Adroddiad yn nodi Llwyddiant Ysgolion sy'n Lleihau Effaith Tlodi ar Gyrhaeddiad Addysgol

Wedi ei bostio ar 17 Rhagfyr 2014

Mae adroddiad a gyhoeddwyd heddiw gan Ganolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg wedi dangos sut mae rhai ysgolion a lleoliadau cymunedol mewn ardaloedd difreintiedig o Gymru yn llwyddo lleihau effaith tlodi ar gyflawniad addysgol.

Mae’r adroddiad, sy’n dwyn y teitl, Newyddion Da ... Beth mae ysgolion yng Nghymru yn gwneud i leihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad y disgyblion, ar gael ar wefan y Ganolfan. Mae'n cynnwys deuddeg o astudiaethau achos o ysgolion sy'n mynd yn groes i’r duedd o ran perfformiad disgyblion sy’n derbyn prydau ysgol am ddim. Cafodd yr astudiaethau achos hyn eu casglu fel rhan o broject Polisi Arsyllfa, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a lluniwyd gan Ganolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg mewn cydweithrediad gyda'r Consortia Addysg Rhanbarthol a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

Mae'r ymchwil yn canolbwyntio ar yr hyn mae ysgolion mewn rhai o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru yn gwneud i leihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad y disgyblion. Mae'n dangos enghreifftiau ledled Cymru o ysgolion a phartneriaethau cymunedol sy'n gwneud gwahaniaeth mawr yn lleihau'r bwlch cyrhaeddiad - ac maent i gyd yn rhannu tair nodwedd allweddol:

1. Arweinyddiaeth gadarn.
2. Addysgu effeithiol.
3. Perthnasoedd cryf gyda'r rhieni a'r gymuned ehangach.

Dywed Dr Russell Grigg, Pennaeth Ymchwil Gweithredol, Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg: "Mae pob un o'r ysgolion sy’n llwyddo i leihau'r bwlch cyrhaeddiad yn cael eu harwain yn dda. Mae arweinwyr, ar bob lefel, yn dangos agwedd gadarn o beidio derbyn esgusodion ynghyd â'r hunan-grêd y gallant wneud gwahaniaeth sylweddol i ganlyniadau addysgol pob plentyn. Maent yn defnyddio data i fonitro perfformiad ac yn gosod targedau realistig; yn cynnal disgwyliadau uchel (o’u staff a’u disgyblion) ac yn llwyddo i greu diwylliant lle mae pawb yn cael eu gwerthfawrogi.

"Mae'r athrawon yn yr ysgolion hyn yn cynnig gwersi sy’n ddiddorol, yn berthnasol ac yn heriol. Maent yn fodelau rôl da ac yn rhoi adborth clir. Mae'r cwricwlwm yn adeiladu ar yr hyn y mae disgyblion eisoes yn ei wybod a chynigir cefnogaeth effeithiol er mwyn i ddisgyblion 'ddal i fyny', lle bo angen, i gryfhau sgiliau llythrennedd a rhifedd sylfaenol.

"Mae cysylltiadau cryf hefyd wedi cael eu ffurfio gyda'r rhieni a'r gymuned ehangach. Nid yw hyn bob amser yn hawdd. Mae gan rai rhieni agwedd negyddol tuag at ysgol, yn aml oherwydd eu profiadau eu hunain. Fe wnaethom ganfod fod yr ysgolion effeithiol yn llwyddo chwalu rhwystrau gan weithio gyda rhieni, ar faterion megis gwella eu sgiliau sylfaenol nhw eu hunain yn ogystal â phresenoldeb eu plant. Maent yn gwneud pethau syml i ddathlu llwyddiannau gyda rhieni, fel ffonio adref gyda newyddion da am gyraeddiadau eu plant fel nad yw cyswllt gyda rhieni cyfystyr â phroblem. Mae arweinwyr hefyd yn sefydlu partneriaethau gyda busnesau ac eraill o fewn y gymuned i gyfoethogi profiadau dysgu disgyblion.”

/Diwedd

Nodiadau i Olygyddion

Am fwy o wybodaeth, neu i gyfweld cynrychiolydd o Ganolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg, cysylltwch â Steven Stokes, Prif Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ar 07872 423788 neu anfonwch e-bost at steven.stokes@sm.uwtsd.ac.uk

Mae hefyd cyfle i siarad â’r ysgolion (rhai cyfrwng Cymraeg a Saesneg) sydd wedi bod ynghlwm â’r ymchwil

Gallwch lawrlwytho’r adroddiad drwy ymweld â:
http://learning.wales.gov.uk/resources/browse-all/reducing-the-impact-of-poverty-on-educational-achievement/?lang=en

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

Dolenni Tebyg

In: Newyddion a Digwyddiadau