Darlith Flynyddol yr Adran Diwinyddiaeth

Wedi ei bostio ar 23 Medi 2013

Ar 16 Medi cynhaliodd Adran Diwinyddiaeth Cymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru ei darlith flynyddol yng Nghaerdydd.

Y darlithydd gwadd eleni oedd Dr Carys Moseley o Brifysgol Caeredin. Bu Dr Moseley yn astudio’r Clasuron a Diwinyddiaeth ym Mhrifysgolion Caergrawnt, Rhydychen a Chaeredin lle bu’n gymrawd ymchwil yn yr Ysgol Diwinyddiaeth rhwng 2008-2011. 

Yma, ceir adroddiad gan y Parchedig Elwyn Richards, Ysgrifennydd yr Adran, am y noson a darlith Dr Moseley:

"Yn ei gyflwyniad, cyfeiriodd Llywydd yr Adran, y Parchedig Derwyn Morris Jones, at fagwraeth Dr Carys Moseley yng Nghaerdydd a’i gyrfa addysgol ddisglair a aeth a hi o Gaerdydd i Gaergrawnt, Rhydychen a Chaeredin. Gwelir ehangder ei hysgolheictod yn ei dwy gyfrol ddiweddar, sef Nationhood, Providence and Witness: The State of Israel in Modern Protestant Theology and Social Theory (Wipf and Stock, 2013) a Nations and Nationalism in the Theology of Karl Barth (Oxford University Press, 2013).

Cynhaliwyd y ddarlith yn y City Church a daeth cynulleidfa deilwng o dros hanner cant ynghyd i wrando arni. Cafwyd darlith ysgolheigaidd a byrlymus ar gyfraniad Johannes Wallensis OFM (Siôn o Gymru) i fywyd Cymru yr Oesoedd Canol a diwinyddiaeth Urdd San Ffransis.

Olrheiniwyd ei rawd o fynachdy Llanfaes ym Môn i brifysgolion Rhydychen a’r Sorbonne a rhoddwyd sylw i’w ddiwinyddiaeth a’i ddaliadau moesol a gwleidyddol gan awgrymu y dylanwad posibl a gafodd ar feddylfryd a gwleidyddiaeth Cymru a chenhedloedd eraill yn ei oes ei hun. Roedd yn ffigwr o gryn bwys ond yn un a esgeuluswyd gan ysgolheictod mewn cyfnodau diweddarach. Yn wir, awgrymwyd ei fod cyn bwysiced diwinydd ac ysgolhaig â’r Albanwr John Duns Scotus.

 Cyflwynwyd y ddarlith gyda bywiogrwydd, brwdfrydedd a dychymyg a diolchwyd yn galonnog iawn i’r darlithydd gan y Dr Alun Tudur, gweinidog eglwys Ebeneser, Caerdydd lle y magwyd Dr Moseley.  

Cyhoeddir y ddarlith yn rhifyn 2014 o Diwinyddiaeth – gellir sicrhau copi drwy gysylltu â’r golygydd, yr Athro Euros Wyn Jones, Y Coleg Gwyn, Ffordd Ffriddoedd, Bangor LL57 2EH."

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori