Deiliad Cadair Prifysgol yn ystyried dyfodol Cyfansoddiau ym maes Hedfan

Wedi ei bostio ar 17 Chwefror 2011
richarddayhaslett

Yr Athro Richard Day ac yr Athro Simon Haslett o Brifsygol Cymru

Wrth draddodi ei ddarlith gyntaf fel Athro Ymchwil Prifysgol Cymru, cymerodd yr Athro Richard Day ei le ymysg siaradwyr nodedig eraill oedd yn cymryd rhan yng Nghyfres Darlithoedd Proffesiynol 2010/11 Prifysgol Glyndŵr. Gyflwynwyd y ddarlith gan Lesley Griffiths AM, Dirprwy Weinidog dros Wyddoniaeth, Arloesi a Sgiliau. Amcan y gyfres yw rhoi llwyfan i’r genhedlaeth nesaf o ymchwil.

Roedd y ddarlith, a gynhaliwyd yng Nghanolfan Catrin Finch Prifysgol Glyndŵr, yn trafod hanes y defnydd o ddeunydd cyfansawdd mewn awyrennau, o’r Wright Flyer i awyrennau jet mawr modern.

Er bod deunyddiau cyfansawdd wedi’u defnyddio mewn awyrennau ers 100 mlynedd, dechreuodd yr Athro Day ei sgwrs drwy esbonio’r hyn yw cyfansoddyn, a sut mae’n cael ei ddefnyddio.

Yn ôl yr Athro Day, er bod y diwydiant awyrennau’n ymddangos yn sefydlog , mewn gwirionedd mae’n hyblyg a newidiol. Mae’r defnydd o gyfansoddiau ffibr carbon mewn awyrennau masnachol yn debygol o gynyddu, mewn ymateb i faterion amgylcheddol ac economeg.

Mae sawl defnydd arall i gyfansoddiau - fe’u defnyddiwyd ym maes Fformwla Un ers sawl blwyddyn - ac yn y ddarlith dangoswyd sut y gallai gwersi a ddysgwyd yn y maes hwn helpu’r diwydiant awyrennau.

Cododd dau gwestiwn pwysig: pa effaith fydd y ffactorau hyn yn ei gael ar alw yn y dyfodol am awyrennau masnachol? A sut gall ymchwil a gynhaliwyd yng Nghymru ymateb i’r her?

Gan gydnabod mai un broblem ddiwydiannol allweddol ym mhob deunydd cyfansawdd yw’r gyfradd y gellir cynhyrchu’r deunyddiau a’r strwythurau, mae’r Athro Day wedi neilltuo’r rhan fwyaf o’i ymchwil i geisio ffyrdd i leihau’r amser cynhyrchu. Mae hyn yn cynnwys y defnydd o dechnegau a allai fod yn gyfarwydd yn y gegin: microdonnau a’r defnydd o gyfryngau trosglwyddo gwres hylifol (fel ffrïo dwfn). Mae ganddo ddiddordeb mewn cynyddu cyfradd cynhyrchu ond gan sicrhau bod ansawdd y deunyddiau a’r strwythurau a gynhyrchir yn cael eu cynnal.

Yr Athro Day hefyd oedd Cyfarwyddwr Cyntaf Canolfan Cyfansoddiau’r Gogledd Orllewin, cynghrair sy’n cynnwys Prifysgolion Manceinion, Lerpwl, Bolton, Caerhirfryn a Glyndŵr. Bellach mae’n gweithio i Brifysgol Glyndŵr fel Athro Peirianneg Cyfansoddion Prifysgol Cymru. Fe’i penodwyd i’r Gadair fel rhan o nod Prifysgol Cymru yn cefnogi adeiladu a gwella gallu ymchwil addysg uwch yng Nghymru, sy’n gyson â chenhadaeth y sefydliad a’r sectorau blaenoriaeth a ddynodwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

/Diwedd

Nodiadau i Olygyddion:

I gael rhagor o wybodaeth am Brifysgol Cymru ewch i: www.cymru.ac.uk
 
I gael gwybodaeth i’r wasg a’r cyfryngau cysyllter â Tomas Llewelyn Barret t.barrett@cymru.ac.uk

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori