Cyn-fyfyriwr yn defnyddio strategaeth gyhoeddi arloesol i gyhoeddi nofel gyntaf

Wedi ei bostio ar 19 Hydref 2012
Mouseman

Y mis hwn mae Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru yn cyhoeddi ei nofel gyntaf, gan ddefnyddio'r hyn y mae'n gobeithio sy'n strategaeth gyhoeddi arloesol.

Disgrifir Mouseman gan Mark Woodward fel nofel gomig, dywyll ac anesmwyth. Mae'n trafod perthnasau cymdeithasol a rhamantaidd camweithredol dynion drwy fywyd MM, ei storïwr obsesiynol. Cafodd tair pennod gyntaf y gyfrol eu gosod ar restr fer Gwobr Lenyddol Yeovil 2012.

Caiff Mouseman ei chyhoeddi fel elyfr mewn pum rhifyn wythnosol drwy Amazon ac fel PDF am ddim. Bydd darllenwyr yn cael eu gwahodd i bostio sylwadau, beirniadaeth a chwestiynau ar dudalen Facebook Mouseman, lle bydd Marc hefyd yn postio ei ymatebion. Cyhoeddwyd y rhifyn cyntaf ar 16 Hydref, ac unwaith y bydd y pum rhifyn wedi'u rhyddhau, bydd y gyfrol yn mynd ar werth fel elyfr a chyfrol clawr caled.

Wrth siarad am ei resymau dros gyhoeddi ei nofel yn y ffordd hon, esbonia Mark:

“Fy nod yw cysylltu â darllenwyr a gwneud y broses ddarllen yn fwy rhyngweithiol, ac o bosibl diwygio'r testun yng ngoleuni sylwadau ac awgrymiadau darllenwyr".

Cafodd Mark gymhwyster TAR o Brifysgol Cymru, Casnewydd. Yn yr un flwyddyn ag y dechreuodd y cwrs, cwblhaodd MA mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Lancaster, ac ysgrifennodd ddrafft cyntaf Mouseman ar y cwrs hwn. 

“Daeth y gyfrol i fod pan sylweddolais i fod nifer o ddarnau o waith oedd ar y gweill mewn gwirionedd yn perthyn i'w gilydd, ac ar ôl deng mlynedd o ddiwygiadau, rhwystredigaeth ac ambell i dro pan daflwyd y gliniadur i'r llawr, mae'r gyfrol o'r diwedd wedi'i chwblhau. Y symbyliad i'w hysgrifennu oedd nid ysbrydoliaeth ond gwrthod yn ystyfnig gadael iddi fynd”.

Yn ogystal ag ysgrifennu, mae Mark yn ymddiddori mewn dysgu oedolion a chymunedau lleol, yn enwedig yn ei sir enedigol Swydd Henffordd.

“Roedd sicrhau fy TAR a chymhwyster proffesiynol fel athro llythrennedd i oedolion yn fuddiol iawn i mi, gan ganiatáu i mi weithio i Gyngor Swydd Amwythig, Cyngor Swydd Henffordd a Phrosiect Llythrennedd Swydd Henffordd, ac yn y pen draw sefydlu Red Spark Learning - Cwmni Diddordeb Cymunedol yn cyflenwi dysgu i oedolion a'r gymuned yn Swydd Henffordd."

Gyda'i bartner yn Red Spark Learning, Tricia Newby, mae Mark ar hyn o bryd yn datblygu prosiect o'r enw Writing Idol. Nod y prosiect yw rhoi cymorth i bobl sydd am ysgrifennu ffuglen a gwaith anffuglennol drwy bob cam o'r broses ysgrifennu a chyhoeddi, a hyrwyddo gwaith da i'r cyhoedd sy'n darllen.

I gael rhagor o wybodaeth am Mark a Mouseman, ewch i wefan Writing Idol – www.writingidol.com neu gallwch weld y rhifyn wythnosol diweddaraf ar Amazon.

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori

Dolenni Tebyg

In: Newyddion a Digwyddiadau