan godi £20,000 yn ychwanegol.

Mae gweithgareddau Elin wedi talu am brosiectau ymchwil iechyd sydd wedi trawsffurfio bywydau yng Nghymru a thu hwnt. Mae hi'n nawr yn cynllunio ar gyfer ei hantur elusennol nesa ac yn trafod gyda Chymdeithas Iechyd y Byd, i arwain prosiect byd-eang o'r enw '360 Swim Cycle Sail' i godi arian i elusen.

Mae Ena Niedergang wedi chwarae rôl hanfodol yn meithrin cysylltiadau clos rhwng Tseina a Chymru am 25 mlynedd. Mae ei phrosiect diweddaraf, ULearnChinese, yn cyflwyno ffordd newydd o ddysgu iaith, hanes a diwylliant Tseina. Cymaint yw llwyddiant y proisect, cafodd ei ddethol i fod yn ran o gynhadledd o bwys yn Beijing ac mae cynlluniau i ledu'r rhaglen trwy Ewrop a gweddill y byd. Mae Ena hefyd yn hyrwyddo cysylltiadau diwylliannol ac addysgiadaol rhwng Cymru a Tseina trwy Gymdeithas Cyfeillion Cymru-Tseina.

Ond yr un wnaeth gipio'r wobr Cymru Fyd-Eang, oedd Angela Gorman, oedd wedi gwneud argraff sylweddol ar y panel gyda'i hymroddiad diflino i elusen arbennig iawn. Fel cadeirdydd a sylfaenydd yr elusen, 'Hope for Grace Kodindo', mae Angela yn hyrwyddo Cymru fel cenedl sy'n dwymgalon ac sydd am wella ein hagwedd fel dinasyddion y byd, sef ethos y wobr Cymru Fyd-Eang ac yn ogystal ein hethos ni ym Mhrifysgol Cymru.

Sefydlodd Angela yr elusen ar ôl gwylio rhaglen Panorama'r BBC yn 2005 o'r enw, 'Dead Mums Don’t Cry.'  Roedd y rhaglen yn dilyn stori'r meddyg, Dr Grace Kodindo, a'i brwydr i achub bywydau mamau a babanod yn ysbyty'r Général de Référence yn N’Djamena yn Chad lle mae'r berygl o farwolaethau ymysg mamau newydd a babanod ifanc yn un mewn unarddeg, sy'n frawychus o feddwl mai un yn 8,200 yw'r berygl yn y DU.

'Roedd Angela, nyrs babanod ifanc yn Ysbyty'r Heath yng Nghaerdydd am 35 o flynyddoedd, yn teimlo bod yn rhaid iddi helpu a sefydlodd hi'r elusen er mwyn sichrau bod meddyginiaethau yn cael eu darparu i achub bywydau yn ardaloedd mwya anghenus y byd. 

O ganlyniad i'w hymdrechion, syrthiodd y nifer o farwolaethau ymysg y mamau newydd yn Chad o 14% i 2.3% a chwympodd marwolaethau'r babanod o 23% i 7.3%. Ar ôl clywed am lwyddiant yr elusen, cysylltodd Cronfa Boblogaeth Cenhedloedd Unedig ag Angela a gofyn iddi estyn cefnogaeth yr elusen i wledydd eraill fel Gogledd Nigeria, Somaliland,  Uganda, Liberia a Sierra Leone. 

'Roedd Angela wrth ei bodd i dderbyn ei gwobr a gyflwywyd iddi gan Ddirprwy Is-Ganghellor dros Addysg, Dysgu a Gwelliant Prifysgol Cymru, Nigel Palastanga:

"Mae'n ardderchog i ennill y wobr yma, nid yn unig i mi'n bersonol, ond oherwydd 'rwy'n mawr obeithio y bydd y fuddugoliaeth yn hybu proffil yr elusen ymhellach. Mae'n gwaith yn dal yn mynd yn ei flaen -rydym yn amcangyfrif ein bod eisioes wedi achub 30,000 o fywydau ond gobeithiwn yn fawr achub nifer mwy o wragedd a phlant ar draws y byd."

Dywedodd yr Athro Marc Clement, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru:

"Mae’n bleser gennym ni gefnogi Gwobrau Ysbrydoli Cymru eleni. Mae gweithgareddau byd-eang Cymru yn bwysig iawn i ni, gyda’n cred gadarn mewn mynd â’r gorau o Gymru i weddill y byd a dod â’r gorau o’r byd i Gymru."

I weld ein cyfweliad o'r Seremoni Wobrwyo gydag Angela Gorman, ewch i: http://www.youtube.com/watch?v=nzifpz3OfBU

/Diwedd

I ddysgu mwy am Brifysgol Cymru, ewch i: www.wales.ac.uk/

Am fwy o wybodaeth am  Hope for Grace Kodindo: http://www.hopeforgracekodindo.org/

Am wybodaeth am Wobrau Ysbrydoli Cymru, ewch i:  www.iwa.org.uk

Am wybodaeth i'r wasg a'r cyfryngau,cysylltwch â Tom Barrett, Swyddog Cyfathrebu Prifysgol Cymru: t.barrett@wales.ac.uk neu ffoniwch: 07925 528 902.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori