Cyngor Prifysgol Cymru: penodi aelod annibynnol

Wedi ei bostio ar 30 Ebrill 2012
UWShopLogo

Ar hyn o bryd mae Prifysgol Cymru yn mynd drwy broses o uno â Phrifysgol Fetropolitan Abertawe a Phrifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant.

Mae swydd wag wedi codi yn ystod y cyfnod trosiannol i unigolyn annibynnol ymuno â chorff llywodraethu Prifysgol Cymru. Dylai ymgeiswyr feddu ar brofiad neu arbenigedd sylweddol yn un o’r meysydd canlynol - rheolaeth (sector cyhoeddus, preifat neu wirfoddol), cyllid (bancio/cyfrifo/buddsoddi), archwilio a risg, materion cyfreithiol a llywodraethu, adnoddau dynol a chyflogaeth, rheoli ystadau, cynllunio a dyrannu adnoddau, rheoli prosiectau, cysylltiadau rhyngwladol, cysylltiadau cyhoeddus, cyfathrebu a threftadaeth Cymru. Croesawir ceisiadau o blith grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli, gan gynnwys menywod, cymunedau lleiafrifol ethnig a phobl anabl.

Nid oes tâl yn gysylltiedig â’r swydd ond telir costau teithio a threuliau rhesymol eraill.

Dylid anfon ceisiadau drwy lythyr, yn cynnwys manylion am y rhesymau dros ymgeisio, ynghyd â CV, at 

Kathryn Knowles
Pennaeth Adnoddau Dynol
Prifysgol Cymru
Cofrestrfa Prifysgol Cymru
Rhodfa’r Brenin Edward VII
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NS 

neu drwy ebost i humanresources@cymru.ac.uk.

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau at y Pennaeth Adnoddau Dynol yn humanresources@cymru.ac.uk

Dyddiad cau: Dydd Gwener 11 Mai 2012.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau