Cyn-fyfyrwyr PC yn cystadlu am Ysgoloriaeth Bryn Terfel Urdd Gobaith Cymru

Wedi ei bostio ar 2 Hydref 2013
Gareth & Rhodri

Gareth Davies a Rhodri Prys Jones

Ddydd Sul, 6 Hydref, bydd Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru Gareth Davies a Rhodri Prys Jones yn ymuno â phedwar cystadleuydd arall i berfformio mewn cyngerdd unigryw a chyfle i ennill Ysgoloriaeth glodfawr Bryn Terfel Urdd Gobaith Cymru

Y chwe chystadleuydd yw prif enillwyr dan 25 oed Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir Benfro ac mae cyfle nawr iddyn nhw berfformio yn Neuadd Fawr Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, gyda’r cyngerdd yn cael ei ddarlledu’n fyw ar S4C.

Nod y wobr a sefydlwyd yn ôl ym 1999, yw meithrin talent rhai o berfformwyr ifanc gorau Cymru. Yn ogystal â’r clod o ennill yr Ysgoloriaeth uchel ei bri, bydd y buddugol hefyd yn cael gwobr ariannol o £4,000 i’w defnyddio i ddatblygu eu talent at y dyfodol.

Mae’r Ysgoloriaeth hefyd yn cysylltu enw’r enillydd gyda’r canwr enwog Bryn Terfel, sydd yn gefnogol iawn i ddatblygu talent newydd yng Nghymru.

Graddiodd Gareth, sy’n 20 oed, yn ddiweddar o Brifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant lle bu’n astudio ar raglen gradd ‘Yr Actor a’r Celfyddydau’ a bydd yn dechrau ar radd Meistr mewn Theatr Gerddorol yn Ysgol Actio Guilford Hall yn fuan. Teilyngodd ei le yn y cyngerdd drwy ennill y gystadleuaeth unawd o Sioe Gerdd yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, ac yn y dyfodol hoffai berfformio mewn sioeau cerdd yn Llundain.

Wrth siarad am y cyfleoedd a allai agor yn sgil yr ysgoloriaeth, dywedodd Gareth:

 “Y peth rwyf yn edrych ymlaen fwyaf ato yn y gystadleuaeth yw perfformio yn un o gystadlaethau mwyaf Cymru, gyda’r dalent aruthrol y byddaf yn rhannu llwyfan gyda nhw. Mae’r platfform gyrfaol sydd yn cael ei gynnig gan yr Ysgoloriaeth hefyd yn wych, a allaf i ddim dechrau dychmygu'r effaith bositif y gallai ennill yr Ysgoloriaeth gael ar fy ngyrfa! Byddai yn gydnabyddiaeth bwysig o fewn y diwydiant gan ei bod yn gystadleuaeth mor fawr ac enwog a mi fyddai’r wobr ariannol hefyd yn ddefnyddiol iawn i helpu i ariannu cwrs meistr drud!”

Graddiodd Rhodri, sy’n 21 oed, yn ddiweddar gyda gradd mewn ‘Cerddoriaeth a’r Cyfryngau’ o Brifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant ac mae’n parhau gydag addysg uwch a gradd Meistr mewn Astudiaethau Llais yn Ysgol Gerddoriaeth a Drama Guildhall yn Llundain. Enillodd y gystadleuaeth unawd yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, ac yn y dyfodol hoffai fod yn ganwr proffesiynol.

Wrth siarad am gyffro’r Ysgoloriaeth, dywedodd Rhodri:

“Mae am fod yn brofiad a braint anhygoel cael cystadlu am y wobr yn erbyn rhai o artistiaid ifanc mwyaf talentog Cymru. Y peth sydd yn fy nghyffroi fwyaf am gystadlu yw y posibilrwydd o ennill yr Ysgoloriaeth a chael perfformio darnau ydw i wedi eu dewis, sydd yn gweddu i mi, o flaen y genedl. Mi fyddai ennill yr Ysgoloriaeth yn golygu’r byd i mi. Byddai’n rhoi hwb enfawr i mi ganolbwyntio ar fy ngyrfa ac yn rhoi cydnabyddiaeth i mi ar lefel genedlaethol.” 

Y chwech fydd yn cystadlu am yr Ysgoloriaeth eleni (oll yn y categori o dan 25 oed) fydd:

Chloe Angharad-Bradshaw o Hengoed, Cwm Rhymni – enillydd yr Unawd Offerynnol
Gareth Davies o San Clêr ger Caerfyrddin – enillydd yr Unawd allan o Sioe Gerdd
Dion Davies o Gastell Newydd Emlyn – enillydd y Cyflwyniad Theatrig
Trystan Gruffydd o Bontypridd – enillydd y Ddawns Werin Unigol i fechgyn
Steffan Rhys Hughes o Langwyfan ger Dinbych - enillydd yr Unawd Cerdd Dant, Llefaru a Chyflwyniad Alaw Werin.
Rhodri Prys Jones o Lanfyllin - enillydd yr Unawd

Ddechrau mis Medi, cafodd y chwe chystadleuydd ddosbarthiadau meistr yng Nghanolfan Breswyl yr Urdd yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd. Yn ogystal â’u helpu i baratoi at y gystadleuaeth, roedd hwn hefyd yn gyfle iddyn nhw ddod i adnabod ei gilydd, derbyn arweiniad arbenigol ac ymarfer eu darn ensemble.

Wrth siarad am y cyngerdd arfaethedig, dywedodd Cyfarwyddwr yr Eisteddfod, Aled Siôn:

 “Mae gennym chwe unigolyn hynod dalentog yn cystadlu am yr Ysgoloriaeth eleni, ac mae eu brwdfrydedd a’u hawydd i ennill yn amlwg. Mae tocynnau ar ôl ar gyfer y cyngerdd yn Aberystwyth, felly dewch draw i gael gwledd o adloniant a gweld rhai o sêr ifanc gorau Cymru yn perfformio’n fyw, oll yn gobeithio ennill yr Ysgoloriaeth.”

Mae tocynnau ar gyfer y Cyngerdd yn Aberystwyth ar gael o Ganolfan y Celfyddydau ar 01970 623 232 neu arlein, www.aber.ac.uk/artscentre, ac yn costio £10.

I gael rhagor o wybodaeth am Ysgoloriaeth Bryn Terfel Urdd Gobaith Cymru ewch i’r wefan - http://www.urdd.org/eisteddfod/ysgoloriaeth-yr-urdd-bryn-terfel

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

In: Newyddion a Digwyddiadau