Athro PC i ymuno â Gweithgor Dysgu Digidol Arlein Llywodraeth Cymru

Wedi ei bostio ar 14 Mawrth 2013
Online Learning

Mae’r Gweinidog Addysg, Leighton Andrews, wedi gofyn i’r Athro Dylan Jones-Evans, Cyfarwyddwr y Ganolfan Addysg Menter ac Arloesi ym Mhrifysgol Cymru ymuno â gweithgor sy’n edrych ar ddysgu digidol arlein a sut y gall Llywodraeth Cymru gefnogi’r sector addysg uwch yn y maes cynyddol hwn.

Dechreuodd yr Athro Jones-Evans ymwneud â’r maes hwn ddechrau’r 1990au pan oedd yn arweinydd datblygiad cwrs Rheoli Busnesau Bach ar y radd MBA (Dysgu o Bell) ym Mhrifysgol Durham.

Yna bu’n ymwneud â datblygu MBA arlein pan oedd ym Mhrifysgol Bangor rhwng 2000 a 2004, ac yn fwy diweddar bu’n gweithio gyda Phrifysgol Cymru, Phrifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant i ystyried cyfleoedd newydd ar gyfer dysgu arlein yn ymwneud ag entrepreneuriaeth ac arloesi. Mae hyn yn cynnwys y fenter MBA4PHD gyda Phrifysgol Turku a Phrifysgol Gothenberg.

Wrth geisio ymateb i’r symud diwylliannol yn nisgwyliadau myfyrwyr, mae prifysgolion yn awyddus i ymgysylltu drwy’r dulliau addysgu arlein diweddaraf. Yn fyd-eang, mae dyfodiad MOOCs (Cyrsiau Arlein Agored Enfawr) yn fodel newydd ar y rhyngrwyd ar gyfer cyfranogiad uchel mewn addysg uwch.

Dan gadeiryddiaeth Andrew Green, Llyfrgellydd Cenedlaethol Cymru, tasg y gweithlu fydd edrych ar botensial MOOCs ac a yw’r sector addysg uwch yng Nghymru yn barod i gwrdd â’r heriau hyn, ac ystyried hefyd y cyfleoedd a’r heriau a gyflwynir gyda datblygu adnoddau addysgol agored yn ehangach.

Cylch gorchwyl y Gweithgor fydd cynghori Llywodraeth Cymru ar:

  • y bygythiad cystadleuol posibl a geir i’r sector addysg uwch yng Nghymru gan ddatblygiadau’n seiliedig ar dechnoleg;
  • y cyfleoedd posibl a geir i’r sector addysg uwch yng Nghymru yn sgil datblygiadau technolegol ar adeg o wariant cyhoeddus cyfyngedig;
  • y graddau y mae’r sector addysg uwch yng Nghymru’n cydweithio i sicrhau economïau graddfa i uchafu cyfleoedd;
  • y graddau y gallai datblygiadau technolegol ddarparu llwyfan i gynyddu cyfranogiad mewn addysg uwch ran amser a llawn amser, eto mewn cyfnod o wariant cyhoeddus cyfyngedig.

Bydd y Grŵp yn dechrau ei waith ym mis Mawrth ac yn adrodd i’r Gweinidog erbyn diwedd mis Medi eleni.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori