Llwyddiant i Bawb yn dod â'i Rhaglen Ysgolion Arobryn i Gymru

Wedi ei bostio ar 8 Hydref 2014
Achievement for All

Yr Athro David Egan a Yr Athro Sonia Blandford

Roedd Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg yn falch o fod yn rhan o lansiad swyddogol rhaglen Llwyddiant i Bawb yng Nghymru, sef Llwyddiant i Bawb Cymru. Cefnogwyd y digwyddiad, a gynhaliwyd yn Adeilad Pierhead Bae Caerdydd ar 2 Hydref, gan Christine Chapman AC.

Sefydlwyd Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Cymru. Mae’n cynrychioli ymrwymiad gan y prifysgolion i ddatblygu polisi, ymchwil cymhwysol ac arfer arloesol a fydd yn cyfrannu at wella cydraddoldeb o fewn system addysg Cymru.

Ers mis Ionawr eleni, mae cynllun peilot llwyddiannus o Llwyddiant i Bawb wedi bod yn rhedeg gyda Chonsortiwm Canolog y De mewn 14 o ysgolion Braenaru yn yr ardal, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg, consortia addysg rhanbarthol ac ysgolion yng Nghymru.

Dengys data o ysgolion Braenaru cynnydd sylweddol mewn darllen, ysgrifennu a mathemateg. Gwnaeth disgyblion ar y rhaglen un is-lefel o gynnydd y tymor, a fyddai’n arwain at un lefel Cwricwlwm Cenedlaethol o gynnydd y flwyddyn - sy’n gynnydd uwch na’r hyn a geir mewn ysgolion yn Lloegr.

Mae’r rhaglen Llwyddiant i Bawb yn rhedeg dros ddwy flynedd ac fe’i cyflwynir mewn partneriaeth gan ‘Pencampwr’ enwebedig yr ysgol a ‘Hyfforddwr Cyflawniad’. Mae’r fframwaith yn cysylltu pedair prif elfen o welliant ysgol: 

  • Arweinyddiaeth – gyda ffocws cryf ar welliant a arweinir gan ysgolion i drawsnewid deilliannau i ddisgyblion agored i niwed 
  • Addysgu a dysgu – gan gynnwys tracio, cynllunio a chyflwyno asesu a data 
  • Ymgysylltu â Rhieni – sgyrsiau strwythuredig gyda rhieni sy’n ffocysu ar ddeilliannau addysgol 
  • Deilliannau a chyfleoedd ehangach – gwella ymddygiad, presenoldeb a chyfranogiad ym mywyd yr ysgol

Dywedodd Sonia Blandford, sylfaenydd a Phrif Weithredwr Llwyddiant i Bawb: “Rydym wrth ein bodd i ddechrau ar bennod newydd o’n gwaith i gulhau’r bwlch a gwella deilliannau i blant a phobl ifanc agored i niwed a dan anfantais yng Nghymru. Mae ein Rhaglen Ysgolion yn cael effaith enfawr ar y plant a’r ysgolion sy’n cymryd rhan, gyda llawer o blant yn gwneud cynnydd cyflymach mewn darllen, ysgrifennu a mathemateg na’u cyfoedion mewn ysgolion eraill. Rwy’n falch iawn ein bod yn cyflwyno Llwyddiant i Bawb Cymru i ysgolion yng Nghymru er mwyn helpu i wella cyfleoedd bywyd plant.”

Roedd y digwyddiad ddydd Iau yn dathlu gwaith caled yr ysgolion braenaru event, ac roedd yn cynnwys perfformiad cerddorol gan fyfyrwyr Ysgol Gyfun Y Bari a ffilm gan Ysgol Gynradd Cadoxton. Bu Brian Lamb OBE, Cadeirydd Llwyddiant i Bawb, Sonia Blandford, a David Egan, Cyfarwyddwr Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg yn annerch y digwyddiad. Clywodd y gynulleidfa gan Mary Davis, Pennaeth Cynorthwyol Ysgol Bryn Hafren, ynglŷn â sut y mae’r rhaglen wedi eu helpu i wella deilliannau eu disgyblion.

Gall ysgolion Cynradd, Uwchradd ac Arbennig ac Unedau Cyfeirio Disgyblion yng Nghymru gofrestru nawr i ymuno â Rhaglen Llwyddiant i Bawb. Am ragor o wybodaeth, ewch i: www.afa3as.org.uk neu anfonwch e-bost, enquiries@afa3as.org.uk

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori