Dyfarnu Grant Teithio Ellen Thomas Stanford

Wedi ei bostio ar 15 Gorffennaf 2013
pompei

Pompeii

Mae’n bleser gan y Brifysgol gyhoeddi mai enillwyr Grant Teithio Ellen Thomas Stanford eleni yw James Foster, Nina Kirk a Katie Bale.

Diben y grant teithio hwn yw darparu cyllid i fyfyrwyr sy’n dymuno symud ymlaen gydag astudiaethau’n ymwneud â’r Clasuron, Groeg neu Ladin ac yn fwy penodol i’w ddefnyddio i fynychu cyrsiau gwyliau neu deithio tramor i ymweld ag amgueddfeydd a safleoedd archeolegol sy’n berthnasol i’w rhaglen astudio.

Mae’r myfyrwyr, sydd oll o Brifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant, wedi derbyn £1,500 o gyllid i’w cynorthwyo yn eu hastudiaethau a’u teithiau perthnasol.

Ar hyn o bryd mae James Foster yn astudio Hanes Hynafol yn Ysgol y Clasuron ar Gampws Llanbedr Pont Steffan, ac mae newydd gwblhau ei ail flwyddyn. Ei fwriad yw defnyddio’r grant i deithio i Dwrci ddechrau 2014.

Eglurodd James yr hyn mae’r grant yn ei olygu i’w astudiaethau:

"Byddai’n amhosibl yn ariannol i mi deithio dramor i ymchwilio heb y grant teithio. Mae’n hynod o ddefnyddiol gallu mynd allan i’r lle rydych chi’n ei astudio neu’n ei ymchwilio a’i weld trosoch chi eich hun. Bydd y grant hwn yn fy ngalluogi i deithio i’r lle rwyf i’n ei ymchwilio ar gyfer fy nhraethawd ymchwil a bydd yn newid fy nghanfyddiadau a fy syniadau am y pwnc er gwell.”

Mae’r cyfeillion Nina Kirk a Katie Bale newydd gwblhau eu blwyddyn olaf yn PC:TDS yn astudio Hanes Hynafol ac Astudiaethau Clasurol yn eu tro. Mae’r ddwy yn disgwyl graddio y mis hwn a newydd ddychwelyd o daith i’r Eidal yr oedd modd iddyn nhw dalu amdano gyda’u grantiau teithio.

Gyda’r dyfarniad trefnodd y ddwy daith wythnos i Rufain a Pompeii, a hefyd i Herculaneum a Sorrento, gan ymweld â safleoedd megis y Fforwm, Ffynnon Trefi a’r Colosewm yn Rhufain, yn ogystal ag ymweliad â Dinas y Fatican.

Dywedodd Nina am y daith:

“Roedd ymweld â safleoedd hynafol Pompeii a Herculaneum yn gyffrous iawn oherwydd rydym ni wedi bod yn dysgu am y safleoedd hyn dros y tair blynedd diwethaf. Mae’r dyfarniad wedi helpu i sicrhau ein bod ni’n gallu gweld popeth heb orfod poeni am ddewis rhwng dau safle oherwydd arian.

Wrth son am ei chynlluniau yn y dyfodol, dywedodd Nina:

“Yn nhermau helpu gyda fy astudiaethau, er fy mod i’n graddio ym mis Gorffennaf, rwyf i’n gobeithio mynd yn athrawes Clasuron/Hanes Hynafol Safon Uwch, a bydd gweld y safleoedd hynafol hyn fy hun yn helpu fy sgiliau addysgu a gwella’r wybodaeth sydd gennyf i fydd yn ei dro yn gwella fy addysgu.

Hefyd, gan fod y daith wedi bod yn gymharol isel o ran cost, rwyf i eisoes yn ystyried defnyddio gweddill y grant i fynd ar daith arall i Athen a Chreta yn ddiweddarach yn yr haf i ymweld â'r safleoedd hynafol yno megis y Parthenon a Phalasau Monaidd Creta, gan gynyddu fy ngwybodaeth am Roeg hynafol fwy fyth. Mae'r dyfarniad hwn yn golygu bod y ddwy daith rwyf i wedi bod yn eu cynllunio drwy fy mywyd yn gallu digwydd."

/Diwedd

I gael rhagor o wybodaeth am Grant Teithio Ellen Thomas Stanford, neu unrhyw un o’r Ysgoloriaethau a grantiau eraill mae’r Brifysgol yn eu gweinyddu, ewch i www.cymru.ac.uk/scholarships

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori