Prifysgol Newydd i Gymru

Wedi ei bostio ar 25 Mawrth 2010
TrinitySaintDavid-HoS

o'r chwith: Yr Athro Medwin Hughes; Nia Griffith, AS; y Gwir Anrh. Peter Hain, AS; Dr Geoffrey Thomas a Nick Ainger, AS

'Roedd Is-Ganghellor Prifysgol Cymru, yr Athro Marc Clement a Huw Thomas, Cadeirydd Cyngor y Brifysgol a Chymrawd Coleg Prifysgol y Drindod, yn falch iawn i fod yn ran o achlysur yn Nhŷ’r Cyffredin ar ddydd Mawrth, sef lansiad prifysgol newydd yng Nghymru. 

Crëir Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant gan Brifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, ac eisoes mae’r datblygiad wedi sicrhau cymorth ariannol gwerth £14.3 miliwn gan y llywodraeth trwy Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC).

Bydd Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant yn adeiladu ar dreftadaeth a chryfderau dau o sefydliadau hynaf Cymru a bydd yn ymateb i anghenion economaidd a chymdeithasol Cymru o fewn cyd-destun Prydeinig. 

Meddai’r Ysgrifennydd Gwladol Peter Hain:

“Bydd y brifysgol arfaethedig, Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant, a fydd yn cyfuno dau o sefydliadau hynaf Cymru, yn cryfhau’r ddarpariaeth Addysg Uwch yng ngorllewin Cymru. Bydd yn darparu amgylchedd dynamig lle gall myfyrwyr lwyddo. Mae gweledigaeth y Brifysgol yn arloesol - a bydd yn sicrhau bod y sefydliad yn parhau i ddenu myfyrwyr o bob cwr o Gymru, y Deyrnas Unedig a gweddill y byd. Hoffwn ddymuno'n dda i’r Brifysgol at y dyfodol, wrth iddi chwarae rhan allweddol yn sicrhau bod cyfundrefn addysg uwch Cymru yn diwallu anghenion yr unfed ganrif ar hugain.”

Dywedodd Dr Geoffrey Thomas, Cadeirydd yr Ymddiriedolaeth ac Athro Emeritws o Goleg Kellogg, Prifysgol Rhydychen:

“Bydd y Brifysgol ar flaen y gad o ran cyflwyno newid trawsffurfiol ar gyfer addysg a hyfforddiant o fewn y rhanbarth. Ein gweledigaeth yw datblygu prifysgol o fri yn genedlaethol ac yn rhyngwladol am ansawdd ei hymchwil, awdurdod ei haddysgu, ei gofal o’i myfyrwyr a’i hymateb i anghenion ei chymunedau”.

Ychwanegodd Dr Medwin Hughes, Darpar Is-Ganghellor Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant ac Is-Ganghellor Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod:

"Dyma greu hanes yn wir. Bydd y cydweithio rhwng dau o sefydliadau hynaf Cymru yn creu prifysgol gyffrous a byrlymus, nid yn unig i fyfyrwyr yng Nghymru ond hefyd o’r Deyrnas Unedig a gweddill y byd. 

 Y weledigaeth yw datblygu prifysgol sector deuol a fydd yn trosgynnu ffiniau addysgol i ffurfio llwybrau dilyniant cydlynol o ysgolion uwchradd a cholegau addysg bellach i addysg uwch. Bydd creu’r Brifysgol yn cyflwyno cyfleoedd sylweddol i ymgysylltu ag asiantaethau allweddol, yn cynnwys cyflogwyr, er mwyn darparu cyfleoedd i fwy o bobl ennill sgiliau lefel uwch. Mae PC Y Drindod Dewi Sant yn darparu cyfle unigryw i adeiladu ar y rhagoriaethau cyfredol yn academaidd ac o ran gwasanaeth er mwyn creu dyfodol cynaliadwy.” 

 Meddai Nia Griffith, AS, un o gyd-lywyddion yr achlysur:

“Hoffwn longyfarch PC Y Drindod Dewi Sant ar ei gweledigaeth o estyn allan i’r gymuned, a meithrin cysylltiadau ag addysg bellach yn ogystal â diwydiant. Mae prosiect Nexus@TheWorks yn Llanelli yn un enghraifft o’r canolfannau rhanbarthol mae PC Y Drindod Dewi Sant wedi’u cynllunio er mwyn datblygu’r cysylltiadau hyn ac rwy’n croesawu’r datblygiad hwn a fydd yn rhoi cyfleoedd i fusnesau a phobl leol wella eu sgiliau."

Bydd Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant yn darparu cyfleoedd addysg uwch dwyieithog i gorff amrywiol o fyfyrwyr.  Bydd yn datblygu nifer o academïau allweddol, mewn partneriaeth â sefydliadau eraill, i fwrw ati â blaenoriaethau strategol mewn perthynas â datblygiad diwylliannol, cymdeithasol ac economaidd a fydd o fudd, nid yn unig i'r rhanbarth, ond hefyd i anghenion ehangach Cymru.

Mae’r rhain yn cynnwys y Ganolfan Iechyd a Gofal Cymdeithasol Gwledig, mewn partneriaeth â’r Gwasanaeth Iechyd Rhanbarthol, yr Awdurdod Lleol a sefydliadau trydydd sector, Academi Treftadaeth Cymru i gefnogi twristiaeth a threftadaeth yn y rhanbarth, y Gyfadran Gysylltiol i gryfhau’r llwybr di-dor i fyfyrwyr o fewn ysgolion uwchradd a Cholegau AB, ynghyd â’r Rhwydwaith Sgiliau, cyfleuster amlochrog a dwyieithog yn darparu hyfforddiant a chefnogaeth i gyflogwyr y rhanbarth.

Un o’i blaenoriaethau cyntaf fydd adeiladu ar y gwaith presennol o fewn Byrddau Gwasanaethau Lleol i ffurfio’r Academi Gwasanaethau Cyhoeddus a fydd yn darparu hyfforddiant a datblygiad proffesiynol parhaus dwyieithog i’r rheini sy’n gweithio mewn sefydliadau sector cyhoeddus ar draws Cymru.

Dywedodd Nick Ainger, AS:

“Bydd creu’r brifysgol newydd, Y Drindod Dewi Sant, yn fy etholaeth i, yn gweithredu fel canolbwynt rhanbarthol, gan gysylltu â Phrifysgol Fetropolitan Abertawe, Coleg Sir Gâr a Choleg Sir Benfro, a chan greu canolfan gynhyrchu sgiliau ddynamig ar gyfer addysg ôl-16 yn Ne Orllewin Cymru. Bydd y Canolbwynt Sgiliau yn adeiladu ar gysylltiadau presennol rhwng diwydiant, colegau addysg bellach, ysgolion a sefydliadau addysg uwch. Bydd y ddarpariaeth yn cael ei theilwra i ddiwallu anghenion myfyrwyr, cyflogwyr a chymunedau lleol.”

 Trwy raglen fuddsoddi gwelir datblygu a chyfoethogi’r cyfleusterau ar y ddau gampws, ac mae staff yng Ngholeg Prifysgol y Drindod a PC Llanbedr Pont Steffan eisoes yn cydweithio’n glos â’i gilydd i ddod â’r ddwy brifysgol ynghyd wrth iddynt baratoi i greu prifysgol newydd mewn pryd i groesawu’r myfyrwyr cyntaf ym Medi 2010.

 Diwedd

Am ragor o wybodaeth cysyllter ag: Eleri Beynon yng Ngholeg Prifysgol y Drindod Caerfyrddin ar 01267 676790 neu e.beynon@trinity-cm.ac.uk neu neu

Jane Norris-Hill ym Mhrifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan ar 01570 424799 neu j.norris-hill@lamp.ac.uk

Nodiadau i olygyddion:

Mae creu’r brifysgol newydd yn amodol ar gymeradwyaeth y Cyfrin Gyngor, a ddisgwylir yn ystod misoedd yr haf.

Gellir ymgeisio am le ym Mhrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant ar gyfer blwyddyn academaidd 2010/2011 trwy ddilyn y drefn bresennol ar gyfer astudio yn Llanbed a’r Drindod. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar www.trinitysaintdavid.ac.uk

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori