Athro o Brifysgol Fetropolitan Abertawe yn derbyn Cadair Ymchwil Gyntaf Prifysgol Cymru

Wedi ei bostio ar 17 Mawrth 2010
ProfDonneResearchChair1

Yr Athro Kelvin Donne (canol) gyda'i fyfyrwyr

Yr Athro Kelvin Donne o Brifysgol Fetropolitan Abertawe yw’r cyntaf i dderbyn Cadair Ymchwil dan nawdd Prifysgol Cymru a fydd yn cynyddu gwaith y Brifysgol gyda diwydiannau ledled Cymru ymhellach.

Deon y Gyfadran Dylunio Cymhwysol a Pheirianneg ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe yw’r Athro Kelvin Donne. Mae’r Gyfadran yn cynnwys saith ysgol a thros gant o staff academaidd a chyswllt a thua dwy fil o fyfyrwyr.

Mae ganddo brofiad ymchwil eang ym meysydd Modelu a Delweddu ymbelydredd a thrafnidiaeth thermol â Chymorth Cyfrifiadur, dadansoddi Elfennau Ffiniol ac Elfennau Cyfanedig a modelu twf craciau mewn deunyddiau brau. Yn 2007, dyfarnwyd iddo wobr glodfawr Cyngres Fyd-Eang yr Asiantaeth Genedlaethol ar gyfer Dulliau a Safonau Elfennau Cyfanedig (NAFEMS) am y Defnydd Mwyaf Arloesol o Dechnoleg Efelychu.

Mae’r apwyntiad yn ran o nod Prifysgol Cymru i gefnogi iechyd economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac academaidd Cymru. Yn ogystal bydd yn cefnogi adeiladu a datblygu ymchwil addysg uwch Cymreig sy’n cydfynd gyda blaenoriaethau Llywodraeth Cynulliad Cymru. Dyma un o’r saith Gadair Ymchwil sy’n cael eu hariannu gan y Brifysgol, gyda phump wedi’u lleoli mewn sefydliadau sy’n ffurfio ‘Cynghrair Prifysgol Cymru’ sy’n cynnwys Prifysgol Cymru; Prifysgol Fetropolitan Abertawe; UWIC; Prifysgol Cymru Casnewydd; Prifysgol Glyndŵr; Coleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin a Phrifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan. Bydd y Cadeiryddion yn gweithio ar fentrau’r Gynghrair gyda ffocws ar raglen nodedig y Brifysgol-Ysgoloriaethau Arloesi Tywysog Cymru, (POWIS).

Wrth longyfarch yr Athro Donne ar ei benodiad, dywedodd Is-Ganghellor Prifysgol Cymru, yr Athro Marc Clement:

“Mae’r Brifysgol yn falch iawn i groesawu Kelvin Donne fel un o Gadeiryddion Ymchwil cyntaf Prifysgol Cymru. Mae’r datblygiadau sydd ar y gweill ym Mhrifysgol Abertawe Fetropolitan yn enghreifftiau da iawn o’r ffordd y mae aelodau Cynghrair Prifysgol Cymru yn gweithio gyda’i gilydd i gefnogi ac i hybu diwydiant Cymru trwy ddefnyddio meddylfryd arloesol ac ymchwil cymhwysol.”

Ychwanegodd yr Athro Donne:

“Mae gan y Gyfadran enw da ers tro am gefnogi economi technoleg uchel Cymru, yn enwedig diwydiannau ym meysydd dyfeisiadau meddygol, gweithgynhyrchu modurol, dylunio a chyfryngau digidol. Bydd Cadair Ymchwil Prifysgol Cymru yn caniatáu i ni ehangu ein grŵp ymchwil er mwyn i ni allu cynyddu ein cyswllt â gweithgareddau Trosglwyddo Gwybodaeth. Bydd hefyd yn darparu sail gadarn i ni dros y pum mlynedd nesaf i symud ymlaen â’n hymchwil cymhwysol i efelychu cyfrifiadurol a thechnegau delweddu a fydd yn cefnogi diwydiannau gweithgynhyrchu a diwydiannau creadigol Cymru.”

Mae ymchwil cyfredol o fewn y Gyfadran yn cynnwys sefydlu Canolfan Trosglwyddo Gwybodaeth mewn torri a ffabrigo, a gyllidir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (EDRF), gyda chymorth pellach oddi wrth y Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol (EPSRC). Mae’r Athro Donne wedi arwain grŵp ymchwil yn Ysgol Gwydr Cymru y Gyfadran, yn ymchwilio i ddulliau o ddatblygu cynnyrch newydd gan gynnwys y defnydd o wastraff gwydr wedi’i ailgylchu.

Mae Abertawe Fetropolitan hefyd yn cynnal ymchwil ar ran y diwydiant atgyweirio ac amnewid sgriniau gwynt modurol, a noddir gan y cwmni mwyaf blaenllaw yn y farchnad, Belron®. Fel rhiant-gwmni i lawer o frandiau cydnabyddedig yn fyd-eang, sy’n cynnwys Autoglass®, mae Belon® yn buddsoddi’n gynyddol yn y sector gweithgynhyrchu yng Nghymru gydag Abertawe Fetropolitan yn un o’r partneriaid ymchwil allweddol ar gyfer rhaglen ymchwil fyd-eang y cwmni.

Yn ogystal, mae grŵp ymchwil yr Athro Donne yn cydweithio ag United Aerospace Ltd ym Mhenfro, yn ymchwilio i gynhyrchu deunyddiau cyfansawdd uwch ar gyfer diwydiant awyrofod y wlad. Mewn partneriaeth â Sefydliad Welding (TWI), y Brifysgol yw partner academaidd arweiniol y Ganolfan Dilysu Profi a Gwerthuso Annistrywiol, sydd wedi’i lleoli yn Ne Cymru.

 /Diwedd

Nodiadau i Olygyddion

Am wybodaeth i’r Wasg a’r Cyfryngau, cysylltwch â Joanna Davies, Pennaeth Cyfathrebu Prifysgol Cymru: j.davies@cymru.ac.uk neu ffoniwch 02920 376999. Neu cysylltwch â Stephen Stokes, Uwch Swyddog y Wasg a’r Cyfryngau, Prifysgol Fetropolitan Abertawe: steven.stokes@smu.ac.uk neu ffoniwch: 01792 48369.

1.  Ers ei sefydlu fel prifysgol ffederal ym 1893, hanes nodedig iawn sydd i Brifysgol Cymru. Yn 2007 ailgyfansoddwyd y Brifysgol fel sefydliad unedol nad yw’r berthynas rhyngddi â sefydliadau addysg uwch Cymru bellach o natur ffederal. Adolygwyd y trefniadau llywodraethu a rheoli’n sylweddol a chan adlewyrchu ei hannibynniaeth newydd, mae’r Brifysgol bellach wedi dechrau datblygu a gweithredu ei strategaeth fel sefydliad unedig. Mae dros 40,000 o fyfyrwyr yng Nghymru yn dilyn gradd neu gwrs Prifysgol Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am Brifysgol Cymru a’i graddau dilysedig, ymwelwch â gwefan y Campws Byd-Eang: http://www.cymru.ac.uk

2.  Mae Prifysgol Fetropolitan Abertawe a’i rhagflaenwyr wedi cynnig addysg o ansawdd uchel ers dros 157 o flynyddoedd. Gyda 7000 o fyfyrwyr, mae wedi sefydlu ei hun fel darparwr uchel ei barch sy’n cynnig cymwysterau galwedigaethol Prifysgol Cymru, sydd yn cael eu gyrru gan ddiwydiant, ar lefel israddedig, ôl-raddedig ac ymchwil, yn ogystal â rhaglenni proffesiynol. Mae gan y Brifysgol hanes cryf o gyflogaeth i raddedigion a llwyddiant ymchwil.

 Er gwaethaf y ffaith ei fod yn sefydliad sy’n canolbwyntio ar addysgu, mae chwe deg y cant o waith ymchwil Abertawe Fetropolitan wedi’i raddio fel gwaith sydd ‘ag arwyddocâd rhyngwladol’, ac mewn rhai achosion ‘yn arwain y byd’, yn ôl yr Ymarfer Asesu Ymchwil diweddaraf, gyda chryfderau penodol mewn celf a dylunio, addysgu a pheirianneg.

I gael rhagor o wybodaeth am Brifysgol Fetropolitan Abertawe, ymwelwch â’r wefan: http://www.smu.ac.uk/

Sylwadau

Chwilio newyddion

Dewis Categori