Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru yn Cyhoeddi Rhestr Hir

Wedi ei bostio ar 21 Gorffennaf 2010
Groupshot

Rhestr fer Gwobr 2008

Mae’r actores adnabyddus a merch Richard Burton, Kate Burton, yn un o’r panel o saith beirniad ar gyfer Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru eleni, sydd heddiw’n cyhoeddi rhestr hir 2010.

Mae’r panel, sydd unwaith eto eleni yn cael ei gadeirio gan sylfaenydd Gŵyl y Gelli, Peter Florence, wedi dewis rhestr hir o 16 cyfrol lenyddol, sy’n cynnwys barddoniaeth, nofelau a drama. Gan gynrychioli pedwar cyfandir, daw’r awduron a ddewiswyd o wledydd mor bell oddi wrth ei gilydd â Chanada, Seland Newydd, UDA, De Affrica a Somalia, ynghyd â phump o’r DU.

Noddir y Wobr, sy’n anrhydeddu gweithiau o fri rhyngwladol Dylan Thomas ac sy’n un o’r rhai mwyaf o’i bath ar gyfer awduron ifanc, gan Brifysgol Cymru ac fe’i dyfernir yn flynyddol,. Mae’n agored i unrhyw awdur cyhoeddedig yn yr iaith Saesneg o dan ddeg ar hugain oed.

Mae’r bardd o Saesnes, Caroline Bird, oedd ar restr fer Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru 2008, yn ymgiprys am y wobr unwaith eto, a hithau bellach yn 23 oed, gyda’i thrydydd casgliad o gerddi, Watering Can. Marchfilwr yn y fyddin yw’r Americanwr, Johnny Meyer, 27 mlwydd oed, ac ef yw’r dramodydd cyntaf erioed i gyrraedd rhestr hir y Wobr gydag American Volunteers, a leolir yn Affganistan ac sy’n tynnu ar ei brofiadau personol. Nododd Nadifa Mohamed, o Somalia, Under Milkwood gan Dylan Thomas fel ysbrydoliaeth ar gyfer y nofel a ddaeth â hi i’r rhestr hir, Black Mamba Boy.

Ymysg yr un gwaith llenyddol ar bymtheg ceir rhychwant o bynciau, gan gynnwys ysgariad, cariad, perthnasau, rhyfel a hiliaeth. Yn ei nofel gyntaf, The Rehearsal, mae Eleanor Catton, o Seland Newydd, yn archwilio pwnc llosg carwriaeth rhwng merch sy’n ddisgybl ysgol uwchradd a’i hathro.

Dywedodd yr Athro Peter Stead, sefydlydd a chadeirydd Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru:

“Mae ansawdd yr un cyfrol ar bymtheg hyn yn nodedig. Sefydlwyd y Wobr unigryw hon i ddathlu awduron ifanc, talentog, ledled y byd ac mae’r gweithiau hyn yn arddangos yn gymwys y safon aruchel o ysgrifennu creadigol sy’n bodoli ar draws y byd Saesneg ei iaith. Anrhydedda’r wobr hon awdur gwirioneddol fawr a fu farw tra’n dal yn ŵr ifanc ac rwy’n siwr y bydd yn galondid i awduron talentog ym mhobman.”

Yn ogystal â Peter Florence a Kate Burton, mae panel beirniaid 2010 yn cynnwys Kurt Heinzelman, Athro Saesneg ym Mhrifysgol Texas, un o aelodau sefydlu Bwrdd Gwobr Dylan Thomas a beirniad yn 2006 a 2008; Gwyneth Lewis, y bardd a newyddiadurwraig arobryn o Gaerdydd a enwyd yn Fardd Cenedlaethol cyntaf Cymru; Bruno Maddox, nofelydd a chyn adolygydd i The New York Times a Phrif Olygydd y cylchgrawn Spy; Natalie Moody, Cadeirydd y corff elusennol, Sefydliad Howard Gilman a’r Athro Peter Stead, sylfaenydd Gwobr Dylan Thomas, hanesydd, darlledwr nodedig a sylwebydd diwylliannol.

Wrth sôn am y panel beirniaid, dywedodd Peter Stead:

“Mae’n bleser gennyf groesawu wynebau newydd yn ogystal ag ambell un mwy cyfarwydd i banel beiriadu Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru 2010. Mawr yw fy mharch tuag at yr hyn a gyflawnwyd gan bob un o fy nghyd-feirniaid; ni allech ofyn am gasgliad mwy brwdfrydig, talentog a phrofiadol o unigolion i ymgymryd â’r gwaith o ddyfarnu’r wobr gwerth £30,000.

“Dros yr wythnosau nesaf, rwy’n siwr y cawn ni sawl dadl danbaid wrth inni ddidoli’r rhestr hon o 16 awdur ifanc hynod dalentog i ffurfio’r rhestr fer derfynol am y Wobr eleni.”

Ategodd yr Athro Marc Clement, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru:

“Mae’r Brifysgol yn falch iawn i barhau i gefnogi Gwobr Dylan Thomas. Mae’r bwyslais ar annog talent newydd ifanc o bob cwr o’r byd yn adlewyrchiad perffaith o ethos Prifysgol Cymru. Mae’r rhaglen ardderchog o weithgareddau addysgiadol sy’n ran o’r Wobr hefyd yn sicr o hybu’r genhedlaeth nesaf o ysgrifennwyr yng Nghymru a thu hwnt”.

Cyhoeddir rhestr fer Gwobr Dylan Thomas Prifysgol Cymru ym mis Medi.

Diwedd

Nodiadau i Olygyddion
Am fwy o wybodaeth am y Wobr ewch i: www.thedylanthomasprize.com/

Y Rhestr Hir
Adebe D.A., 23 - Ex Nihilo
Caroline Bird, 23 - Watering Can
Elyse Fenton, 29 - Clamor
Katherine Kilalea, 28 - One Eye’d Leigh
Dora Malech, 28 - Shore Ordered Ocean
Leanna O’Sullivan, 27 - Cailleach
Johnny Mayer, 28 - American Volunteers
Eleanor Catton, 24 - The Rehearsal
Brian DeLeeuw, 27 - In This Way I Was Saved
Ciara Hegarty, 29 - The Road to the Sea
Emily Mackie, 27 - And This is True
Karan Mahajan, 26 - Family Planning
Nadifa Mohamed, 28 - Black Mamba Boy
Amy Sackville, 29 - The Still Point
Ali Shaw, 28 - The Girl with Glass Feet
Craig Silvey, 27 - Jasper Jones

Prifysgol Cymru
Mae Prifysgol Cymru’n sefydliad cenedlaethol o bwys yng Nghymru. Mae wedi ymrwymo i helpu cyflawni anghenion addysgol ac economaidd Cymru ac i gefnogi ei threftadaeth ieithyddol, diwylliannol a chenedlaethol. Y tu hwnt i’w chyfrifoldebau Cymreig penodol, ymrwymodd y Brifysgol hefyd i rôl ryngwladl o gynyddu ei bri ar draws y DU a thramor. Hyd yma, dyfarnodd y Brifysgol dros 600,000 o raddau i fyfyrwyr ledled y byd a hi yw’r ail gorff dyfarnu graddau mwyaf yn y Deyrnas Unedig. Am fwy o wybodaeth, ewch at: www.cymru.ac.uk

 

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori