Enwi Carl Jones yn rownd derfynol Gwobr Indianapolis 2012

Wedi ei bostio ar 3 Ebrill 2012
Carl Jones with echo parakeet

Carl Jones gyda pharotan atsain

Ym mis Rhagfyr cyhoeddwyd fod Carl Jones wedi cael ei enwebu ar gyfer gwobr glodfawr cadwraeth anifeiliaid a bellach daeth y newyddion ei fod wedi ei ddewis yn un o’r chwech yn y rownd derfynol i ennill Gwobr Indianapolis 2012.

Mae’r cyn-fyfyriwr o Brifysgol Cymru yn un o chwe chadwraethwr amlwg sy’n cael eu hystyried ar gyfer Gwobr Indianapolis, gwerth $100,000, gafodd eu dethol o blith 29 enwebai gwreiddiol (oedd yn cynnwys cyn-fyfyriwr arall o Brifysgol Cymru, Gerardo Ceballos).

Sw Indianapolis oedd yn gyfrifol am gychwyn Gwobr Indianapolis, i fod yn elfen fawr o’i genhadaeth i rymuso pobl a chymunedau, yn lleol ac yn fyd-eang, i hyrwyddo cadwraeth anifeiliaid. Cyflwynir y wobr bob dwy flynedd, ac mae’n tynnu sylw’r byd at achos cadwraeth anifeiliaid ac at y dynion a’r menywod dewr, talentog ac ymroddedig sy’n treulio eu bywydau’n achub rhywogaethau anifeiliaid y Ddaear sydd mewn perygl.

Mae Carl Jones, Ph.D., yn arwain gwaith ar Ynysoedd Mascarene ac oherwydd ei ymroddiad diflino tuag at gadw ecoleg a rhywogaethau brodorol yr ynysoedd bach pellennig hyn yng Nghefnfor India - ac achub dwsin o rywogaethau rhag diflannu - y cafodd ei enwebu i’r rownd derfynol.

Amodau heriol yn y maes, cyllido prin, biwrocratiaeth y llywodraeth a sgeptigaeth cydweithwyr - ni fu’r un o’r rhain yn ddigon i ddigalonni Carl Jones, cyfarwyddwr gwyddonol y Mauritian Wildlife Foundation (MWF) a chymrawd cadwraeth rhyngwladol yn y Durrell Wildlife Conservation Trust yn sgil ei waith ar Ynysoedd Mascarene.  Mae wedi ei gydnabod am gymryd y brif ran wrth achub dwsin o rywogaethau rhag diflannu, yn cynnwys cudyll coch Mauritius, y golomen binc a’r parotan atsain; roedd eu niferoedd yn llai na 10 a bellach mae cannoedd ohonynt. Mae wedi adfywio dwsinau o ynysigau a ddiraddiwyd, wedi rheoli rhywogaethau ymledol ac wedi ail-gyflwyno planhigion, ymlusgiaid ac adar endemig. Ar hyn o bryd mae’n gweithio ar adfer ecosystem holl Ynysoedd Mascarene - sy’n dipyn o gamp.

Cafodd Carl ei eni a’i fagu yng Nghaerfyrddin ac enillodd radd meistr gwyddoniaeth a’i ddoethuriaeth ym Mhrifysgol Cymru Abertawe, fel ag yr oedd bryd hynny. Bellach mae’n rhannu ei amser rhwng Cymru a Mauritius ar gyfer ei waith.

Wrth siarad am beth roedd cyrraedd y cam hwn yng nghylch Gwobr Indianapolis yn ei olygu, dywedodd:

“Rwy’n falch iawn o fod yn y rownd derfynol gan fod hyn yn rhoi cydnabyddiaeth i’r gwaith yr wyf wedi treulio fy ngyrfa gyfan yn ei gyflawni. Mae’n dda gweld gwaith ar rywogaethau llai fel y Golomen Binc, Cudyll Coch Mauritius a Sginc Telfair yn cael ei gydnabod. Wedi’r cyfan, mae’r holl rywogaethau hyn, yn eu ffordd eu hunain, yr un mor garismataidd â rhai o’r anifeiliaid mwy. Mae hefyd yn dangos mwy o gydnabyddiaeth o’r technegau a ddefnyddiwyd gennym i adfer y rhywogaethau hyn, megis magu mewn caethiwed, ailgyflwyno, trawsleoli a rheoli dwys ar boblogaethau gwyllt. Rydw i’n gobeithio bod y gydnabyddiaeth gynyddol o’r math yma o waith yn arwydd o dderbyn yn well sut mae rheoli’n ymarferol  rywogaethau sydd mewn perygl, yn ogystal â’r dulliau mwy goddefol o’u gwarchod.”

Gan gyfeirio at y 6 yn y rownd derfynol, meddai Cadeirydd Gwobr Indianapolis, Myrta Pulliam:

“Mae ymroddiad hirdymor a dyfalbarhad di-ildio’r cadwraethwyr hyn i warchod rhywogaethau mewn perygl a’u hamgylcheddau’n ymgorffori cenhadaeth Gwobr Indianapolis. Mae’n anrhydedd i ni gael cydnabod eu hymdrechion.”

Bydd enillydd Gwobr Indianapolis 2012 yn derbyn $100,000, ynghyd â Medal Lilly. Cyflwynir y wobr yng Ngala Gwobr Indianapolis a gynhelir yno ar 29 Medi 2012.

/Gorffen

Darllenwch gwestiynau ac atebion blaenorol Carl Jones ar beth oedd yr enwebiad ym mis Rhagfyr yn ei olygu iddo fan hyn.

Am ragor o wybodaeth ar Wobr Indianapolis 2012, cliciwch fan hyn

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori