Cynllun arloesol POWIS yn rhoi cwmni o Abertawe yn y sedd flaen

Wedi ei bostio ar 23 Awst 2011
Cogentpicture

Roger a Pauline Pownall gyda myfyriwr PhD Nigel Jones

Faint o seddi ydych chi wedi eistedd ynddyn nhw heddiw? Meddyliwch am funud. Yn y swyddfa, yn y car, ar y bws, ar y beic efallai - er gwaethaf y cymorth a’r gynhaliaeth maen nhw’n ei roi, dyw’r rhan fwyaf o bobl ddim yn meddwl am eiliad am y stori y tu ôl i wneuthuriad y sedd. Efallai i un o’r seddi rydych chi wedi eistedd arni heddiw gael ei chynllunio gan Cogent Passenger Seating.

Yn ddiweddar cymeradwywyd Cogent, cwmni o Abertawe, am Ysgoloriaeth Arloesi Tywysog Cymru (POWIS).

Sefydlwyd Cogent ym 1996 ac ar yr olwg gyntaf dyw’r cwmni ddim yn debyg i gwmni POWIS nodweddiadol: mae wedi’i hen sefydlu yn ei faes ac yn un o brif gyflenwyr arbenigol seddi bysiau mini a bysiau mwy o faint. Fodd bynnag, daeth awydd cryf y perchnogion Roger a Pauline Pownall, i arloesi’n llwyddiannus at y dyfodol â Cogent a’u myfyriwr PhD, Nigel Jones, at ei gilydd drwy raglen POWIS ym mis Hydref y llynedd.

Ond dyw Nigel ddim yn enghraifft glasurol o fyfyriwr PhD chwaith. Mae’n dangos sut gall profiad gweithiwr yn aml fod yn ffactor allweddol wrth i gwmni ddechrau meddwl y tu hwnt i'w faes cyffredin. Fel myfyriwr aeddfed â gradd Athro mewn Datblygu Cynnyrch Cyflym, daw Nigel â llawer iawn o brofiad mewn amrywiol feysydd ymchwil a datblygu, gan rannu’r un brwdfrydedd a symbyliad â Roger a Pauline i symud Cogent i’r brig yn y diwydiant seddi modurol.

Mae Nigel yn disgrifio POWIS fel “yr ateb perffaith i’r ddolen goll rhwng myfyrwyr a diwydiant oherwydd mae wedi’i gynllunio i gipio meddyliau profiadol ac arloesol unigolion ac uno'r sgiliau hynny â chwmnïau yng Nghymru i hybu cyfleoedd masnachol.”

Cafodd Cogent ei gydweddu’n ofalus â’r ysgolhaig mwyaf addas yn ôl anghenion y cwmni. Roedd profiad Nigel yn nodwedd bwysig yn y penderfyniad i’w recriwtio gan fod y prosiect ymchwil a datblygu hwn yn bwriadu dod ag arloesi i gynhyrchion presennol Cogent a hefyd roedd angen rhywun â chefndir cadarn mewn diwydiant. Hyd yma, mae Nigel wedi dod â chynllunio drwy gyfrifiadur i’r cwmni ac wedi cynnal peirianneg wrthdroadol ar y cynhyrchion presennol gan wella effeithlonrwydd cynhyrchu a defnyddio’r methodolegau diweddaraf gyda’r cynlluniau presennol. Ei nod yw darparu cynhyrchion uwch i Cogent ar gost is sy'n caniatáu i'r cwmni gystadlu'n llwyddiannus yn eu marchnad. Dros y blynyddoedd nesaf gobaith Nigel yw ymwreiddio ei syniadau arloesol yn llawn yn y brand.

Roedd y busnes wrth ei fodd i gael ei gymeradwyo am Ysgoloriaeth Arloesi Tywysog Cymru (POWIS) y llynedd a chred Roger “gyda chefnogaeth frwdfrydig Academi Fyd-Eang Prifysgol Cymru, a chyda mynediad at y technolegau a chyfarpar diweddaraf ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe, gall Cogent edrych ymlaen at gynhyrchion a phrosesau newydd, arloesol.”

Caffaelodd Roger Pownall a’i wraig Pauline Cogent mewn proses o brynu gan y rheolwyr yn 2005 ac ers hynny maen nhw wedi meithrin a datblygu’r cwmni i’w sefyllfa bresennol.

Nid dim ond recriwtio myfyrwyr PhD disglair i ymgymryd ag ymchwil a datblygu mewn cwmnïau Cymreig mae POWIS. Mae hefyd yn ymwneud â chreu tîm medrus iawn o gwmpas y cwmni a’r myfyriwr PhD i sicrhau bod y syniad arloesi yn dod i’r farchnad yn llwyddiannus cyn gynted â phosibl. Yn achos Cogent mae’r tîm hwn yn cynnwys Dr. Will Krawszik - Cymrawd Arloesi POWIS sydd â chefndir mewn peirianneg fodurol ac sydd wedi gweithio â TVR ac ar Bloodhound (prosiect â’r bwriad o fynd â’r record am gyflymder ar y tir dros 1000mph). Cyflenwir goruchwyliaeth academaidd gan dîm o Brifysgol Fetropolitan Abertawe - Dr. Owen Williams (cyfansoddiau), Dr. Ian Walsh (cynllunio modurol), Chris Wyatt (dadansoddi elfennau cain). Caiff y prosiect ei oruchwylio gan yr Athro Kelvin Donne a benodwyd i Gadair Ymchwil gyntaf Prifysgol Cymru ym mis Mawrth y llynedd.

/Diwedd

Nodiadau i Olygyddion:

Mae Academi Fyd-Eang Prifysgol Cymru wedi cynllunio POWIS yn benodol i ddod â’r sector breifat a graddedigion disglair o bedwar ban byd at ei gilydd ynghyd ag arbenigedd academaidd o Gymru ac yn fyd-eang.

I gael rhagor o wybodaeth am y Gynhadledd a’r Academi Fyd-Eang e-bostiwch: global.academy@wales.ac.uk neu ewch i: www.gloabalacademy.org.uk

I gael gwybodaeth am Brifysgol Cymru ewch i: www.cymru.ac.uk

I gael gwybodaeth i’r wasg a’r cyfryngau, cysyllter â Tom Barrett, Swyddog Cyfathrebu, Prifysgol Cymru: t.barrett@cymru.ac.uk

 

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori