Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru'n cael eu henwebu am wobr fawreddog ym maes cadwraeth anifeiliaid

Wedi ei bostio ar 19 Rhagfyr 2011
Ceballos and Jones Joined

Carl Jones a Gerardo Ceballos

Mae dau o gyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru wedi cael eu henwebu am wobr Indianapolis Prize 2012, prif wobr y byd am gadwraeth anifeiliaid. Mae’r cadwraethwyr  nodedig Gerardo Ceballos a Carl Jones ymysg y 20 enwebai sydd wedi ymroddi eu bywydau i achub rhywogaethau’r Ddaear sydd mewn perygl.

Mae Gerardo Ceballos, a raddiodd o Goleg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor gydag MSc mewn Ecoleg, yn frodor o Toluca, Mecsico, ac mae wedi ei enwebu am fod yn arweinydd dros y byd ym maes gwerthuso a chynllunio strategaethau cadwraeth i rywogaethau sydd mewn perygl ac ecosystemau sydd dan fygythiad. Mae ei ymchwil arloesol wedi arwain at ddiogelu ecosystemau hanfodol ym Mecsico sy’n lloches i ddwsinau o rywogaethau sydd mewn perygl. Yn fwyaf diweddar , cynhaliodd Ceballos yr astudiaeth fyd-eang fwyaf cynhwysfawr o’r jagwar, yn cynnwys y cyfrifiad cyntaf o’r jagwar mewn unrhyw wlad.

Mae Carl Jones, a enillodd ei MSc a PhD o Brifysgol Cymru, Abertawe fel ag yr oedd bryd hynny, yn gyfarwyddwr gwyddonol y Mauritian Wildlife Foundation (MWF) ac yn gymrawd cadwraeth rhyngwladol Durrell Wildlife Conservation Trust. Mae wedi cael cydnabyddiaeth am ei gyflawniadau yn dod â rhywogaethau prin sydd ar fin diflannu yn ôl i oroesiad tymor hir. Mae wedi cyfrannu at adfer pum rhywogaeth o adar yn dod o boblogaeth o lai na 10, yn cynnwys cudyll coch Mauritius, y golomen binc a’r parotyn atsain. Ar hyn o bryd mae Jones yn gweithio i adfer ecosystemau ynysoedd cyfan.

Dywedodd y ddau ohonynt fod cael eu henwebu yn fraint a’u bod hefyd yn falch iawn ei fod yn rhoi cyfle i ddwyn sylw byd-eang at bwysigrwydd cadwraeth anifeiliaid.

Dywedodd Gerardo Ceballos: “Mae’r enwebiad am y wobr hon yn fraint i mi, am ei fod yn gydnabyddiaeth o’m gwaith a’m hymroddiad i achub natur. Mae’r gydnabyddiaeth hon yn rhoi nerth i mi barhau i weithio’n galed ar faterion cadwraeth.”

Ychwanegodd Carl Jones: “Pan gefais fy enwebu roeddwn wrth fy modd gan ei bod yn dda i gael rhywfaint o gydnabyddiaeth am y gwaith yr ydym wedi ei wneud ond mae hefyd yn dda i’r rhywogaethau.  Mae cadwraeth rhywogaethau mewn perygl yn gyraeddadwy iawn ac rwy’n gobeithio y bydd gwobrau fel Indianapolis Prize yn helpu i argyhoeddi pobl o hyn.”

Mae gwaith holl enwebeion Indianapolis Prize yn rhychwantu’r byd, yn cynrychioli ystod o rywogaethau ac ardaloedd. Yn ogystal â derbyn y wobr ariannol o $100,000, bydd y sawl sy’n ennill hefyd yn derbyn Medal Lilly, gwaith celf gwreiddiol sy’n arwyddocâd o gyfraniadau’r enillydd i gadwraeth rhai o’r anifeiliaid sydd mewn perygl.

“Mae’r enwebeion cyfredol yn hynod,” meddai Michael Crowther, Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol Sŵ Indianapolis, y sefydliad sy’n gyfrifol am sefydlu’r wobr am gadwraeth. “Mae gan bob cadwraethwr ei stori unigryw ei hun ac maen nhw wedi gwneud cyfraniadau sylweddol tuag at gadwraeth ac ymwybyddiaeth o fywyd gwyllt gwerthfawr y ddaear.” 

Bydd y Pwyllgor Enwebu yn adolygu’r ceisiadau a bydd chwech terfynol yr enwebeion yn cael eu cyhoeddi yn y gwanwyn 2012. Bydd Rheithgor y wobr wedyn yn penderfynu ar enillydd, a fydd yn cael ei gyhoeddi yng nghanol 2012 ac yn cael ei anrhydeddu yn yr Indianapolis Prize Gala nesaf.

/Gorffen

Ceir sesiwn holi ac ateb manwl gyda’r ddau enwebai ar dudalennau Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru, Cliciwch yma.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori