Dathlu Graddedigion 2011

Wedi ei bostio ar 5 Mai 2011
WNSUniversityIntGraduation162

Graddedigion

Bydd ysgolheigion o bedwar ban byd yn dod i leoliad eiconig Canolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd ar 6 Mai 2011, gan nodi diwedd eu hastudiaethau gyda dathliad graddio a drefnir gan Brifysgol Cymru.

Bydd y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Ustus Thomas a’r cyn-bennaeth HSBC ac ariannwr, Dyfrig John CBE, ill dau yn derbyn graddau er anrhydedd yn ystod yr achlysur mewn cydnabyddiaeth o’u gwasanaethau i’w meysydd gwaith.

Wedi darllen y Gyfraith yng Ngholeg Trinity Hall, Caergrawnt, dechreuodd yr Arglwydd Ustus Thomas ei yrfa fel Cymrawd y Gymanwlad yn Ysgol y Gyfraith Prifysgol Chicago. Dros y blynyddoedd nesaf gwnaeth enw iddo’i hun fel Cwnsler y Frenhines a Barnwr yn Uchel Lys Cymru a Lloegr cyn cael ei benodi’n Llywydd Rhwydwaith Cynghorau Barnwriaeth Ewrop.

Gan fynd ag ef mor bell â’r India, enillodd Dyfrig John gydnabyddiaeth eang i’w waith gydag HSBC, gan gynnwys CBE. Ers dychwelyd i Gymru yn 2009, mae wedi’i benodi’n Gyfarwyddwr Cymdeithas Adeiladu’r Principality a Llywydd Cymdeithas Pensiynau HSBC.

Arweinir y dathlu gan y Parchedicaf Ddr Barry Morgan, Archesgob Cymru a Dirprwy Ganghellor Prifysgol Cymru. Caiff pob myfyriwr ei gyfarch yn bersonol gan yr Is-Ganghellor yr Athro Marc Clement, ynghyd â Chadeirydd i gyngor y Brifysgol ac uwch swyddogion eraill Prifysgol Cymru.

Yn bresennol yn y ganolfan fe fydd dros 800 o raddedigion a’u gwesteion, a fydd yn teithio i Dde Cymru o amrywiaeth eang o wledydd. Mae’r cynulliad amlddiwylliannol yn dyst i gysylltiadau rhyngwladol cryf y Brifysgol. Ers iddo gael ei sefydlu ym 1998 mae’r digwyddiad bywiog hwn wedi parhau i dyfu wrth i raddedigion, eu teuluoedd a’u cyfeillion o bedwar ban byd ymgasglu yng Nghaerdydd i ddathlu.

Dywedodd yr Athro Marc Clement:

“Crëwyd Prifysgol Cymru drwy ewyllys a chydweithio gwerin Cymru, i roi cyfle i ddynion a menywod ifanc Cymru gael addysg uwch yn agos at eu cartrefi. Mae’r Brifysgol heddiw yn falch i fod yn cynnal y traddodiad cydweithredol hwn o ddarparu cyfleoedd addysgol i fyfyrwyr, ond bellach ar raddfa fyd-eang, drwy ei gwaith dilysu, ac mae’n wych gweld ein graddedigion newydd - eleni o golegau mewn dros ddwsin o wledydd - yn dathlu gyda’i gilydd yma yng Nghaerdydd.”

Ond ni fydd teuluoedd a chyfeillion na allant ddod i’r dathliad eleni yn cael eu hanghofio. Bydd delweddau o’r digwyddiad yng Nghanolfan y Mileniwm yn cael eu ffrydio’n fyw ar wefan y Brifysgol, a gallwch edrych arno drwy glicio’r ddolen hon: http://www.wales.ac.uk/cy/Study/Graduation/WatchtheCelebrationLive!.aspx

Os yw’r graddedigion a’u gwesteion yn bwriadu aros yng Nghaerdydd am ychydig ddyddiau neu am y diwrnod yn unig, bydd eu presenoldeb yn sicr yn hwb mawr i dwristiaeth Cymru a’r economi leol.

/Diwedd

I gael rhagor o wybodaeth am Brifysgol Cymru, ewch i: www.cymru.ac.uk/

I gael gwybodaeth i’r wasg a’r cyfryngau neu i ofyn am gyfweliad gyda’r raddedigion anrhydedd, cysylltwch â Tom Barrett, Swyddog Cyfathrebu, Prifysgol Cymru: t.barrett@cymru.ac.uk

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau