Canolfan Newydd i Fynd i'r Afael ag Anfantais Addysgol yng Nghymru

Wedi ei bostio ar 2 Rhagfyr 2013

Heddiw bydd Gweinidog Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru, Huw Lewis AC yn lansio canolfan polisi ac ymchwil genedlaethol newydd a fydd yn mynd i’r afael â’r heriau sy’n gysylltiedig ag anfantais addysgol.

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) a Phrifysgol Cymru wedi sefydlu Canolfan Cymru ar gyfer Tegwch mewn Addysg, a gaiff ei lansio’n swyddogol heno yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd.

Mae’r Ganolfan yn cynrychioli ymrwymiad gan y prifysgolion i ddatblygu polisi, ymchwil cymhwysol ac arferion arloesol a fydd yn cyfrannu at wella tegwch o fewn cyfundrefn addysg Cymru.

Meddai’r Gweinidog Addysg a Sgiliau, Huw Lewis:“Yn ganolog i’n Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi y mae'r awydd i roi cyfle teg mewn bywyd i bob plentyn yng Nghymru.

“Rwy’n falch y bydd y ganolfan newydd, Canolfan Cymru ar gyfer Tegwch mewn Addysg, yr wyf yn ei lansio heddiw, yn canolbwyntio’n benodol ar fynd i’r afael â chyflawniad addysgol isel yng Nghymru, yn enwedig yr heriau sy’n gysylltiedig â thlodi, ethnigrwydd a rhyw. Edrychaf ymlaen at weld y gwaith hwn yn rhoi gwerth ychwanegol i’n polisïau, gan wella tegwch mewn addysg.”

Yn swyddogol mae traean o bobl Cymru yn byw mewn tlodi, ac fel y nododd Comisiwn Symudedd Cymdeithasol a Thlodi Plant y DU yn ddiweddar, dros gyfnod o naw mlynedd mae tua hanner dinasyddion Prydain yn wynebu tlodi. Mae’r rhan fwyaf o hyn yn dlodi ‘mewn gwaith’ lle mae o leiaf un aelod o deulu mewn swydd ond nid yw’n ennill digon i gadw’r teulu uwchlaw’r ffin tlodi.

Meddai’r Athro David Egan, Cyfarwyddwr y Ganolfan: “Mae gan addysg ran bwysig i'w chwarae o ran ymateb i hyn, drwy roi’r sgiliau a’r cymwysterau i bobl, yn enwedig pobl ifanc, a fydd yn eu galluogi i ymuno â’r farchnad lafur ac i ennill cyflog ar lefelau sy’n rhoi cyfle iddynt hwy a’u teuluoedd i osgoi tlodi.

“Ar hyn o bryd, fodd bynnag, mae annhegwch yn nodwedd gref o fewn addysg yng Nghymru. Y duedd yw nad yw bechgyn yn gwneud cystal â merched, mae gan rai grwpiau ethnig gyfraddau llwyddo llawer is nag eraill ac, yn enwedig, nid yw plant sy’n cael eu magu mewn tlodi yn gwneud cystal yn yr ysgol. Yn aml iawn felly, y rhai sydd ag angen addysg fwyaf i’w grymuso yw'r rhai sydd ddim yn cyflawni eu potensial ac yn gwella eu cyfleoedd bywyd.” 

Drwy’r Ganolfan, daw tegwch addysgol yn thema ganolog i weithgarwch israddedig, ôl-raddedig a datblygiad proffesiynol a ddilynir gan fyfyrwyr a staff yn y prifysgolion, yn enwedig o fewn y Gyfadran Addysg Athrawon a Chyfadran y Gwyddorau Cymdeithasol yn PCYDDS. 

Bydd y Ganolfan yn gweithio gyda llunwyr polisi mewn Llywodraeth ganolog, ranbarthol a lleol yng Nghymru a chyda’r sector gwirfoddol i ddatblygu a gwerthuso polisïau a luniwyd i wella cyflawniad addysgol yn y sectorau cyn-ysgol, ysgol ac ôl-16. Bydd hefyd yn cysylltu â Chanolfannau tebyg mewn rhannau eraill o gyfundrefn addysg uwch y DU ac yn rhyngwladol.

Yn ogystal, bydd y Ganolfan yn cefnogi ymarferwyr mewn ystod o gyd-destunau addysgol, cymunedol a theuluol fel y bydd ei hymchwil cymhwysol a’i gwaith polisi’n cael effaith ar y rhai sy’n byw mewn tlodi ac sy’n ceisio gwella eu cyfleoedd mewn bywyd trwy addysg.

/Diwedd 

Nodiadau i Olygyddion

1. Cyfle i ffilmio/tynnu lluniau/cyfweld Huw Lewis AC, yr Athro David Egan (Cyfarwyddwr y Ganolfan) a’r Athro Medwin Hughes (Is-Ganghellor Prifysgol Cymru a PCYDDS). Cynhelir y lansiad am 5.30pm ddydd Llun 2 Rhagfyr yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd. I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â Steven Stokes, Uwch Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 07872 423788 neu anfonwch e-bost at pressoffice@smu.ac.uk

2. Sefydlwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2010 drwy uno Prifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a Choleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Ar 1 Awst 2013 unodd Prifysgol Fetropolitan Abertawe â’r Brifysgol. Siarter Frenhinol y Brifysgol (1828) yw’r hynaf yng Nghymru, a hon yw’r drydedd Siarter hynaf yng Nghymru a Lloegr ar ôl Rhydychen a Chaergrawnt. Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru yw Noddwr y Brifysgol.

3. Yn dilyn ei sefydlu drwy Siarter Frenhinol yn 1893, mae Prifysgol Cymru wedi chwarae rhan sylweddol yn natblygiad addysg uwch yng Nghymru.Dros y blynyddoedd mae’r Brifysgol wedi addasu er mwyn bod mewn sefyllfa i ymateb i anghenion myfyrwyr, yng Nghymru a thu hwnt.

Bydd y Brifysgol yn uno â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn y dyfodol agos

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau