Prifysgol Cymru yn edrych i'r dyfodol

Wedi ei bostio ar 14 Chwefror 2011
UW1DomesticFlatLogo

Prifysgol Cymru

Mewn cyfarfod arbennig y prynhawn dydd Gwener diwethaf, cymeradwyodd Cyngor Prifysgol Cymru sefydlu fframwaith Cymru-gyfan ar gyfer addysg uwch. Y cam cyntaf at wireddu’r fframwaith fydd ymgorffori Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant yn rhan o Brifysgol Cymru, ac yn union wedi hynny bydd Prifysgol Fetropolitan Abertawe ac Athrofa Prifysgol Cymru Caerdydd yn ymuno â’r Sefydliad, drwy broses o newid cyfansoddiadol diwrthdro, a fydd yn arwain at un Brifysgol Cymru integredig.

Caiff y sefydliad unedig ei greu dan Siarter Prifysgol Cymru a’i enw fydd Prifysgol Cymru.

Dywedodd Cadeirydd Cyngor Prifysgol Cymru D Hugh Thomas CBE DL:

“Rwyf i wrth fy modd fod y Cyngor wedi cefnogi’r cynnig hwn yn unfrydol. Rwyf i’n wirioneddol gredu bod hyn yn hollol gyson â gweledigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer dyfodol addysg uwch yng Nghymru. Mae hyn wedi bod yn bosibl yn sgil cydweithrediad a chefnogaeth arweinwyr yr holl sefydliadau. I mi, mae hwn yn gam cyntaf mewn proses a fydd yn arwain at gydweithio mwy clos rhwng sefydliadau addysg uwch a phellach drwy Gymru.”

Yn ei gyfarfod y prynhawn yma, cytunodd Cyngor Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant hefyd i symud ymlaen â’r trefniadau newydd.

Dywedodd Dr Geoffrey Thomas, Cadeirydd Corff Llywodraethu Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant:

“Mae’r Corff Llywodraethol heddiw wedi cytuno i greu Prifysgol Cymru genedlaethol a fydd yn ymateb i heriau’r 21ain ganrif tra’n cadw cysylltiad cryf â phobl Cymru.”

Bydd strwythur arweinyddiaeth y Brifysgol yn sylfaenol wahanol i strwythurau traddodiadol, gydag arweinyddiaeth ar y cyd gan yr Athro Marc Clement, yn gweithredu fel Llywydd / Is-Ganghellor, a’r Athro Medwin Hughes yn gweithredu fel Rheithor / Is-Ganghellor, a bydd rolau gwahanol gan y ddau a fydd wedi’u diffinio’n glir.

Dywedodd yr Athro Marc Clement, Is-Ganghellor Prifysgol Cyrmu:

“Rwyf i’n croesawu’r datblygiad cyffrous hwn i greu Prifysgol Cymru fydd yn addas i’r 21ain ganrif. Rwyf i hefyd yn edrych ymlaen at gydweithio’n agos â fy nghydweithwyr yn y sefydliadau sy’n uno â ni ac at wynebu’r heriau a’r cyfleoedd fydd o’n blaen.”

Mynegodd yr Athro Mediwn Hughes, DL, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant ei frwdfrydedd hefyd:

“Mae hyn yn ddatblygiad radical sy’n pontio ffiniau addysgol ac yn gwireddu gweledigaeth y Gweinidog o ddod â chynllunio Addysg Uwch a Phellach at ei gilydd ar draws Cymru.”

DIWEDD

I gael rhagor o wyb odaeth cysyllter â Shone Hughes, Pennaeth Cyfathrebu. Shone.hughes@cymru.ac.uk, 029 2037 5057.
Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau