Y Barwn Wigley yn trafod adolygu'r Ail Siambr

Wedi ei bostio ar 2 Chwefror 2012
Baron Wigley

Baron Dafydd Wigley yn darlithio i'r grŵp

Ar 20 Ionawr, daeth criw o dros 30 o bobl ynghyd yn yr Hen Goleg ym Mhrifysgol Bangor i wrando ar ddarlith ddiddorol a dadlennol gan y Barwn Wigley.

Ers ei urddo’n Arglwydd yn 2010 mae cyn Arweinydd Plaid Cymru’n eistedd ar y traws feinciau yn Nhŷ’r Arglwyddi  ac ef yw’r gwleidydd cyntaf o Blaid Cymru i fynd i’r Ail Siambr gyda bendith ei blaid.

Trefnwyd y ddarlith gan Gangen Bangor o Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru, ac fe rannodd ysgrifennydd y gangen, Megan Hughes-Tomos, ei barn ar y noson gyda ni:

“Wrth groesawu deg ar hugain a mwy i’r cyfarfod dywedodd y Cadeirydd, Yr Athro Gareth Roberts, mai’r argraff gyffredinol a gafodd oedd bod pawb yn disgwyl yn eiddgar iawn i glywed beth fyddai pwnc darlith y Barwn Wigley.

Buom yn gwrando’n astud am ddeugain munud ar ddarlith gynhwysfawr a dadlennol yn rhoi inni gefndir ei ethol ef i Dŷ’r Arglwyddi, agwedd Plaid Cymru at Dŷ’r Arglwyddi, sefyllfa bresennol Tŷ’r Arglwyddi yn dilyn newidiadau diweddar a’r Papur Gwyn sy’n cael ei drafod ar hyn o bryd. 

Ond cafwyd llawer mwy na hynny; eglurwyd pam y bu newid yn agwedd ei blaid ei hun tuag at aelodaeth o Dŷ’r Arglwyddi a pham ei bod yn bwysig cael presenoldeb yno. Ond a hithau’n gyfnod pan fo dyfodol cyfansoddiad y Deyrnas Unedig yn y fantol wrth i’r Alban fynd ati i gynnal refferendwm gall yr holl drafodaeth am ddyfodol yr ail Dŷ gael ei goddiweddyd gan drafodaeth arall. Efallai mai mwy amserol a pherthnasol fydd ystyried sefydlu ail siambr a gynrychiolai system ffederal gwladwriaethau datganoledig petai’r Alban yn dymuno cael mesur helaethach o annibyniaeth.

Yn dilyn y ddarlith, cafwyd nifer o gwestiynau treiddgar ac wrth i’r noson ddirwyn i ben barn pawb oedd mai da oedd cael gwrando unwaith eto ar Dafydd Wigley, boed Farwn, aelod cynulliad neu aelod seneddol”.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori