Cyn-fyfyriwr PC i ganu'r brif ran yn un o'r storïau caru mwyaf erioed

Mae’r soprano, a chyn-fyfyriwr Prifysgol Cymru, Giselle Allen i berfformio mewn cynhyrchiad newydd o La bohème gan Opera Cenedlaethol Cymru (WNO).

Giselle AllenMae’r opera, a gyfansoddwyd gan Puccini ac a gafodd ei pherfformio gyntaf ym 1896, yn ymdrin â’r berthynas rhwng Rodolfo, bardd tlawd, a Mimì, gwniadwraig.  Yng ngheinder Paris yn yr oes Edwardaidd mae’r ddau’n cwympo mewn cariad angerddol, ond daw bygythiad i’w hapusrwydd pan glyw Rodolfo bod Mimi’n ddifrifol wael a dyma ddechrau un o storïau mwyaf rhamantus y byd operatig.

Yr haf hwn, bydd WNO yn llwyfannu cynhyrchiad newydd o’r opera, y cyntaf am bron i dri degawd, yn gweithio gydag Annabel Arden, cyfarwyddwr sydd wedi ennill clod yn rhyngwladol.  Yn cymryd un o’r prif rannau, bydd Giselle yn chwarae rhan Mimì mewn dau berfformiad yn yr haf cyn chwarae’r rhan yn y mwyafrif o berfformiadau pan fydd y cynhyrchiad yn ffurfio rhan o raglen tymor yr hydref y cwmni ac yn teithio o amgylch Cymru a Lloegr.

Ganwyd Giselle Allen yn Belfast a graddiodd o Brifysgol Cymru, Caerdydd fel yr oedd hi, gydag anrhydedd mewn Cerddoriaeth cyn dilyn astudiaethau lleisiol yn Ysgol Gerdd a Drama’r Guildhall a’r Academi Gerdd Frenhinol. Enillodd nifer o wobrau yn y ddau sefydliad, ac mae hefyd wedi llwyddo mewn sawl cystadleuaeth yn y DU ac Iwerddon, yn cynnwys Gwobr Lady Nixon, ysgoloriaeth Iarlles Munster a Gwobr Sybill Tutton.

Dyma Giselle yn ateb cwestiynau am ei chyfnod yn y Brifysgol, ei gyrfa, a’r rôl fel Mimi:

Sut mae eich gradd wedi cyfrannu at eich gyrfa, pa sgiliau wnaethoch chi eu dysgu?
Cefais fy nghynghori gan amryw o athrawon cerdd y byddai’n ddoeth i mi ennill Gradd ac, yn ogystal â bod yn sylfaen da iawn mewn theori a dadansoddi, dysgais am y gwahanol gyfnodau hanesyddol a’r arddulliau cyfansoddi yr wyf wedi gallu cyfeirio yn ôl atynt wrth astudio gwahanol rannau. Roedd bywyd perfformio mor wych yn yr adran a chefais cymaint o gyfleoedd i berfformio yn y Côr Siambr, y prif gôr a pherfformiadau a chyngherddau amrywiol. Cefais addysg gerddorol arbennig o gyfoethog. Roedd yn bwysig fy mod yn dysgu hyn oll ond hefyd fe gefais brofiad ‘bywyd’ hanfodol. Mae’r holl brofiadau hyn wedi bod yn help i mi wrth ddadansoddi fy ngwaith, yn gerddorol ac yn theatraidd.

Beth mae chwarae rhan y cymeriad “Mimi” yn ei olygu i chi, a sut ydych yn teimlo i fod yn ôl yn perfformio yng Nghaerdydd?
Rwyf wedi cyffroi’n lân i fod yn ôl yng Nghaerdydd! Pan oeddwn yn y Brifysgol, byddem yn cael tocynnau i’r opera yn Neuadd Dewi Sant yn aml ac rwy’n cofio meddwl “Rwy’n gobeithio canu yno rhyw ddiwrnod”.  Beth sy’n wych yw fy mod i’n cael gwneud hyn yn adeilad newydd rhyfeddol Canolfan Mileniwm Cymru – mae’r theatr yn anhygoel. Wrth gerdded o amgylch Caerdydd rwy’n teimlo nad ydw i wedi bod i ffwrdd o gwbl! Mae yna 20 mlynedd ers i mi raddio ac mae’n teimlo fel petawn i’n dod adre.

Dyma’r tro cyntaf i mi ganu rhan Mimi ac mae’n teimlo’n iawn i fod yn ei berfformio am y tro cyntaf yng Nghaerdydd, lle sydd mor annwyl i mi. Mae chwarae rhan Mimi’n gyffrous iawn i mi gan fy mod wedi canu rhan Musetta (rhan y soprano arall) sawl gwaith ond nid wyf erioed wedi chwarae’r rhan hwn. Mae hi’n gymeriad difyr iawn ac fel pob un o ferched Puccini yn ei operâu, mae hi’n gymhleth iawn; rwy’n teimlo nad yw pobl yn llawn werthfawrogi ei chryfder a’i deallusrwydd. Fel arfer mae’n cael ei phortreadu fel rhywun addfwyn iawn, ond yn eithaf un dimensiwn. Rydym yn archwilio ochr wahanol iawn iddi ond un gonest iawn. Mae’n siwrnai wych i fod arni.

Pa gyngor fyddech chi’n ei gynnig i fyfyrwyr heddiw sydd eisiau dilyn yr un llwybr â chi?
Byddwn yn cynghori unrhyw fyfyrwyr sydd eisiau bod yn gantorion i wneud y gorau o’ch amser yn y Brifysgol, manteisiwch ar yr addysgu gwych a gwnewch yn fawr o’r amrywiaeth o berfformio sy’n cael ei gynnig. Os ydych chi wir eisiau bod yn ganwr neu gantores opera, parhewch eich astudiaethau mewn Conservatoire neu ystyriwch ymuno â chorws fel Glyndebourne ble maen nhw’n wirioneddol yn meithrin eu cantorion ifainc. Dyw hi ddim yn broses sy’n digwydd dros nos, mae’n rhaid gweithio’n galed a’r mwyaf o brofiad bywyd sydd gennych chi yna gorau oll.

Mae’n siŵr mae’r hyn rwy’n ceisio ei ddweud yw nad oes angen brysio, sicrhewch fod gennych yr arfau gorau posib fel gwybodaeth gerddorol, techneg dda a byddwch yn barod i ddysgu’n barhaus. Y funud y’ch chi’n meddwl eich bod yn gwybod popeth mae hi ar ben arnoch chi, ‘dyw cerddorion a chantorion byth yn gorffen dysgu! Mae creu cerddoriaeth yn ddawn aruthrol; mwynhewch eich amser yno a phob lwc!


Am ragor o wybodaeth am Giselle Allen, ewch i - http://www.hazardchase.co.uk/artists/giselle_allen

Am ragor o wybodaeth am La bohème a rhaglen tymor yr haf Opera Cenedlaethol Cymru ewch i’w gwefan – www.wno.org.uk

Am ragor o wybodaeth am Brifysgol Caerdydd, ewch i’w gwefan – www.cardiff.ac.uk