Fujitsu yn ennill cytundeb i hybu uwchgyfrifiaduro yng Nghymru

Wedi ei bostio ar 22 Mawrth 2011
fujitsu

O'r chwith, Dr Kazuo Murano, Ieuan Wyn Jones a Roger Gilbert

Heddiw (Mawrth 22) cyhoeddwyd Fujitsu, y cwmni technoleg byd-eang enfawr, fel partner newydd Prifysgolion Cymru. Nod y bartneriaeth yw creu rhwydwaith uwchgyfrifiaduro o safon fyd-eang unigryw gwerth £40 miliwn, yn ogystal â sefydliad ymchwil a datblygiadau arloesol ac academi sgiliau.

Bydd y rhywdwaith gefnogol yn ymestyn i bob cornel o Gymru gyda chyrhaeddiad ledled y byd.

Mae’r cytundeb werth £15 miliwn dros bedair blynedd i Fujitsu a nhw fydd yn darparu’r rhwydwaith a’r gwasanaethau.

Mae hyn yn cynrychioli cam enfawr mewn cyfrifiaduro perfformiad uchel yng Nghymru a bydd yn cyflwyno’r dechnoleg gyfrifiaduro fwyaf datblygedig sydd ar gael i’r wlad.

Gall cyfrifiaduro perfformiad uchel ddelio a dadansoddi meintiau enfawr o ddata ar gyflymder uchel gan ddod â datblygiadau arloesol i’r farchnad yn gynt.

Mae prosiect Cyfrifiaduro Perfformiad Uchel Cymru (HPC Cymru) o bwys strategol i economi Cymru ac yn creu gallu uwchgyfrifiaduro ledled y wlad sydd ar gael i brifysgolion a diwydiant. Bydd yn sefydlu Cymru fel canolfan ryngwladol flaengar ar gyfer ymchwil cyfrifiadurol arbenigol gan ddarparu mantais gystadleuol gref.

Mae graddfa a ffurf ddosranedig y fenter, yn ogystal â’i natur agored i fusnesau yn golygu ei fod yn unigryw ac yn ddigynsail yn y DU a gweddill Ewrop.

Ar gael drwy rwydwaith wedi ei chysylltu â 12 safle ledled Cymru, cefnogir y buddsoddiad mewn cyfleusterau ac offer uwchgyfrifiaduro gan fuddsoddiad mawr mewn datblygu sgiliau uwch ac hyfforddiant yn ogystal ag hyfforddi hollol addas a chymorth ymchwil ar gyfer busnes.

Dechreua Fujitsu ar y gwaith yn syth gyda chymorth eu partneriaid sy’n cynnwys enwau cyfarwydd megis Microsoft ac Intel. Y nod yw i’r prosiect fod yn gwbl weithredol erbyn diwedd y flwyddyn.

Yn disgrifio’r prosiect, dywedodd Ieuan Wyn Jones, y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth, ei fod yn fuddsoddiad mawr yn nyfodol Cymru – yn darparu’r cyfleusterau uwchgyfrifiaduro a’r staffio sydd ei angen ar gyfer cynnydd yn y dyfodol.

Dywed: “Bydd yn darparu cefnogaeth hanfodol ar gyfer sectorau diwydiant allweddol yn ogystal ag ysgogi tyfiant mewn TGCh a diwydiannau eraill. Mae’n cefnogi ein rhaglen Adnewyddu Economaidd gan roi mantais gystadleuol i fusnesau. Bydd hyn yn annog diwydiant sy’n ychwanegu gwerth uwch ac yn gwneud Cymru yn lle deniadol ar gyfer buddsoddiad o werth uchel.”

Dywedodd siaradwr ar ran Fujitsu: “Ein gwaith ni gyda HPC Cymru fydd un o’r systemau grid dosbarth-menter mwyaf arwyddocaol yn Ewrop heddiw, a hwn fydd prosiect HPC mwyaf Fujitsu yn Ewrop.

“Yr hyn sy’n allweddol i ni yw’r ffaith fod HPC bellach yn fwy na mesur technegol uwchgyfrifiaduro ‘tera’ a ‘petaflop’.

Yn hytrach, mae’n ymwneud â’r hyn y gall HPC ei gyflawni ac yn y pendraw, y newid gall hynna wneud. Rydym yn hyderus bydd ein gwaith gyda HPC Cymru yn creu datblygiadau technoleg, sgiliau, ymchwil, swyddi ac economaidd sylweddol.”

Soniodd Lesley Griffiths, Dirprwy Weinidog dros Wyddoniaeth, Arloesi a Sgiliau yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, y buasai’n creu cyfnod newydd o ymchwil masnachol ledled Cymru gan ffurfio cydweithredu agos rhwng busnesau a phrifysgolion.

“Bydd yr academi ar’r rhaglenni sy’n ymestyn allan yn gyrru sgiliau lefel uchel hefyd, gydag amcanion cryf er mwyn adeilaidu lefelau sgiliau o fewn technoleg gwybodaeth a chyfathrebu, a gwyddor wedi ei seilio ar gyfrifiaduro. Bydd o gymorth i fusnesau ym mhob rhan o Gymru ac yn gweddu’r cymorth a ddarperir drwy’r rhaglen Adnewyddu Economaidd.”

Yng Nghaerdydd ac Abertawe/Penfro fydd y prif ganolfannau cyfrifiadur. Cysylltir y rhain gyda sbôcs yn Abertawe, Aberystwyth, Bangor a Phrifysgol Morgannwg â chyswllt pellach gyda Phrifysgolion Cynghrair Prifysgol Cymru a chanolfannau datblygiadau arloesol busnes drwy Gymru.

Mae HPC Cymru, a gyhoeddwyd mis Gorffennaf diwethaf, yn cynnwys tair elfen:
• buddsoddiad mewn offer newydd, hawdd mynd ato o ganolfannau ledled Cymru
• academi hyfforddi i ddatblygu sgiliau cyfrifiaduro perfformiad uwch ymysg ymchwilwyr
• a sefydliad er mwyn darparu gwasanaethau technegol lefel uchel i gefnogi gweithgareddau ymchwil ac economaidd.

Mae cerbyd pwrpasol, sef sefydliad elusengar, wedi ei sefydlu gan Brifysgolion Grŵp Dewi Sant a Phrifysgol Cymru a hwn fydd yn rheoli’r prosiect.
Mae arian y prosiect yn dod o’r canlynol –
£19m o gronfeydd Ewropeaidd ERDF ac ESF – wedi ei sianelu drwy WEFO.
£10m o Adran BIS y DU.
£4m o sefydliadau cydweithredol.
£5m o Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac incwm y sector preifat ac ymchwil.

Bydd y £40m o fuddsoddiad yn mynd tuag at gostau offer, rheolaeth a gweithredol dros y bum mlynedd gyntaf hyd at 2015. Datblygir cynllun er mwyn sicrhau cynaliadwyaeth ar ddiwedd y bum mlynedd.

Nododd Yr Athro Noel Lloyd, cadeirydd Addysg Uwch Cymru ac is-ganghellor Prifysgol Aberystwyth: “Mae HPC Cymru yn enghraifft wych o sefydliadau addysg uwch yng Nghymru yn cydweithio er mwyn cyrraedd nod cyffredin. Ni fyddai’r prosiect hwn wedi bod yn bosibl heb ymroddiad cymaint o bobl sy’n gweithio o fewn addysg uwch a Chynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae’r gwaith tîm a’r cydweithio wedi bod y rhagorol ac yn galonogol ar gyfer y dyfodol.”

/DIWEDD
Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori