Dathlu ein Graddedigion er Anrhydedd

Wedi ei bostio ar 9 Mai 2013
2013 HonoraryGraduates

Hywel Ceri Jones, Dai Jones Llanilar a Andrew Green

Cynhaliodd Prifysgol Cymru ei dathliadau Graddio blynyddol yn ddiweddar yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd. Ymunodd dros 2,000 o fyfyrwyr ynghyd â’u gwesteion â’r Brifysgol dros ddeuddydd i nodi diwedd eu hastudiaethau.

Yn ogystal â dathlu llwyddiannau ein myfyrwyr, derbyniwyd tri o Raddedigion er Anrhydedd i’r Brifysgol yn ystod y dathliadau. Dyfarnwyd y graddau hyn i gydnabod cyflawniadau naill ai i academia, y celfyddydau, llenyddiaeth, gwyddoniaeth, masnach a diwydiant, bywyd proffesiynol a gwasanaeth i'r cyhoedd neu i'r Brifysgol.

Y cyntaf i’w gyflwyno am Radd er Anrhydedd oedd Hywel Ceri Jones, CMG. Fe’i ganwyd yng Nghastell Nedd a’i addysgu yn yr hyn oedd yn Goleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, ar y pryd. Mae wedi dal sawl swydd ar lefel uchel yn y Comisiwn Ewropeaidd ac mae’n gyfrifol am greu llawer o raglenni blaenllaw’r UE gan gynnwys ERASMUS. Drwy gydol ei yrfa yn Ewrop bu’n ymgynghorydd Ewrop i Ysgrifennydd Gwladol Cymru a Chadeirydd y Ganolfan Polisi Ewropeaidd (Brwsel). I gydnabod ei ymrwymiad a’i ymroddiad oes i’w waith yn Ewrop, yn enwedig ym maes addysg, dyfarnodd y Brifysgol radd Doethur y Brifysgol er Anrhydedd i Hywel Ceri Jones, ac fe’i cyflwynwyd gan Alun Thomas, Cadeirydd Cyngor y Brifysgol.

Gan siarad ar ôl derbyn ei radd, dywedodd Hywel Ceri Jones: “Rwyf i’n hapus iawn i ddwysau fy mherthynas gyda Phrifysgol Cymru ac wrth fy modd yn gweld ymdrech sylweddol y Brifysgol i ddatblygu dimensiwn rhyngwladol o ansawdd uchel.”

Yr ail i’w anrhydeddu oedd Dai Jones Llanilar, MBE. Y cyflwynydd teledu a darlledwr radio Dai Jones yw un o wynebau mwyaf cyfarwydd ffermio Cymru. Dyfarnwyd MBE iddo yn Anrhydeddau 1999 am wasanaeth i adloniant yng Nghymru, a hefyd enillodd wobr BAFTA Cymru am ei gyfraniad i ddarlledu teledu Cymraeg, a Gwobr Syr Bryner Jones am ei gyfraniad i faterion gwledig (y ddau yn 2004). Cyflwynwyd Dai Jones gan yr aelod o’r Cyngor Arwel Ellis Owen, a dyfarnodd Prifysgol Cymru radd Athro yn y Celfyddydau honoris causa iddo, i gydnabod y cyfraniadau eang hyn i ddatblygiad amaethyddiaeth yng Nghymru ac am ei arbenigrwydd fel cyflwynydd teledu a chanwr.

Yn amlwg wrth ei fodd gyda’r gydnabyddiaeth hon, dywedodd Dai Jones Llanilar wrth dderbyn y wobr: “Mae’r anrhydedd yma wedi cyffwrdd fy nghalon ac mae fy niolch yn enfawr”.

Yr olaf i’w gyflwyno am Radd er Anrhydedd yn ystod y dathliadau oedd Andrew Green. Fe’i cyflwynwyd gan yr Athro Dafydd Johnston, Cyfarwyddwr Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, a dyfarnwyd iddo radd Doethur mewn Llên honoris causa, i gydnabod ei gyfraniad sylweddol i ddiogelu etifeddiaeth ddiwylliannol Cymru drwy ei waith fel Llyfrgellydd Cenedlaethol Cymru. Ar ôl gweithio mewn llyfrgelloedd Prifysgol yn Aberystwyth, Caerdydd, Sheffield ac Abertawe, penodwyd Andrew Green i’r swydd hon yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ym 1998, swydd y bu ynddi tan yn ddiweddar iawn. Yn ystod ei bymtheng mlynedd yn y swydd, mae’r Llyfrgell Genedlaethol wedi ffynnu; mae rhaglenni ymgysylltu a gweithgareddau addysg ar draws y wlad wedi sicrhau bod y llyfrgell yn cyflawni ei chenhadaeth fel sefydliad cenedlaethol ac mae'r defnydd arloesol o dechnoleg ddigidol wedi sicrhau bod casgliadau'r llyfrgell yn hygyrch arlein i gynulleidfa fyd-eang.

Dywedodd Andrew Green ar ôl y seremoni: “Ar ôl gweithio yn y sector Addysg Uwch yng Nghymru am y rhan fwyaf o fy ngyrfa, mae’n anrhydedd mawr i mi gael fy nghydnabod gan y Brifysgol yn y modd hwn.”

Mae’n bleser gan Brifysgol Cymru gydnabod llwyddiannau a chyfraniadau Hywel Ceri Jones, Dai Jones Llanilar ac Andrew Green yn eu meysydd penodol ac mae’n falch iawn i’w croesawu’n Raddedigion er Anrhydedd Prifysgol Cymru.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori