Dathliad Graddio Prifysgol Cymru 2014

Wedi ei bostio ar 1 Mai 2014

Ar 1 a 2 Mai bydd ysgolheigion yn eu capiau a’u gynau’n llenwi Canolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd i nodi diwedd eu hastudiaethau mewn Dathliad Graddio wedi’i drefnu gan Brifysgol Cymru. Bydd dros 1500 o raddedigion ac yn agos i 2500 o’u gwesteion yn rhannu’r dathliadau gan ddod o bedwar ban byd gan gynnwys o Hong Kong, India, Singapore ac Ewrop.

Is-Ganghellor y Brifysgol, yr Athro Medwin Hughes DL, fydd yn arwain y seremonïau, a bydd pob un sy’n derbyn gradd yn cael cyfarchiad personol gan uwch Swyddogion Prifysgol Cymru.

Bydd y Brifysgol hefyd yn dyfarnu graddau er anrhydedd i gydnabod cyflawniadau mewn academia, y celfyddydau, llenyddiaeth, gwyddoniaeth, masnach a diwydiant, bywyd proffesiynol a gwasanaeth i’r cyhoedd neu i’r Brifysgol. Y pum unigolyn sy’n derbyn y graddau hyn eleni yw:

Syr Michael Barber - Doethur mewn Llên honoris causa- i gydnabod gwasanaethau i addysg ar y llwyfan byd-eang gan gynnwys datblygu systemau a diwygio addysg yn y DU.
Mae Syr Michael yn Brif Ymgynghorydd Addysg gyda Pearson, ac yn gyn ymgynghorydd y llywodraeth a strategydd addysg ynghyd â bod yn awdurdod blaenllaw ar systemau a diwygio mewn addysg (gwella ysgolion, safonau, perfformiad a chyllido) yn y DU ac yn rhyngwladol. Mae ganddo ddiddordeb penodol mewn sicrhau cyfleoedd addysgol i blant o deuluoedd incwm isel yn y byd datblygol.

Yr Athro Brian C Lentle MD – Doethur yn y Gwyddorau honoris causa – i gydnabod y cyfraniad byd-eang gan un o raddedigion Prifysgol Cymru i Radioleg a Meddygaeth Niwclear.
Graddiodd yr Athro Lentle o Ysgol Meddygaeth Genedlaethol Cymru ac mae’n hyrwyddwr addysg rhyngwladol ynghyd ag adeiladu cysylltiadau i hyrwyddo ymchwil mewn Radioleg a Meddygaeth Niwclear. Mae’n gyn Lywydd Cymdeithas Radioleg Gogledd America, ac yn awdurdod byd-eang ar radioleg osteoporosis a hanes meddygaeth.

Ei Anrhydedd y Barnwr Eifion Roberts – Doethur yn y Cyfreithiau honoris causa- i gydnabod ei gyfraniad i’r gyfraith ac addysg uwch yng Nghymru.
Ers cwblhau gyrfa nodedig yn y gyfraith - fel Bargyfreithiwr a Barnwr ar Gylchdaith Cymru a Chaer, mae’r Barnwr Eifion Roberts wedi gwneud cyfraniad enfawr i addysg uwch yng Nghymru ers dros 25 mlynedd. Roedd hyn yn cynnwys tymhorau’n gwasanaethu fel Aelod a Chadeirydd Prifysgol Bangor, ac er 2007 fel Aelod o Gyngor Prifysgol Cymru.

Mr Lewis Jones Evans- Doethur mewn Economeg a Gwyddor Gymdeithasol honoris causa- i gydnabod ei gyfraniad i ddiwylliant a threftadaeth Cymru a’i gefnogaeth i Brifysgol Cymru ac addysg uwch yng Nghymru.
Mae Lewis Jones Evans yn ŵr busnes llwyddiannus ac yn gyn Reolwr Gyfarwyddwr Girobank plc, ac wedi bod yn gefnogwr brwd i iaith a diwylliant Cymru ers dros 25 mlynedd - gan gynnwys fel aelod o Fwrdd Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Bwrdd Twristiaeth Cymru a Busnes yn y Gymuned, Cadeirydd Cymdeithas Genedlaethol y Caeau Chwarae (Cymru) a Chyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Opera Bae Caerdydd. Mae hefyd yn gyn aelod annibynnol o Fwrdd Gwasg Prifysgol Cymru a’r Pwyllgor Archwilio.

Mr Nigel Annett CBE- Doethur mewn Economeg a Gwyddor Gymdeithasol honoris causa- i gydnabod ei gyfraniad i arloesi busnes yn y diwydiant dŵr yng Nghymru.
Mae Nigel Annett wedi ymddeol yn ddiweddar o’i swydd yn Rheolwr Gyfarwyddwr Dŵr Cymru Welsh Water. Roedd yn gyd-sylfaenydd Glas Cymru, y cwmni dielw sy’n berchen ar Dŵr Cymru ar ran cwsmeriaid Cymru dan fodel busnes a gynlluniwyd yng Nghymru ac i Gymru sydd wedi arddangos arloesi Cymreig ac wedi ennill gwobrau am gyfrifoldeb corfforaethol a chymdeithasol. Yn 2014, fe’i gwnaed yn Gomander yr Ymerodraeth Brydeinig am wasanaethau i’r diwydiant dŵr ac am ei wasanaethau gwirfoddol i’r elusen ryngwladol Water Aid.

Mae’r Brifysgol yn falch i gydnabod y cyflawniadau a’r cyfraniadau mae Syr Michael Barber, yr Athro Brian C Lentle, ei Anrhydedd y Barnwr Eifion Roberts, Mr Lewis Jones Evans a Mr Nigel Annett CBE wedi’u gwneud yn eu meysydd penodol, ac mae’n falch iawn i’w croesawu’n Raddedigion Er Anrhydedd Prifysgol Cymru.

Bydd y graddedigion a’u gwesteion yn aros yng Nghaerdydd a’r cyffiniau, fydd yn cynnig cyfle iddynt ymweld â safleoedd ac atyniadau lleol, ac a fydd hefyd yn hwb i dwristiaeth Cymru ac i’r economi leol.

/Diwedd

Nodiadau i Olygyddion:

I gael rhagor o wybodaeth am Brifysgol Cymru ewch i: www.cymru.ac.uk
I gael gwybodaeth i’r wasg a’r cyfryngau cysylltwch â’r Tîm Cyfathrebu drwy ebost communications@wales.ac.uk

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori