Canolfan yn Cynnig Cyngor i Ysgolion ar Ddefnyddio Grant Amddifadedd Disgyblion yn Effeithiol

Wedi ei bostio ar 14 Ebrill 2014

Mae Canolfan Cymru ar gyfer Tegwch mewn Addysg wedi cyhoeddi adnodd, ac wedi trefnu cyfres o weithdai i gyd-fynd ag ef, i helpu arweinwyr ac ymarferwyr addysg i ddefnyddio Grant Amddifadedd Disgyblion (PDG) yn effeithiol.

Mae un plentyn o bob tri yng Nghymru yn byw mewn tlodi. Ceir cysylltiad cryf rhwng byw mewn tlodi a chymwysterau addysgol isel. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno cymorth ychwanegol i ysgolion ar ffurf Grant Amddifadedd Disgyblion i roi sylw i’r flaenoriaeth genedlaethol o fynd i’r afael â thlodi a thorri’r cysylltiad rhwng tlodi a chyrhaeddiad addysgol isel.

Yn 2014-15 mae Grant Amddifadedd Disgyblion ar gael am y drydedd flwyddyn ac mae’n dyblu i £918 y disgybl. Fe’i defnyddir i gynorthwyo disgyblion sy’n gymwys i dderbyn cinio ysgol am ddim, sef y prif fesur o amddifadedd disgyblion a ddefnyddir gan Lywodraeth Cymru, a Phlant sy’n Derbyn Gofal.

Mae Canolfan Cymru ar gyfer Tegwch mewn Addysg wedi cyhoeddi dogfen a fydd yn helpu gwneud defnydd effeithiol o’r Grant Amddifadedd Disgyblion. Bydd yn cynorthwyo ysgolion i benderfynu pa ymyriadau sydd orau i’w disgyblion yn seiliedig ar dystiolaeth arolygiadau, gwerthusiadau ac ymchwil sydd ar gael.

Ar sail y dystiolaeth hon awgryma bod angen i ysgolion gymryd tri cham hanfodol: nodi’r grŵp targed, ei nodweddion a’i anghenion; cynllunio ymyriadau sy’n gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o adnoddau; monitro a gwerthuso eu heffaith.

Meddai’r Athro David Egan, Cyfarwyddwr y Ganolfan: “Mae’r adnodd hwn yn rhoi arweiniad hwylus a seiliedig ar dystiolaeth i ysgolion ac arweinwyr addysgol ar sut i wneud y defnydd mwyaf effeithiol o’r Grant Amddifadedd Disgyblion. O gofio ffocws cynyddol Estyn, Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol ar y defnydd o’r cyllid hwn, mae’r adnodd hwn yn debygol o fod yn gymorth amhrisiadwy i ysgolion.”
Mae’r Ganolfan hefyd yn cynnig cyfres o weithdai hanner diwrnod i gyd-fynd â’r adnodd. Nod y gweithdy yw sicrhau bod gan arweinwyr ysgolion y wybodaeth, y sgiliau a’r hyder sydd ei angen i ddatblygu cynllun effeithiol i ddefnyddio’r Grant Amddifadedd Disgyblion yn eu hysgol.

Mae sesiynau bore a phrynhawn ar gael fel a ganlyn:
Dydd Gwener 9 Mai, Village Hotel, Caerdydd
Dydd Llun 12 Mai, Village Hotel, Caerdydd
Dydd Iau 15 Mai, Imperial Hotel, Llandudno
Dydd Mawrth 20 Mai, Canolfan Halliwell, Caerfyrddin

I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.uwtsd.ac.uk/wcee

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau