Rhaglen Ddarlithoedd 2013/14 Cangen Bangor

Wedi ei bostio ar 10 Mawrth 2014

Gyda’r drydedd ddarlith, yr olaf yn rhaglen ddarlithoedd 2013/14 i’w chynnal ar 14 Mawrth,  Ysgrifennydd y Gangen Megan Tomos sy’n adrodd ar yr hyn sydd wedi bod yn flwyddyn brysur a boddhaus:

“Cynhaliwyd dau gyfarfod o Gangen Bangor y gaeaf hwn.  Braf oedd medru croesawu’r Dr Goronwy Wynne Owen i roi’r ddarlith gyntaf - Darwin drwy lygad y Cymro - ar 25 Tachwedd 2013.  Gohiriwyd y ddarlith hon ddwy flynedd yn ôl oherwydd salwch y Dr Goronwy Wynne Owen ond da oedd ei weld eleni yn holliach ac yn traethu mor frwdfrydig ag erioed.  Cafwyd cynulleidfa dda gyda nifer o wynebau newydd.  Yn sgil rhaglen yn gynharach ar S4C ar Wallace roedd diddordeb arbennig gan y gynulleidfa yng nghysylltiadau Darwin a Chymru.

Yna ar y dydd olaf o Ionawr cynhaliwyd y ddarlith Saesneg ar ein rhaglen eleni, sef Who was Mrs R.S. Thomas? Elsi Eldridge and The Dance of Life.  Traddodwyd y ddarlith  gan Helen Ellis-Williams.  Deilliodd y ddarlith o’r gwaith a wnaeth ar gyfer rhaglen ddogfen S4C ar Elsi Eldridge a’i murlun enwog. Er gwaethaf y tywydd garw, cafwyd ystafell orlawn gyda chynulleidfa o bell ac agos  o oddeutu 80 o bobl.  Cafwyd detholiad arwyddocaol o waith celf Elsi Eldridge yn gyfochrog â bywgraffiad o’i bywyd wrth iddi symud i fyw o fan i fan fel gwraig i’r offeiriad, bardd a chenedlaetholwr enwog R. S. Thomas.  Hefyd darllenwyd cerddi serch R. S. Thomas iddi gan amlygu nid yn unig ei werthfawrogiad o’i gwaith fel artist ond hefyd y berthynas ryfeddol rhwng gwr a gwraig ac yn yr achos yma rhwng bardd ac artist.  

Cynhelir y ddarlith olaf yn y gyfres o dair eleni ar nos Wener 14 Mawrth 2014 pan fydd y Dr Manon Wyn Jones yn traddodi darlith ar ei phriod faes sef dyslecsia.  Bydd y ddarlith yn Ystafell Gynadledda, Hen Goleg, Bangor (ar draws y ffordd i Neuadd P.J.) Ffordd y Coleg. Traddodir y ddarlith yn Gymraeg.”

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori